U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2017.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Maes, verslaggever, heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, op dinsdag 2 oktober 2018 besprak de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting in samenhang de volgende documenten: het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2017 (stuk nr. 23-A); het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2017 (stuk nr. 36) en het rapport over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2017 (stuk nr. 32). Daar het hier documenten betreft die met de begroting te maken hebben, breng ik u een kort mondeling verslag.

We kregen achtereenvolgens een toelichting van minister Tommelein, een toelichting van de mensen van het Rekenhof, de repliek van de minister op de toelichting van het Rekenhof, een debat met de commissieleden met tussenkomsten van collega’s Rzoska en Bertels en antwoorden op hun vragen. Daarna waren er de stemmingen.

Minister Bart Tommelein zei dat het gaat over een voorlopig definitieve uitvoering aangezien voor een aantal uitgaven nog met ramingen wordt gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de door het RIZIV aangeleverde cijfers inzake de naar aanleiding van de zesde staatshervorming overgedragen bevoegdheden. Daarnaast is het evident dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) het laatste woord heeft in de bepaling van de definitieve uitvoeringscijfers. Het INR zal die binnenkort publiceren. De samenvatting van de laatste update van de begrotingsuitvoering 2017 heeft dezelfde vorm als de voorgaande monitoringrapporten.

De minister gebruikte een powerpoint, die in het schriftelijk verslag terug te vinden is.

Vlaanderen realiseerde in 2017 een overschot: volgens de methodologie van de Hoge Raad van Financiën (HRF) 470,3 miljoen euro en volgens de methode van het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen (ESR) 1,08 miljard euro. De minister verklaarde daarna de verschillen tussen de begrotingsaanpassing en de huidige cijfers, dit zowel voor de zijde van de ontvangsten als voor de uitgaven.

Wat betreft het rapport over het beleid inzake het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap uitgevoerd in 2017, had de minister het over de geconsolideerde schuld, de evolutie van het netto te financieren saldo voor de periode 2015-2017, de evolutie van de directe schuld en de gebruikte schuldinstrumenten, het waarborgbeheer en de schuldnorm.

De minister gaf nog aan dat in het recentste ratingrapport van Moody’s, dat op vrijdag 28 september 2018 gepubliceerd werd, Vlaanderen zijn uitstekende Aa2-rating behield. En zo blijft Vlaanderen een van de vier regio’s binnen Europa met een rating beter dan de federale overheid.

De toelichting bij het rekeningenrapport van het Rekenhof over 2017 werd gegeven door raadsheer Vital Put en door eerste auditeur Raf Carmeliet. Beide heren gingen uitgebreid in op een aantal aspecten en schuwden ook geen technische details. Voor de liefhebbers is dit ook uitgebreid beschikbaar in het schriftelijk verslag.

Minister Tommelein stelde vast dat het Rekenhof de verwerking van de gegevens van dit boekjaar grondig heeft onderzocht en een aantal punctuele opmerkingen geformuleerd heeft. Hij stelde algemeen dat voor een aantal ervan reeds een antwoord is opgenomen in de bijlage bij het verslag van het Rekenhof over de algemene rekening 2017, waarvan het Vlaams Parlement op 21 juli 2018 in kennis is gesteld.

Hij ging onder andere nog in op de punten jaarafgrenzing, oninbare vorderingen, prestatiebegroting, beperking van het aantal ESR-correcties, waardering van activa en de aanleg van voorzieningen.

Daarna waren er tussenkomsten van collega’s Rzoska en Bertels. Ze hadden een aantal vragen zowel aan de heren van het Rekenhof als aan de minister.

Na de antwoorden op deze vragen werd er overgegaan tot de artikelsgewijze bespreking en stemmingen. Door de Vlaamse Regering werden drie amendementen ingediend bij het ontwerp, die alle drie werden aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen. Het aldus gewijzigde ontwerp van decreet werd aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 23-A/3)

– De artikelen 1 tot en met 12 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.