U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2018, 14.07u

Voorzitter
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
141 (2018-2019)
De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, u hebt vorige week samen met uw collega Muyters een nieuw verkeersplatform gelanceerd, Mobili-Data. Uw collega gaat vanuit zijn bevoegdheidsdomein 29 miljoen euro bijdragen. U gaat een aantal medewerkers ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat in de toekomst verkeersdoorstroming beter zal kunnen verlopen en verkeersaansturing op een vlottere manier kan verlopen.

In eerste instantie zullen de gegevens verzameld worden via sensoren. Op die manier zal informatie worden verzameld, die verder zal worden verwerkt en doorgestuurd naar verkeersapps, waar er betere reisinformatie kan worden gegeven aan de reizigers, om op die manier een betere en veiligere route te kunnen volgen. In tweede instantie zal er ook informatie van individuele gebruikers kunnen worden gebruikt, die mee zal worden aangeleverd via die apps en die verder zal worden verwerkt.

Als er zo'n verkeersplatform wordt gelanceerd, minister, is het van belang om te weten wat de meetbare doelstellingen zijn die u daaraan hebt gekoppeld, om op die manier het project verder te kunnen opvolgen in de toekomst.

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Minister, als wij straks van onze voorzitter mogen beschikken en het halfrond verlaten, dan denk ik dat velen van ons, tenminste de mensen die met de wagen zijn gekomen, eerst op hun smartphone een appje gaan openen of naar de info van het Vlaams Verkeerscentrum gaan kijken om te zien hoe wij onze hoofdstad het best kunnen verlaten en hoe wij dan verder naar onze avondlijke werkzaamheden kunnen reizen. Dat is alleszins wat ik meestal doe.

In die zin, minister, vind ik het een goed initiatief van u en collega Muyters om die data, die wij nu al veelvuldig ter beschikking hebben, niet alleen vanuit het Vlaamse niveau, het Vlaams Verkeerscentrum, de slimme verkeerslichten, maar ook al die data die ter beschikking zijn vanuit privé-initiatieven – Coyote, Waze, we kennen ze allemaal – te gaan bundelen, zoals al het geval is in onze buurlanden, om zo tot een goed instrument te komen om niet alleen onze professionele, maar ook de private weggebruikers de middelen te geven om een keuze te maken als zij dagelijks de weg op gaan. Op welke manier gaat u vanuit uw bevoegdheden binnen Mobiliteit meewerken met collega Muyters om dit platform uit te rollen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De vaststelling is dat we historische bedragen investeren in alle vervoersmodi, zowel de weg als de alternatieven voor het wegverkeer. Maar daarnaast investeren we, om die problemen inzake filevorming nog meer te kunnen oplossen, nog extra in slimme mobiliteit en slimme verkeerssystemen. Dat is niet alleen ten bate van de verkeersveiligheid en de doorstroming, maar ook van de milieu-impact.

Heel concreet willen we werk maken van een ‘ontsnippering’ van data, zowel publieke als private data. Iedereen weet dat je verschillende private mobiliteitsspelers hebt, zoals TomTom, Waze en dergelijke meer. Die zitten op een berg data over verkeersstromen. Wij hebben die van overheidswege ook. Dat gaat dan zowel over De Lijn en het Vlaams Verkeerscentrum als over de data die wij uit de verkeerslichten kunnen halen. Dat zijn allemaal data die we willen samenbrengen om er iets mee te doen.

Wat willen we daarmee doen? Het gaat heel concreet over het connecteren en het ontsluiten van data. Ik geef enkele voorbeelden van concrete toepassingen want dat was in sommige communicaties inderdaad misschien wat onduidelijk.

