U bent hier

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, de kernopdracht van elke overheid is diensten te leveren. Hier gaat het over het verstrekken van openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De thematiek die hier aan de orde is, hebben we ook tijdens de vorige plenaire zitting besproken. Ik heb toen de oproep gedaan om met alle betrokken partijen en instanties rond de tafel te gaan zitten, zowel met de federale instanties, Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie, als met de gewestelijke instanties, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en wijzelf als Vlaamse overheid, en ook met de stedelijke instanties, Brussel-stad, de gemeente Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Dit is immers een heel complex probleem waar alles samenkomt: wereldproblemen als migratie maar ook grootstedelijke problemen als dakloosheid. Ik heb die oproep gedaan om zo te proberen tot een oplossing te komen.

Van de weeromstuit hebt u de dag nadien aangekondigd de ondergrondse terminals tijdelijk op te heffen als halteplaats voor De Lijn. Die wordt nu verplaatst naar het Noordplein en naar het Rogierplein. Maar ook daar stellen zich nu problemen. Minister, opnieuw doe ik de oproep om te komen tot overleg, ook wat betreft het verstrekken van reizigersverkeer in onze hoofdstad. Waarom hebt u aan de oproep van een groot deel van dit parlement geen gevolg gegeven om rond die ondergrondse terminal met alle instanties rond de tafel te gaan zitten, zonder die drastische maatregel die u hebt genomen?

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, sinds eergisteren stoppen bussen van De Lijn niet meer in de ondergrondse terminal aan het Noordstation. We hebben het daar vorige week over gehad. Die terminal zou onveilig en onhygiënisch zijn. Het alternatief dat nu aan het Rogierplein is ontwikkeld, is eigenlijk niet veel beter. Die oplossing is verre van ideaal. Het is bijna een halve kilometer verder van het Noordstation, wat de overstap en de aansluitingen voor mensen bemoeilijkt. Met het weer van vandaag is het daar ook geen pretje want er zijn natuurlijk geen schuilhuisjes.

Een andere zaak is, als ik het goed begrepen heb, dat in de Vooruitgangstraat bussen in een lange rij staan aan te schuiven om het Rogierplein te bereiken, op een busbaan waar je normaal moet rijden. Gisteren onder andere zouden heel wat chauffeurs van De Lijn een boete hebben gekregen van de politie omdat ze daar illegaal zouden halthouden. Bovendien schept dat een onveilige situatie voor voetgangers die willen oversteken. Een dergelijke muur van bussen is echt niet ideaal om over te steken.

Ik heb echt het gevoel dat we van de ene onveilige situatie in de andere verkeersonveilige situatie verzeild zijn geraakt. Minister, hoe gaat u op korte termijn voor de pendelaars van Brussel-Noord die daar de bussen van De Lijn gebruiken een veilige, reglementaire oplossing bieden zodat zij op een normale en veilige manier en zo kort mogelijk bij het station de bus kunnen nemen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb ondertussen enkele commentaren gelezen die stellen dat De Lijn de agenda van de minister uitvoert of, godbetert, zelfs de agenda van een politieke partij zou uitvoeren. Wel, de waarheid is dat ik De Lijn en de syndicale organisaties nog heb tegengehouden want had het aan hen gelegen dan was men al vroeger gestopt met te rijden tot aan de busterminal aan het Noordstation, die niet alleen onveilig en onhygiënisch zou zijn, maar die onveilig en onhygiënisch wás.

Ik heb alle begrip voor heel die problematiek en de weigering om alsnog tot daar te rijden. Daarom hebben we geconcerteerd gezegd dat we het zo gaan doen maar dat we ook de mogelijkheid bieden aan het Brusselse Gewest om alsnog maatregelen te treffen zodat we kunnen vermijden dat we naar een andere halte zouden moeten overgaan.

Uiteindelijk heeft men dat niet kunnen doen en heeft men dat dreigement ook moeten uitvoeren. Maar we hebben wel geprobeerd om dat ongemak maximaal beperkt te houden. De vertrekhalte van enkele lijnen is inderdaad naar het Rogierplein verschoven, maar de aankomst is voor al die lijnen nog altijd op het Noordplein.

