U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2018, 14.07u

Voorzitter
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
127 (2018-2019)
De voorzitter

Deze vraag werd aanvaard, omdat dit de laatste vergadering van de heer Nevens is.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Dank u, voorzitter, voor zoveel goedheid.

Collega’s, dit is inderdaad mijn laatste wapenfeit hier in het parlement, maar toch geen onbelangrijk en ik vraag er dan ook aandacht voor.

Wij zijn er na al die jaren in geslaagd om de procedures te vereenvoudigen. De milieueffectenrapportages (MER’s) en de gewestelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) hebben we samengevoegd in één procedure die de burger meer inspraak geeft, wat een heel goede zaak is. We hebben ook overgangsmaatregelen genomen voor de dossiers die al jaren aanslepen, die al jaren in behandeling zijn. Toch vraag ik aandacht voor de dossiers die vandaag nog op het bureau liggen en die behandeld moeten worden. Het gaat om vier belangrijke dossiers, vier gewestelijke dossiers van groot belang, met name de N42 Wetteren-Zottegem, waar onze fractievoorzitter al aandacht aan geschonken heeft in het kader van de verkeersveiligheid, en een aantal dossiers in het kader van wateroverlast.

Wat is nu het probleem? Er moet nog een plenaire vergadering plaatsvinden of al die jaren werk zullen voor niets geweest zijn. 31 december 2018 is de deadline en de uitnodiging voor die plenaire moet 21 dagen op voorhand de deur uit zijn. Mijn vraag is dan ook of u nog een plenaire gaat houden voor al die dossiers voor 31 december dan wel of al die MER- en RUP-planprocessen terug vanaf nul hernomen moeten worden in de nieuwe procedure.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Nevens, ik kan u alvast zeggen dat ik u ontzettend zal missen, wanneer u hier weg bent, zowel in de commissie Omgeving als hier in de plenaire. Bedankt om mij de eer te geven dat uw laatste parlementaire vraag aan mij gericht is. (Opmerkingen)

Schoon hé?

Wat de concrete dossiers betreft, collega Nevens, is het zo dat uw lijstje niet helemaal klopt. Sommige dossiers zijn al tijdens een plenaire vergadering behandeld. Het lijstje dat u aanhaalt, klopt dus niet helemaal.

Wat de andere dossiers betreft, is het inderdaad de bedoeling om nog voor eind december die plenaire vergadering te houden. U zegt zelf – terecht, denk ik – dat het dossiers zijn die al jaren aanslepen, omdat ze bijzonder moeilijk en complex zijn. In een aantal dossiers is het heel belangrijk dat er veel overleg is, om ervoor te zorgen dat we in de juiste richting gaan en dat we ook geen zaken in die RUP zetten die bijvoorbeeld in strijd zijn met de alternatieven die onderzocht zijn in de MER. Er moet ook aan het draagvlak worden gewerkt. Vaak moeten we flankerende maatregelen uitwerken, om ervoor te zorgen dat we de dossiers tot een goed einde kunnen brengen.

In een aantal dossiers ben ik heel sterk afhankelijk van andere ministers of andere administraties. U verwijst nogal heel uitdrukkelijk naar de N42. Daarover heb ik gisteren pas de instructies van de bevoegde diensten in mijn mailbox gevonden. We zullen dat zo snel mogelijk doen, maar aangezien ik die instructies pas gisteren ontvangen heb, is het natuurlijk niet onze schuld dat die zaken niet vooruitgaan.

Dit is geen paraplu om aan te tonen dat het niet om eenvoudige dossiers gaat, dat we daar ook niet over één nacht ijs kunnen gaan. Maar in ieder geval is het de bedoeling van onze diensten – en ik zal hen ook wijzen op hun verantwoordelijkheid – om dat allemaal nog voor eind december te organiseren en om ervoor te zorgen dat de plenaire vergaderingen doorgaan. Uiteraard moet het de bedoeling zijn om dat zo veel mogelijk vooruit te laten gaan.

De voorzitter

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, het zou misschien goed zijn dat we inderdaad een zicht krijgen op het aantal dossiers waarover het vandaag nog gaat. Ik heb weet van vier dossiers die belangrijk zijn, belangrijk in het kader van wateroverlast en belangrijk in het kader van het realiseren van meer natuur. Het oudste dossier sleept al aan sinds 1999, toen er grote wateroverlastproblemen waren. Als we dit momentum gebruiken, en als u vandaag de garantie kunt geven dat er inderdaad een plenaire gestart kan worden voor deze dossiers, dan zou dat goed zijn, want anders gaan we niet alleen veel tijd en geld verliezen maar ook veel leed veroorzaken. Vandaag zijn er mensen die nog altijd de problemen die al jaren aanslepen, aan den lijve ondervinden en regelmatig met hun voeten in het water staan. Ik ben dus blij om te horen dat u de garantie geeft dat u die specifieke dossiers, waarover nog een plenaire vergadering moet worden gehouden, ter hand zult nemen en dat wij die op een mooie manier kunnen afronden.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik uiteraard ook gebruikmaken van deze mogelijkheid om collega Nevens veel succes toe te wensen met zijn toekomstig mandaat.

