U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Bogovic heeft het woord.

Franc Bogovic (Open Vld)

We willen gewoon opnieuw herhalen wat we al in de commissie hebben gezegd: dit is een heel belangrijk ontwerp van decreet omdat het de gap met de buurlanden, zeker de leidende landen in Europa, voor een stuk dicht. In dit ontwerp worden het onderwijs en de sectoren, de industrie eigenlijk gelijkwaardige partners om er ook in het buitengewoon onderwijs voor te zorgen dat we mensen meenemen. Wij zijn dus zeer blij met het ontwerp en hopen dit ook doorgetrokken te zien in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega’s, het is jammer dat er zo weinig mensen zijn, want duaal leren is inderdaad iets dat wij als N-VA steeds hebben vooropgezet. We zijn ook blij dat de uitvoering van het regeerakkoord er nu ook is, ook in het buitengewoon onderwijs.

Twee zaken zijn belangrijk. Ten eerste moeten we vertrouwen hebben in de mentoren die dit doen. Waarom? Omdat het afnemend veld het al gewoon is te werken met deze mensen. De facto zijn dat eigenlijk hun huidige werknemers. Een tweede niet onbelangrijk element is dat de sectoren nauw worden betrokken en betrokken blijven, ook bij de curriculumontwikkeling en -dossiers, zodat de inhoud daadwerkelijk overeenstemt met wat de arbeidsmarkt nodig heeft en vraagt, zodat we daar niet opnieuw een gap organiseren.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, ik zal niet herhalen wat ik in de commissie heb gezegd, en de vragen die ik daar heb geformuleerd, zal ik dus al evenmin herhalen. Ik zal me beperken tot onze stemverklaring, die ik ook in de commissie heb gegeven.

Minister, collega’s, omdat het voorzien in een nieuwe leerweg ook voor de leerlingen die in het buitengewoon onderwijs hun onderwijstraject ontwikkelen, van groot belang is en nieuwe perspectieven biedt, omdat het belangrijk is om een optimale onderlinge afstemming tussen de duale leerwegen in gewoon en buitengewoon onderwijs te combineren, met veel respect en een grote waardering voor de specifieke kracht van ons buitgewoon secundair onderwijs, en omdat de structurele inbedding van duaal leren in ons buitengewoon onderwijs ons volledig algemeen onderwijssysteem in het secundair onderwijs versterkt, keuren wij uiteraard en met grote overtuiging het voorliggende decreetsontwerp goed. Immers, alles wat ik net heb genoemd, draagt dat ontwerp in zich.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega's, ik ben deze ochtend op bezoek geweest op een werf in Bellegem, West-Vlaanderen. Daar zijn een paar jongeren in duaal leren aan de slag, samen met een zeer gemotiveerde groep werknemers. Ik heb daar de ontzettend grote meerwaarde gezien die duaal leren aanbrengt. Je krijgt daar jongeren die zin hebben in een technische scholing of een beroepsscholing en dat als een heel positieve uitdaging zien. Je ziet ook bijzonder gemotiveerde mensen rond die jongeren, die samen aan de slag zijn om jongeren de best mogelijke opleiding te geven, in hun situatie, richting diploma.

Ik ben zeer blij en dankbaar dat vandaag het ontwerp van decreet voorligt dat dat duaal leren volwaardig kansen geeft in ons buitengewoon onderwijs. Als we alles regering beslissen om ons buitengewoon onderwijs in de toekomst alle kansen te blijven geven, is het belangrijk dat we dat op een gelijkwaardige wijze doen. Ook jongeren die buitengewoon onderwijs volgen, moeten dus de kans krijgen om duaal leren te volgen.

We laten het decreet starten op 1 september 2019, samen met het gewone decreet duaal leren. Ik hoop echt dat bijzonder veel jongeren, voor wie die technische en beroepsscholing de basis vormt om zin te hebben in leren, kunnen gebruikmaken van deze nieuwe leerweg, die schitterende opportuniteiten biedt.

Ik hoop dat dit ontwerp van decreet massaal zal worden goedgekeurd door u allen in dit parlement. (Opmerkingen van Marino Keulen)

Mijnheer Keulen, het klopt, we geven op deze wijze het onderwijs van de toekomst vorm.

De voorzitter

Vraagt iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1696/3)

– De artikelen 1 tot en met 36 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.