U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van zeehavens, het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Weyts is niet aanwezig. Moet ik hem oproepen? Zo ja, dan schors ik even de vergadering.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, voor mij is het niet nodig.

De voorzitter

Ook niet voor de heer Rzoska? (Neen)

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, ik wou graag iets zeggen over dit ontwerp van decreet omdat collega Rzoska en ikzelf opnieuw een amendement indienen om de collega's andermaal de kans te geven om een wijziging door te voeren aan het ontwerp van decreet. Wij vragen dat in de Mobiliteitsraad van Vlaanderen ook een vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen kan zetelen zoals unaniem geadviseerd door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), door de Mobiliteitsraad van Vlaanderen zelf en door de Vlaamse Havencommissie.

In het licht van het debat dat al een aantal weken bovenaan de agenda staat, namelijk het debat over het klimaatbeleid, zou het toch onwaarschijnlijk zijn dat in een adviesraad die de toets moet doen van de regelgeving aan het algemeen maatschappelijk belang, niemand van een milieu- en natuurvereniging zit. Iedereen weet dat het mobiliteitsbeleid en de aanpak van het klimaatprobleem ongelooflijk met elkaar zijn verweven. Onze mobiliteit heeft een enorme impact op het klimaat. Het is een van de speerpuntsectoren die we moeten aanpakken als we als samenleving onze afdruk op het klimaat willen verminderen.

Wij roepen dus op om dit amendement opnieuw ter overweging te nemen en goed te keuren. Het argument dat minister Weyts heeft aangehaald om te zeggen dat de milieu- en natuurverenigingen niet vertegenwoordigd moeten zijn in de MORA, is dat hij vindt dat het belangrijk is dat er in de raad een expert zit op het vlak van innovatie in mobiliteit. U moet weten dat de MORA samengesteld is uit twee commissies, personenvervoer en goederenvervoer, en dat in elk van die commissies maar liefst vier experten en deskundigen zullen zetelen. Als het gaat over de inbreng van expertise en deskundigheid, dan is die absoluut verzekerd. Daarom denken wij dat het zeker verdedigbaar en noodzakelijk is om namens de milieu- en natuurverenigingen een vertegenwoordiger zitting te laten hebben in de Vlaamse Mobiliteitsraad.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik heb samen met collega Vandenbroucke dat amendement ingediend om de heel eenvoudige reden dat we er inderdaad van overtuigd zijn – zeker omdat het werkveld het zelf vraagt: de MORA heeft het in zijn advies unaniem aangegeven, maar ook de SERV heeft het in zijn advies unaniem aangegeven, dat het logisch is dat er toch ten minste één, als ik me niet vergis, zitten er vandaag twee in – dat een vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen binnen de MORA actief kan zijn.

Noch collega Vandenbroucke, noch ik, begrijpen goed waarom de minister niet ingaat op dat voorstel. We hebben geen enkel probleem met de hervorming die op tafel ligt. We hebben er ook geen enkel probleem mee dat de minister zijn adviesraad aanpast aan nieuwe ontwikkelingen, maar het is heel onlogisch dat in die hervorming de vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen eigenlijk geen plaats meer heeft.

De heer Vandenbroucke heeft verwezen naar het onlosmakelijk verbonden zijn van de twee thema’s. Ik geef ook mee dat de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 zelf de doorsteek maakt tussen mobiliteit, klimaat, natuur en milieu, en dan is het zeer vreemd dat in hét orgaan dat de Vlaamse Regering adviseert op het vlak van mobiliteit geen vertegenwoordiger terug te vinden is. Collega’s, we hebben het geprobeerd in de commissie, maar de plenaire vergadering heeft in dezen het laatste woord, en wij willen u die kans niet ontnemen. We hopen nog altijd dat het amendement doorgang kan vinden. Op die manier kan heel die hervorming ook volledig worden gedragen door het hele parlement, wat toch een belangrijk signaal is. Aangezien SERV en MORA zelf vragende partij zijn voor die oplossing, snappen we echt niet dat daar niet op wordt ingegaan.

De voorzitter

Als ik het goed heb begrepen, mijnheer Rzoska, hebt u hiermee uw amendement bij artikel 13 toegelicht, over een vertegenwoordiger van de milieu- en natuurverenigingen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1769/1)

– De artikelen 1 tot en met 12 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 13. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1769/4)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 14 tot en met 23 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.