Het positiefste van alles – want ik kan ellenlang problemen opsommen – is dat men intussen opnieuw aan tafel zit. Dat was ook de bedoeling van een en ander. Men zit opnieuw aan tafel waarbij De Lijn met de lokale politie en de facilitaire diensten heel operationeel samenzit in functie van heel concrete zaken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er frequenter wordt schoongemaakt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer afval wordt opgehaald? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer lokale patrouilles zijn?

Daarover zit men vandaag en maandag aan tafel om zo snel mogelijk deze problematiek proberen op te lossen. Tot mijn spijt was daarvoor wel eerst dat dreigement en vervolgens ook de uitvoering van dat dreigement nodig. Nogmaals: ik wil dit absoluut niet op de spits drijven. Als we er maar voor kunnen zorgen dat er op zo’n kort mogelijke termijn uiteindelijk zoveel mogelijk verandert op het terrein.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Dat is heel belangrijk nieuws. Het is wat we uiteindelijk met een groot deel van het Vlaams Parlement vorige week toch beoogden, minister, toen we opriepen tot overleg.

Ik begrijp nu uit uw tussenkomst dat de opheffing van de ondergrondse terminal voor de reizigers van De Lijn aan het Brusselse Noordstation echt van tijdelijke aard zal zijn. We gaan mogelijk naar een doorbraak zodat daar opnieuw reizigers kunnen op- en afstappen, inderdaad volgens de voorwaarden waarover het hele parlement het met u eens is. Het moet daar natuurlijk veilig zijn. Op het vlak van hygiëne en sanitaire voorzieningen moet alles in orde zijn.

Dan begrijp ik dat we nu weliswaar met een week vertraging stappen in die richting aan het zetten zijn. Met het alternatief dreigt u inderdaad van de regen in de drup te komen. Het Noordplein en het Rogierplein zijn gewone haltes, maar zeker geen knooppunten om tientallen reizigers keer op keer op te laden of te laten afstappen. Dat geeft alleen maar de problemen die mevrouw Brouwers heel goed heeft omschreven. Ik leid dus eigenlijk af dat we echt stappen in de goede richting aan het zetten zijn van een oplossing voor een ondergrondse terminal.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Bedankt, minister, voor uw tamelijk positieve antwoord. De toekomst ziet er al wat beter uit.

U bent natuurlijk zeer sterk voorstander van een combi-mobiliteit. Daarop komt u al jaren in al uw beleidsbrieven op terug. Dat veronderstelt natuurlijk veilige, snelle overstapplaatsen voor mensen die vervoersmiddelen combineren. Dat is op dit ogenblik aan het Rogierplein duidelijk niet het geval. Laten we dus hopen dat men dit zeer snel kan oplossen.

Ik betreur eigenlijk dat daarover ook niet op een normale manier op een hoger niveau tussen ministers van verschillende gewesten en partijen kan worden gepraat. Des te beter dat het nu op een operationele manier wordt opgelost. Als het niet moest lukken, dan moet men toch naar een hoger niveau gaan en dan hoop ik dat daar eindelijk de handen in elkaar worden geslagen ten behoeve van zowel reizigers als chauffeurs.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voor alle duidelijkheid: er wordt al meer dan een jaar gebabbeld. De sfeersetting is alsof er niet zou worden overlegd of gebabbeld. Dat  is manifest onterecht en onjuist. Ik denk dat minister Weyts benadrukt heeft dat het voor hem belangrijk is dat er in een goede omstandigheid met aandacht voor veiligheid, hygiëne en zo verder dienstverlening aan de reizigers kan worden gegeven. Daarin is ook de positie van de chauffeurs heel belangrijk.

