U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister, vandaag lezen we in de krant dat het programma ‘Weg zijn wij’ wordt geschrapt op de VRT. What’s in a name? ‘Weg zijn wij’ is nu ook weg. Het was een programma dat drie seizoenen liep, tien uitzendingen per seizoen. De voorganger, Vlaanderen Vakantieland, liep 25 jaar, elke week, met herhalingen en hernemingen. Een verschil was dat ‘Weg zijn wij’ alleen over het binnenland ging, terwijl Vlaanderen Vakantieland ook aspecten uit het buitenland behandelde. De VRT heeft de afgelopen jaren al bespaard op haar culturele opdracht. Het lijkt erop dat die lijn wordt voortgezet. Mijn vraag aan u is dan ook: hoe zult u erop toezien dat de VRT de opdracht voor toerisme volwaardig blijft invullen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Toerisme en de VRT, toerisme op de VRT: dat is natuurlijk breder dan enkel het programma dat u schetst, een apart toerismeprogramma dat nu minstens tijdelijk van de buis verdwijnt. U hebt het aangegeven: drie seizoenen, telkens tien afleveringen, waarin drie BV’s, bekende Vlamingen, op pad gingen.

De VRT heeft geoordeeld dat het programmaformat als dusdanig op zijn einde liep, en is nu aan het kijken hoe ze dat voortzet.

Er zijn zeker nog andere elementen binnen de algemene VRT-aandacht rond toerisme, of het nu gaat via Radio 2 met Toerisme Vlaanderen en met stedelijke en gemeentelijke toerismediensten, of het nu gaat via Iedereen Beroemd of De Columbus, waar toch ook aandacht is voor toeristische plekken in Vlaanderen. Men doet het dus wel breder dan enkel het ene programma waaraan alles zou kunnen worden opgehangen. Ook in het jaarverslag kunt u lezen dat bijvoorbeeld rond de Vlaamse Meesters een aantal samenwerkingsverbanden zijn opgezet, die toch ook een internationale uitstraling hebben. Het is dus breder dan enkel het programma.

Ik wil er ook op wijzen dat de doelstelling waarnaar u verwijst in de beheersovereenkomst wel degelijk als gehaald werd gekwalificeerd door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en door de gemeenschapsafgevaardigde, gemeenzaam de regeringscommissaris genoemd in de raad van bestuur. Dat doet me allemaal besluiten dat op dit ogenblik de VRT op dat vlak doet wat ze moet doen.

Men heeft me wel verteld dat het de bedoeling is dat er een vervolg komt op ‘Weg zijn wij’. Ik maak het heel algemeen, mevrouw Van Werde, omdat het noch aan u, noch aan mij is om te bepalen welk programma dat dan zou moeten zijn. Men zit op dit moment met Toerisme Vlaanderen, Logeren in Vlaanderen en andere partners aan tafel om na te gaan hoe men hieraan een vervolg kan breien.

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister, dank u wel. Ik ben blij dat u De Columbus en nog andere programma's aanhaalt. Ik weet uit ervaring welke impact toeristische programma's op tv kunnen hebben. Minder dan op de radio, dat is zeker een feit. Het programma dat u net noemde, is toch een zeer brede interpretatie van het begrip toerisme. De aandacht bij de voorganger lag vooral op de toeristische plaatsen en mogelijkheden, en ook op cultuur. In dit programma ging de aandacht vooral uit naar de personen die in beeld liepen, om het oneerbiedig uit te drukken.

Ik wil hier ook nog even de bedenking bij maken dat de toeristische sector in Vlaanderen goed is voor 200.000 jobs. In 2016 was de toeristische sector goed voor 8,6 miljard euro. Dat was het jaar van de aanslagen, dus ik neem aan dat dat cijfer nu nog gestegen is.

Ik weet het, het is geen opdracht van de VRT om de toeristische industrie aan te zwengelen, maar het was een mooie win-winsituatie omdat er ook cultuur aan bod kwam. Dat is een ideale combinatie.

In de commissie Toerisme hadden we het er nog over een jaar geleden. Toen zei minister Weyts dat hij het betreurde dat er een manco was gevallen na het verdwijnen van Vlaanderen Vakantieland. Ook de toeristische sector voelt dat natuurlijk zo aan. Maar ik ben heel blij dat u zegt dat de kans bestaat dat de toeristische sector mee aanschuift bij eventuele gesprekken over een opvolger. Daarover ben ik zeer positief.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Toerisme als onderdeel van cultuur is inderdaad uitdrukkelijk opgenomen in de beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en de VRT. Dat gaat niet alleen op een verbredende manier waar de programma's die worden opgesomd, zeker hun rol vervullen, maar ook op een verdiepende manier. Zo staat het er. Misschien moet eens worden uitgeklaard wat we daar precies mee bedoelen, en welke programma's de VRT in haar aanbod heeft om ook op een verdiepende manier, niet alleen rond cultuur in het algemeen, maar ook rond toerisme voort te werken.

