U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Piet De Bruyn tot onderzoek door het Rekenhof naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die gedaan zijn in het kader van de activiteiten van huisvestingsmaatschappij Vitare.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Partyka heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, het is een van de taken van het parlement om toe te zien op de correcte uitgaven van middelen. Dat zou zeker zo moeten zijn als het gaat over middelen voor de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij. In dit dossier is er duidelijk een probleem op dat punt. Er werd 40 miljoen euro uitgegeven zonder dat er één woning of huis voor in de plaats is gekomen. Dat is een probleem waarop we moeten reageren. In de commissie hebben we hierover al een bespreking gehad. Het blijkt duidelijk dat er heel wat problematische momenten geweest zijn. Er moet een en ander uitgeklaard worden. Op verschillende momenten en aangaande verschillende beslissingen is er niet of niet afdoende gereageerd. We zouden graag willen vragen aan het Rekenhof, dat als taak heeft om samen met ons toe te kijken op de goede besteding van overheidsgeld, op het doelmatig en doeltreffend gebruik errvan, om een onderzoek in te stellen.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek, maar we denken dat het nuttig en nodig is om zoveel mogelijk objectieve informatie hierover te verzamelen. Er zijn al beslissingen genomen die ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. Maar we moeten er alles aan doen om te vermijden dat er in de toekomst nog geld verspild wordt. Een objectieve analyse van het Rekenhof zou daar alvast bij helpen. We vragen dus aan het Rekenhof om dit te onderzoeken.

De voorzitter

De heer Anseeuw heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Collega Partyka heeft al toegelicht waarover het gaat: 40 miljoen euro belastinggeld, dat eigenlijk moest dienen om woonnoden van kwetsbare Vlamingen te lenigen, is verloren gegaan op een manier die bovendien heel veel vragen oproept. Het klopt, we hebben hierover al een bespreking gehad in de commissie Wonen, waaruit blijkt dat de Vlaamse overheid intussen zelf al verschillende maatregelen heeft genomen om de kans dat dit zich nog eens zou voordoen tot een minimum te herleiden. Zoals gezegd roept de manier waarop het met Vitare is gelopen, heel veel vragen op. Bijkomend onderzoek lijkt ons dus geen overbodige luxe. Het gaat om heel veel geld, heel veel geld dat we veel beter hadden kunnen besteden, maar dat op zeer twijfelachtige manier verloren is gegaan. Vandaar deze motie met de vraag om het Rekenhof hierover meer onderzoek te laten doen.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, de collega’s hebben het dossier inderdaad al correct geschetst. Er zijn nog heel wat vragen te stellen. Er is een serieuze financiële kater in dit dossier. Het is belangrijk dat goed wordt onderzocht wat er juist misgelopen is. We stellen ons in dit dossier nog heel wat vragen. We hopen dus dat er nog meer duidelijkheid verschaft kan worden.

Er loopt inderdaad ook een gerechtelijk onderzoek. Beide onderzoeken mogen elkaar uiteraard niet kruisen. Het is belangrijk dat we die opdracht aan het Rekenhof geven. We hopen dus in dit dossier, met een zware financiële kater voor de belastingbetaler, toch meer duidelijkheid te kunnen krijgen.

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Voorzitter, zoals de collega’s al zeiden, is het inderdaad de taak van het parlement om toe te zien op de correcte uitgave van middelen. Daarom zullen we met Groen het onderzoek steunen naar de uitgaven en de aankopen van Vitare. De aankoop door een socialehuisvestingsmaatschappij van gronden die niet ontwikkelbaar zijn, is onbegrijpelijk. Zoals mijn collega’s reeds zeiden: gelet op de schuldenput die Vitare nalaat aan onze overheid en met het oog op het vermijden van dergelijke scenario’s in de toekomst, zullen wij de motie tot onderzoek naar de uitgaven door het Rekenhof steunen.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Collega's, onze fractie zal dit initiatief ook steunen. Het is een dossier dat al een zeer lange aanloop kent, meer dan tien jaar geleden. Zelf heb ik er in 2015 een aantal kritische bemerkingen over gemaakt in de commissie Wonen. Het lijkt me dan ook goed – en het Rekenhof is daar zeer goed voor geplaatst – om dit eens van voren naar achteren helemaal door te lichten, zoals u zelf schrijft, in functie van de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Om de evidente redenen die de voorgaande sprekers genoemd hebben, wil ik meegeven dat wij deze motie zullen steunen om het Rekenhof het, mijns inziens, noodzakelijke onderzoek te kunnen laten voeren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.