Wat zit er concreet in voor de weggebruiker? Het gaat bijvoorbeeld over de rood-groencyclus, waarbij je via het gps-scherm op de hoogte wordt gesteld van hoelang het nog duurt vooraleer het licht waar je voor staat of dat je nadert, groen of rood wordt. Vandaag werken we bij de slimme verkeerslichten vooral nog met lussensystemen. We zijn nu bezig met het verplaatsen van die lussen, zodat we het aankomende verkeer vroeger kunnen detecteren. Hiervoor zal een technologie worden gebruikt van een hoger niveau, namelijk gps-informatie. Zo kunnen slimme verkeerslichten op basis van gps-informatie, en niet op basis van lussen, detecteren hoeveel voertuigen er aankomen. Er kan ook prioriteit worden verleend aan bepaalde voertuigen van het openbaar vervoer, in functie van lichtenbeïnvloeding. Via het scherm kan ook gewaarschuwd worden dat er hulpdiensten aankomen. Er kan ook gewaarschuwd worden voor de nabijheid van wegenwerken. Er kan ook worden gewaarschuwd – dan maak ik de link met verkeersveiligheid – dat er enkele honderden meters verder wagens plots in de remmen zijn gegaan. Dan kun je al je snelheid matigen omdat er bijvoorbeeld verderop een kop-staartaanrijding of een incident is gebeurd. Dat zijn allemaal heel concrete toepassingen. Ze zorgen ervoor dat het een goede zaak zou zijn zowel voor de doorstroming als voor de verkeersveiligheid en misschien in derde orde ook in functie van de milieu-uitstoot en de milieu-impact.

We zullen er heel concreet voor zorgen dat 340 verkeerslichten worden uitgerust met de nieuwe technologie die ik daarnet beschreef. Het gaat om Vlaamse technologie, waarbij imec (Interuniversitair Micro-elektronicacentrum) als trekker zou fungeren, maar waarbij natuurlijk private partners in het totaalverhaal zullen betrokken worden via een aanbesteding. Er wordt dus Vlaamse technologie ingeschakeld om ervoor te zorgen dat we enkele van de grootste Vlaamse problemen kunnen aanpakken: filevorming, verkeersveiligheid en in derde orde ook het milieu.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ik dank u voor de verduidelijking over waarop Mobili-Data kan worden toegepast en voor de opsomming van een aantal concrete toepassingen.

Ik heb gevraagd naar meetbare doelstellingen omdat er in het verleden nog verwachtingen zijn geweest door aankondigingen van een supercomputer in Antwerpen voor verkeerslichten. Er ging een betere aansturing gebeuren van verkeerslichten, met een betere doorstroming tot gevolg. Als we 29 miljoen euro aan belastinggeld investeren in dergelijke platformen, dan moeten er voor ons duidelijke en meetbare doelstellingen vooropgesteld zijn. Zoals u zegt, heeft het ook een impact op de files. We moeten echter voor onszelf meer die meetbare doelstellingen vooropstellen.

In Nederland bijvoorbeeld wordt 330 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, waarbij de doelstelling is om 200.000 mensen uit de auto te halen en de fiets op te krijgen. Dergelijke meetbare doelstellingen moeten ook wij meer vooropstellen.

Minister, ook ik dank u voor uw antwoord. Ik ben net als de heer de Kort gaan ‘curieuzeneuzen’ bij onze noorderburen. Daar wordt een onderscheid gemaakt tussen het particuliere gebruik en het gebruik voor ondernemers, voor transporteurs, voor de logistiek. Men spreekt daar van ‘Talking Traffic’ en ‘Talking Logistics’. Misschien kunt u in dit stadium van het project nog niet antwoorden op de vraag of we zinnens zijn om net als in Nederland een platform uit te rollen dat specifiek gericht is op de ondernemers, op de logistieke sector, die van wezenlijk belang is in onze Vlaamse economie, en op de transporteurs?

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, minister, ik denk dat dit hoogst interessant is. Maar ik zou daar eigenlijk meer de houding aannemen om daar die private initiatieven zo veel mogelijk te faciliteren als overheid, en daar zelf eigenlijk mensen wegwijs te maken naar al die private initiatieven die er bestaan. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen op die data kunnen terugvallen. Ik stel alleen maar vast dat dat overzicht houden heel erg moeilijk is, ook om het allemaal up-to-date te houden, en ook gezien de onbeperkte toepassingen die er mogelijk zijn. Ik zou de privésector daar alle kansen toe geven, dat als overheid faciliteren, en daar misschien ook wat voorwaarden aan koppelen wat betreft de beschikbaarheid, en ook wat betreft de kostprijs van de beschikbaarheid van al die data naar alle mogelijke gebruikers: gezinnen, bedrijven en noem maar op. Maar ik zou daar zelf niet te zeer op inzetten, omdat ik denk dat je daar altijd op achtervolgen aangewezen blijft.