Ik vond het in elk geval een interessante actuele vraag, want zoals mevrouw Van Werde aangeeft, is toerisme een belangrijke economische sector. Als de VRT er op die manier kan toe bijdragen dat het toerisme verder bloeit in Vlaanderen, des te beter.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Dat formats op een gegeven moment op zijn, is een normale gang van zaken. Minister, ik ben blij te vernemen dat de VRT wel van plan is om een opvolger te bedenken voor een toeristisch programma. Een programma over toerisme in eigen land is heel belangrijk om die belangrijke economische sector te promoten. Media-aandacht is daarvoor zeer cruciaal.

Ook de Vlaamse tv-kijker zou heel blij zijn met een hedendaagse, frisse versie van Vlaanderen Vakantieland, dat toch is opgedoekt wegens de forse besparingen die de VRT heeft moeten slikken. Dat mag ook nog eens gezegd zijn.

Dus, wat ons betreft: graag een Vlaanderen Vakantieland 2.0, ook graag opnieuw met Manuela desnoods.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Ik zal niet meteen doorgaan op de laatste opmerking van mevrouw Segers, maar wil toch iets zeggen.

Ik wil niet interfereren in het zendschema of in de keuze die de VRT maakt. In deze tijden zijn cultuur en kunst – kijk naar de Vlaamse Meesters – gelukkig een belangrijke bouwsteen van het toeristische beleid. Laat ons daar gelukkig om zijn, vooral vanuit het oogpunt van participatiebevordering, van deelname. Dat wordt versterkt door initiatieven als de museumPASS. Laat ons dat even in het licht stellen en zeggen dat je met een toeristisch programma op een heel toegankelijke manier grote groepen van de bevolking bereikt en toeleidt naar kunst en cultuur. Dat is een dimensie die je niet met een cultuurprogramma, zelfs niet met een nieuwsitem, kunt bereiken. Als er dus in mijn hoofde een reden moet zijn om daar aandacht voor te hebben, dan is het deze. Het zou een spiegel moeten zijn van dingen die je moet zien, van dingen die je kan zien, iets dat op een zeer toegankelijke manier dingen duidelijk maakt voor potentiële bezoekers. Voor de rest moeten we afstemmen op National Geographic.

Minister Sven Gatz

Ik dank de laatste spreker voor zijn tussenkomst omdat ik denk dat dit de juiste manier is om de problematiek aan te snijden. Ik ben altijd een beetje op mijn ongemak wanneer wij hier net tegen die grens aan gaan om te zeggen wat er op de VRT te zien zou moeten zijn en waarom. Juist daarom sluiten we een beheersovereenkomst. Die gaat over verbreding en verdieping. Verbreding cultuur: in mijn ogen en met wat ik weet worden die doelstellingen wel gehaald. Over verdieping – we hebben het dan meer over het aanbod van Klara, hoewel niet alleen – zullen we zeker nog een discussie hebben. Dat spreekt voor zich.

Met toerisme is het hetzelfde. Toerisme brengen op de VRT is inderdaad geen doel op zich, maar is een manier om cultuurparticipatie te bevorderen. Zo staat het ook in de strategische doelstellingen van de beheersovereenkomst. Wanneer de Vlaamse Regulator voor de Media, de gemeenschapsafgevaardigde, de regeringscommissaris – die in dezen toch beter geplaatst zijn dan mezelf – zeggen dat de doelstellingen gehaald zijn, dan zijn ze gehaald. Wanneer ik zeg dat er een vervolg komt op het toeristisch programma dat nu is weggevallen, dan moeten we, met de autonomie die de openbare omroep toekomt, enige omzichtigheid aan de dag leggen om te zien hoe de VRT dat doet, wetende dat er ook in veel van haar andere programma's aandacht wordt besteed aan toerisme.

Mevrouw Van Werde, ik denk dat we hier zeker nog een positief vervolg aan zullen zien, al was het maar omdat de VRT zelf ook wel ziet dat het interessant is om veel mensen te bereiken met interessante toeristische items. De manier waarop ze dat doet, hoe vaak ze dat doet en dergelijke meer, daar kunnen we inderdaad van oordeel over verschillen. Dat is op zichzelf ook wel interessant, maar de toetsing gebeurt door andere mensen dan de beleidsmensen, dan de politiek. Die gebeurt misschien wel globaal door ons, maar strategische doelstelling per strategische doelstelling is het aan de Vlaamse Regulator voor de Media, de raad van bestuur en de gemeenschapsafgevaardigde binnen die raad van bestuur. Dat lijkt me een goed en delicaat evenwicht.

Minister, ik ben blij met uw antwoord en ik hoop dat de VRT de unieke kans om cultuur aan toerisme te koppelen, met alle voordelen die de heer Caron heeft opgenoemd, niet laat liggen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.