Ik weet niet of u de communicatie van trein-, tram- en busgebruikers van zonet hebt gelezen waarin ze letterlijk zeggen dat de omstandigheden waarin de chauffeurs en reizigers daar moesten verblijven en rondgaan onaanvaardbaar en beneden alle maat waren. Ik ben heel blij met het nieuws dat er eindelijk aan tafel wordt gezeten om die schrijnende situatie op te lossen. Ik hoop dat de stad Brussel en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen die in de aanpak of de non-aanpak van de situatie met de transmigranten werkelijk beneden alle peil is.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, busreizigers verdienen een propere en aangename bushalte. Chauffeurs verdienen een veilige werkomgeving, en asielzoekers en dakloze mensen verdienen een menselijke en waardige opvang. Wat we de afgelopen week hebben gezien, waarbij een staatssecretaris aan de ene kant zegt dat er een maximum komt op het aantal mensen dat nog asiel mag aanvragen, en de rest doelbewust op straat stuurt, en tegelijkertijd iemand van dezelfde partij die aanklaagt dat er te veel mensen rond het Noordstation dakloos zijn en voor een situatie zorgen, dat is van een politiek cynisme waar ik buikpijn van krijg.

Collega’s, De Lijn staat daar nog los van. De Lijn wil het beste voor zijn chauffeurs en voor zijn reizigers, en zit aan tafel met Brussel. Ik ben daar heel blij om, want we hebben spelletjes gezien waarbij u verwijten maakt aan de Brusselse Regering, waarbij de Brusselse Regering u verwijten maakt, maar intussen de boel geblokkeerd is.

Dus mijn vraag is: zet u mee aan tafel, minister, en kom niet van die tafel weg tot de situatie is opgelost, want met deze situatie is niemand gebaat.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Het is al van in het begin natuurlijk de bedoeling geweest dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn, en een tijdelijke oplossing waarvan we betreuren dat we ze hebben moeten nemen. Maar als ze finaal leidt tot een structurele oplossing, dan is dat toch mooi meegenomen en dan was dat blijkbaar toch nuttig. Ik wil het vel van de beer natuurlijk niet verkopen voor hij geschoten is. Men zit aan tafel en dat gaat vooruit, en men bekijkt dat heel pragmatisch. Dat is eigenlijk ook wat aangepakt dient te worden, namelijk de heel concrete situatie op het terrein, de pragmatiek, en het is daarover dat men het heeft, zonder de grote politiek-ideologische discussies zoals die hier ook worden voorgeschoteld. Daar gaat het niet over, laat ons dat alstublieft erbuiten houden. Het gaat gewoon over veiligheid en hygiëne voor chauffeurs en voor reizigers, en daarvoor hebben we een drastische maatregel genomen. Als die drastische maatregel uiteindelijk leidt tot resultaat, dan is dat een goede afloop.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, ik heb toch deze bedenking. Ik moet u heel eerlijk zeggen: dat zijn de moeilijkste vraagstukken, waar alles van de wereld aan problematiek samenkomt, zowel internationaal als grootstedelijk – ik heb dat net beschreven. Maar net daarom is het echt belangrijk dat we alle krachten bundelen, dat er internationaal afspraken komen – en ik ga het maar zeggen: het doembeeldsoortement Marrakesh – en dat aan de andere kant hier te lande alle overheden de krachten bundelen in functie van de veiligheid, in functie ook van de menselijkheid, en in dit geval ook heel concreet in functie van de reizigers van De Lijn in onze hoofdstad, want zo vertaalt zich dat: alles hangt aan alles.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Het persbericht dat vanmiddag nog is toegekomen van TreinTramBus, verwees ook naar de vieze kelder onder het Noordstation enzovoort. Dus zij gaan ook uit van die realiteit, maar de oproep was wel zo: “TreinTramBus roept alle bevoegde instanties op het zwartepieten te stoppen en samen te werken aan een oplossing voor de reizigers.” Ik zou het ook zo kunnen formuleren: in plaats van altijd problemen te zoeken, moeten we de problemen oplossen. Vorige week werd er aan zwartepieten gedaan – dat mag zelfs niet meer, voorzitter – werd er aan ‘roetpieten’ gedaan tussen de gewesten, en laten we dat toch alstublieft vermijden in dergelijke complexe dossiers. Collega Keulen heeft dat perfect verwoord. Hier komen zoveel dingen samen. We moeten natuurlijk ook niet alles op een hoop gooien, we moeten het op een praktische manier oplossen. Maar laten we ook allemaal een beetje de koelte bewaren, en zorgen dat ook op ministerieel niveau er opnieuw gepraat kan worden, want er zijn nog andere dossiers waar we het met Brussel misschien eens over moeten hebben. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.