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Ik ben misschien niet echt geplaatst om tussen te komen, want ik zit niet in de commissie Mobiliteit, maar ik reageer eigenlijk gewoon op basis van het debat dat ik volg. En dan kriebelt dat toch wel ergens bij mij. Want ik hoor daar de mooiste verhalen rond die slimme lichten, maar ik zie ze niet. Vandaag de dag – de ene dag neem ik de trein, de andere dag neem ik de auto – sta ik op de meest onmogelijke momenten in eender welke provincie stil, wanneer er links of rechts geen auto afkomt. En ik hoor die frustratie bij almaar meer mensen. Dus allemaal goed en wel om met deze toestanden te starten, maar zorg er alstublieft voor dat die verkeerslichten vandaag de dag al zo slim mogelijk zijn, zodat we niet onnodig aan die rode lichten staan terwijl er geen tegenliggers komen. Want die frustratie is er almaar meer. En ik hoor elke minister maar zeggen dat er geld gaat naar van die slimme verkeerslichten, maar ik heb de indruk dat we in de praktijk nog altijd even lang stilstaan voor een nodeloos rood licht. Dus misschien moeten we die basis nu maar eens eerst invullen, en dan de volgende stappen nemen.

De voorzitter

De heer Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Beenders, dan heb ik begrepen dat u dit initiatief ten volle steunt, want daar gaat het onder meer over. Er wordt soms verwezen naar Nederland, naar Talking Traffic. Wel, in Nederland maakt men gebruik van imec voor de uitrol van die technologie. Het is dus niet alsof we het warm water uitvinden.

We gaan net gebruikmaken van de private sector. We gaan dat dus zelf ook niet gaan uitrollen. We gaan die technologie wel aankopen. Maar Imec trekt een en ander, en zoekt vervolgens private partners om ons ter wille te zijn, en om ervoor te zorgen dat wij kunnen afnemen van de private sector. Het is niet de bedoeling dat wij zelf die technologie gaan ontwikkelen, absoluut niet. En we laten ons daarvoor inspireren door imec en door de Nederlandse voorbeelden, waar imec toe heeft bijgedragen.

Ik was trouwens nog vergeten aan te geven dat het ook een toepassing is – de prelude, zeg maar – voor het autonoom rijden, want dat is exact de technologie die we ook nodig zullen hebben in het kader van autonoom rijden. Dus ook op dat vlak denk ik dat we een goede stap zetten.

Tot slot: ik denk dat de transportsector bij uitstek alle baat heeft bij de uitrol van zo’n systeem. Dat hoeft geen apart platform te zijn in eerste instantie, maar ik denk dat zeker en vast die sector absoluut baat kan hebben bij de uitrol, en dus uiteindelijk bij die grote Vlaamse investering.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Minister, ik denk dat het goed is dat u, als beheerder van de weg, zeker en vast ook vanuit mobiliteit de handen in elkaar slaat met collega Muyters, en mee inzet op het gebied van innovatie, en mee gebruik wilt maken van die innovatieve Vlaamse technologie, om onze verkeersproblemen beter aan te pakken. Ik denk dat u heel wat concrete toepassingen gegeven hebt, minister. Maar ik denk dat het voor de belastingbetaler die in de file staat, belangrijk is dat hij weet wanneer er een betere doorstroming van het verkeer te verwachten is, en wanneer die slimme verkeerslichten effectief gaan werken. Ik denk dat het toch ook wel van belang is voor onszelf, en ook voor de belastingbetaler, dat die doelstellingen toch mede worden vooropgesteld. Zodoende kunnen wij op die manier ook evalueren in de nabije toekomst: loopt dat project nu op een goede manier?

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Ik ben zelf wel een believer van het inzetten van die digitale data die we allemaal ter beschikking hebben, om dat verkeer mee te sturen. En dan zal dat niet alleen naar die ondernemer toe zijn, die natuurlijk – als hij die data goed gebruikt en zijn onderneming zo stuurt dat hij zo weinig mogelijk in de file staat – het winnen van tijd en het winnen van brandstof als grote voordeel heeft.

Ik denk dat het ook voor onze particuliere weggebruiker een middel kan zijn om straks een keuze te gaan maken. Het gaat dan niet alleen om welke route je neemt om zo weinig mogelijk in de file te staan, maar ook om welk ander transportmiddel je straks misschien neemt om je werk te doen, of op die of die plaats te geraken, op dit of dat tijdstip.

Ik denk dat het dan wel een grote bijdrage kan leveren, niet alleen voor het milieu maar zeker ook met het oog op minder verkeer op de weg en minder files. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.