Anderzijds wil ik even opmerken dat ik denk dat de bekommernissen die hij hier meegeeft, terecht zijn. We willen allemaal eenvoudige en versnelde procedures, zeker inzake planprocessen. Niemand heeft er baat bij dat die planprocessen al te veel tijd in beslag nemen. Regelmatig stel ik ook schriftelijke vragen over de doorlooptijden van die planprocessen. Voor het Vlaamse Gewest bedragen die op dit ogenblik om en bij de 777 dagen, vanaf het voorontwerp tot aan de definitieve goedkeuring. Dat is natuurlijk een heel lange periode. Wat dat betreft, wil ik collega Nevens dus steunen in zijn vraag. Ook aan u, minister, wil ik vragen er zeker op toe te zien dat deze planprocessen zo snel mogelijk beëindigd kunnen worden, zodat niet al het werk dat al geleverd is, tevergeefs is.

De voorzitter

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Minister, ik ben het niet dikwijls eens met u, maar in dezen wel. Ik ga de collega namelijk ook wel missen in de commissie en hier in de plenaire vergadering. Mijnheer Nevens, ik vergeet nooit de steun die u mij gaf, helemaal in het begin, toen ik aanklaagde dat het Vrijstellingenbesluit zo ver werd geïnterpreteerd, dat zelfs de aanleg van een parking voor vijfhonderd wagens op de luchthaven van Deurne tot de mogelijkheden behoorde, zonder stedenbouwkundige vergunning. Ik dank u nog altijd voor de steun die u mij toen gaf.

Ik wens u ook veel succes met uw mandaat van gedeputeerde. Het is wel jammer dat u het moet doen zonder onze groene collega. Alleszins veel succes.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik ben het ook met u eens, collega Pira, zoals ik daarnet al zei.

Collega Nevens, ik heb daarnet al gezegd dat ik er alles aan zal doen en ook duidelijke instructies zal geven aan onze diensten om op tijd die plenaire vergaderingen te organiseren.

Wat de planprocessen betreft en de doorlooptijd, collega Peeters, heb ik daarnet de situatie al geschetst. Het feit dat collega Nevens aangeeft dat een van die dossiers al meegaat sinds 1999, toont ook wel dat het om heel complexe dossiers gaat, waarover vaak heel grote discussies zijn op het terrein. Dat vraagt tijd, dat vraagt heel veel massagewerk om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, waardoor de doorloopfase soms wat langer is vooraf ingeschat. Eenmaal je gestart bent met je RUP, heb je dan echter ook de zekerheid dat er niet allerlei procedures zullen worden aangespannen, waardoor je dan vastloopt. Daar verliezen we wel eens tijd, dat klopt. Maar het zijn vaak ook dossiers waarbij heel veel stakeholders betrokken zijn, die vaak ook totaal andere visies hebben. Dus dat maakt het niet evident. Maar dat betekent niet dat we de zaken daarom op hun beloop laten, integendeel. Er is al heel veel overleg geweest. Er is ook heel veel oog voor flankerende maatregelen om het op die manier op het terrein te laten verlopen.

Nogmaals, in een aantal van die dossiers zijn we ook afhankelijk, uiteraard, van andere diensten, en moeten we ervoor zorgen dat we ook daar tijdig alle informatie hebben. Nogmaals bedankt voor uw laatste actuele vraag.

De voorzitter

En nu, mijnheer Nevens, uw laatste woorden. (Gelach)

Bart Nevens (N-VA)

Dank u, voorzitter. Collega’s, mijn laatste woorden zijn inderdaad aangebroken.

Minister, ik ben blij met uw antwoord. In dezen kunnen we de politiek geloofwaardig maken door echt te handelen en door niet al die tijd en al het geld en al de overlegmomenten die er zijn geweest in zeer complexe en moeilijke dossiers overboord te gooien. Uiteindelijk moet dat de boodschap zijn die ik vandaag wil geven aan het Vlaams Parlement. We mogen onze tijd hier niet verdoen. We moeten oplossingen brengen die de burgers zien, zodat zij ook zien dat wij – het parlement, de minister, de regering – de problemen die zij vandaag hebben, opnemen.

Minister, ik heb mijn schuif reeds leeggemaakt. Ik heb hier nog vier gefrankeerde enveloppen. Ik wil ze u overhandigen om ervoor te zorgen dat er inderdaad een plenaire vergadering komt, dat we inderdaad vooruitgang kunnen bieden in deze belangrijke dossiers. Mocht het op de postzegel aankomen, ik schenk u deze enveloppen gratis want ik mag ze toch niet meer gebruiken. (Gelach. Applaus. Bart Nevens overhandigt de enveloppen aan minister Joke Schauvliege)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.