U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, ik wil de aandacht van de collega’s erop vestigen dat er nog een amendement is ingediend na het verslag, in samenspraak met de beleidscel van de minister. Het zou ons als parlement sieren indien we dat amendement zouden goedkeuren want het is een rechtzetting van een technische vergetelheid. Dat moet ervoor zorgen dat de belastingverhoging voor verboden automatische ontspanningstoestellen waarin is voorzien, ook daadwerkelijk kan worden geheven, want daarmee wordt de grondslag aangegeven, en die grondslag was in de vorige versie wegens een technische vergetelheid niet opgenomen. Ik hoop dus dat de collega’s dat amendement kunnen steunen, dat is opgemaakt in samenspraak en met toestemming van de minister, als ik het goed heb begrepen.

De voorzitter

Mijnheer Bertels, ik moet u feliciteren voor het feit dat u dat in dat ontwerp van decreet hebt gezien.

Jan Bertels (sp·a)

Ik heb begrepen van een ervaren fractieleider van een andere fractie dan de mijne dat dat niet zo’n evidentie is.

De voorzitter

Dat klopt. Dat is inderdaad ook zo. Als je straks dus de naam Bertels ziet staan, dan betekent dat dat dat amendement eigenlijk in samenspraak met de minister is ingediend omdat de heer Bertels die opmerking heeft gemaakt. Dat is zeer positief. De wereld zou er heel anders uitzien.

Mijnheer de fractievoorzitter, voelt u zich aangesproken?

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Inderdaad. Ik heb dat ook in de koffiekamer gezegd. De heer Bertels daagde me wat uit om dat hier te herhalen, maar ik vind dat terecht. Als een individueel parlementslid een dergelijke vergetelheid vaststelt vanop de oppositiebanken en dat op een constructieve manier in een amendement giet, dan verdient dat inderdaad enorm veel waardering. Dat is parlementair werk op zijn best. Zeker vanuit de oppositie vind ik dat niet evident. Ik vind dat de heer Bertels daar inderdaad voor in de bloemetjes mag worden gezet. (Applaus)

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Ik wil me bij deze opmerkingen van collega Somers aansluiten. Het is inderdaad een terechte technische rechtzetting, het is goed dat we dat op die manier toch nog tijdig kunnen verbeteren en rechtzetten.

Kort nog eventjes over het ontwerp van decreet zelf. Daarmee wordt de laatste oneigenlijke gewestbelasting weggewerkt. Dat is nog een overblijfsel van de vijfde staatshervorming, die hiermee wordt afgerond. Het gaat niet over een spectaculair grote belasting. De orde van grootte is 70 miljoen euro. Dat is natuurlijk niet het groot lot voor de Vlaamse belastingen, maar het is wel een toevoeging aan onze fiscale codex. Het betekent ook een rationalisering en een stroomlijning van die inning van de belasting, en vooral, het geeft een instrument om in de toekomst ook via fiscale weg op het domein Welzijn sturend te werken, inzake preventie en dergelijke zaken meer. Dat is nu nog niet gebeurd, maar ik verwacht dat dat in de toekomst natuurlijk ook wel zal gebeuren.

Tot slot, dit is een stapje op weg naar meer Vlaamse fiscale autonomie, en we verwachten dat dat in de toekomst nog veel meer wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de partijen in dit parlement dat die fiscale autonomie in de toekomst maximaal wordt uitgebreid.

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Ik zal een korte toelichting geven. Als de parlementsleden dat doen, dan wil ik dat ook wel doen. Voorzitter, collega’s, uiteraard ben ik er heel tevreden mee dat Vlaanderen als eerste gewest in dit federale land de volledige inningsautonomie zal uitoefenen over zijn gewestbelastingen. Wij verzorgen nu zelf de inning en dat heeft uiteraard het voordeel dat we niet langer afhankelijk zijn van de federale overheid voor de technische haalbaarheid van bepaalde maatregelen. De inning wordt ook transparanter voor de burger. Zowel de regelgeving als de inning zit nu bij dezelfde overheid. Als dat bij verschillende overheden zit, stoot dat vaak op een muur van onbegrip.

We kunnen vanaf nu ook meer investeren in informatisering en efficiëntie. We hebben gezien dat de FOD Financiën jarenlang prioritair heeft geïnvesteerd in btw, personenbelasting en vennootschapsbelasting. Het is logisch, als we weten dat belastingen worden overgedragen, dat daar nog weinig in wordt geïnvesteerd. Dat kunnen wij nu wel doen. Wij kunnen dan ook die inhaalbeweging doen. We gaan 1,65 miljoen euro investeren in de informatisering van de processen. De belastingplichtigen zullen hun aangiften online kunnen indienen. 112 ambtenaren maken nu de overstap van de federale overheid naar de Vlaamse, waarvan wij ongeveer een derde zullen inzetten op handhaving en controle.

Ik dank tot slot de heer Bertels voor zijn gedreven inzet en voor het amendement dat hij heeft ingediend, om die technische vergetelheid recht te zetten. (Applaus)

De voorzitter

Voor degenen die uit het Koffiehuis komen: er was al geapplaudisseerd voor de heer Bertels. (Gelach)

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1663/5)

– De artikelen 1 tot en met 36 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Op artikel 37 is er het beroemde amendement-Bertels. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1663/6)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 38 tot en met 65 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.