U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, gisteren was het een jaar geleden dat Catalaanse politici en geweldloze actievoerders in de cel werden gegooid naar aanleiding van het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum of onafhankelijkheidsacties. Ze zitten trouwens in de cel zonder enig uitzicht op een proces.

In plaats van tot inkeer te komen, doet de Spaanse regering er nog een schepje bovenop, want ze verbreekt nu ook de diplomatieke banden met Vlaanderen omdat onze parlementsvoorzitter, de aimabele pacifist Jan Peumans, de hardhandige aanpak van de Spaanse autoriteiten tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en het opsluiten van politici en burgers, alleen wegens hun politieke mening, heeft veroordeeld.

Mijns inziens zou hij daarvoor niet op het matje geroepen moeten worden, maar net geprezen, omdat hij een van de weinige politici is die de moed heeft om de schending van de mensenrechten en van de rechtstaat in Spanje te veroordelen. Waar is namelijk de ophef van de andere partijen, als het gaat over de schending van democratische rechten in Spanje? Waar is ook de geloofwaardigheid van die andere partijen, van die harde roepers, als het gaat over landen als Polen en Hongarije, landen die nota bene geen geweld gebruikten tegen hun burgers, in tegenstelling tot Spanje?

Minister-president, ik hoop dan ook dat dit parlement vandaag over alle partijgrenzen heen als één man of één vrouw achter zijn voorzitter gaat staan. Het enige dat we hem namelijk kunnen verwijten is dat hij het heeft opgenomen voor de essentie van ons politiek bestaan, met name het democratische recht op vrije meningsuiting. Daarom wil ik u vragen om de acties en uitspraken van de Spaanse regering ten aanzien van de parlementsvoorzitter, maar ook en zeker ten aanzien van de vertegenwoordiger van uw regering in Madrid, vandaag, hier in dit parlement, krachtig te veroordelen. (Applaus bij het Vlaams Belang en de N-VA)

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, we hebben wat de Catalaanse kwestie inhoudelijk betreft allemaal al een resolutie goedgekeurd. Dat is dus geen punt. Ik moet wel zeggen dat, als we als instelling, het Vlaams Parlement, een mening naar buiten brengen, de voorzitter die wel degelijk moet veruitwendigen. Anderzijds moet het ook duidelijk zijn wanneer de voorzitter van het Vlaams Parlement een persoonlijke mening weergeeft. Dat is heel duidelijk wat ik stel, voorzitter. We hebben elkaar deze voormiddag ook gebeld en we zijn het erover eens dat er een verschil bestaat tussen een persoonlijke mening en de mening van de voorzitter van een instelling, namens die instelling.

Minister-president, wat ik wel even naar voren wil brengen, is dat het voor mij niet kan dat een executieve macht een maatregel neemt vanwege de uiting van een mening van een parlementslid, welke die ook is. Dat kan niet. Met andere woorden, een diplomatieke relatie is er een tussen executieven, niet tussen een wetgevende en een executieve macht. In Madrid heeft nota bene de nieuwe regering blijkbaar nog niet door dat er een scheiding der machten bestaat. Ik veroordeel dus ten stelligste dat de Spaanse regering het diplomatieke statuut van onze vertegenwoordiger intrekt op basis van uitspraken van een parlementslid, ook al gaat het om de voorzitter van het parlement. Zeggen dat er geen diplomatieke relaties meer zijn, is natuurlijk nog iets anders, maar voor mij komt het daar wel op neer. Ik wens dat toch echt wel te veroordelen, want ik begrijp het niet, ook niet vanuit een institutioneel standpunt. Het is onbegrijpelijk dat de Spaanse regering dit doet, hoe gevoelig sommige kwesties ook kunnen liggen.

Mijn vraag naar u toe u is heel eenvoudig. Wilt u contact opnemen met de Spaanse regering, om hen te wijzen op de scheiding der machten en om hen te wijzen op het feit dat dit parlement zich waarschijnlijk unaniem niet kan vinden in dit soort van onzinnige maatregelen, omdat ze niet thuishoren binnen een normaal democratisch bestel, waar de scheiding der machten wel degelijk bestaat? (Applaus bij de N-VA en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Minister-president, collega’s, gisterenavond bereikte ook mij het toch wel onthutsende bericht dat de Spaanse regering de diplomatieke status van de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Madrid heeft afgenomen.

Zoals vermeld, hebben wij hier inderdaad een resolutie goedgekeurd, over alle partijgrenzen heen. Alle 124 volksvertegenwoordigers gingen ermee akkoord en dat is het verhaal dat we het afgelopen jaar, tot op de dag van vandaag, allemaal verkondigd hebben. Er zitten daar trouwens nog steeds mensen in gevangenis, omdat ze hun mening naar voren gebracht hebben.

Minister-president, ik maak mij inderdaad enorm ongerust, want wat er nu in Spanje gebeurt, heeft niets of weinig met een rechtsstaat te maken. Het gaat om het beknotten van de vrije meningsuiting, niet alleen van gewone mensen, maar zelfs van volksvertegenwoordigers, van ons allemaal hier. Wij mogen onze mening niet verkondigen, en dat baart mij enorm veel zorgen.

Vanmorgen heb ik wel vernomen uit uw eerste reactie in de media dat u de Spaanse ambassadrice bij u zou roepen. Ik wilde u ook onmiddellijk vragen of u haar wil vragen naar onze commissie te komen. Wij vragen al meer dan een jaar om haar in onze commissie te horen over deze vreselijk moeilijke situatie in Spanje.

Mocht u haar dan toch spreken, zien en horen, kunt u haar dan ook aanmanen om in onze commissie te worden gehoord? Minister-president, graag ook wat meer duiding over de rest van de situatie. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Voorzitter, minister-president, collega's, begin september in het jaarlijks overleg met onze algemeen afgevaardigden van de Vlaamse Regering, overleg van de commissie Buitenlandse Zaken en de algemeen afgevaardigden van de Vlaamse Regering (AAVR), hebben zij ervoor gepleit om hun diplomatieke statuut te versterken. Ze hebben erop gewezen dat, om hun werk goed te doen, ze eigenlijk protocollair wat hoger zouden moeten worden ingeschaald, dichter bij de ambassadeur. Het is niet niks dat ze een diplomatiek statuut hebben. Het is dus heel pijnlijk dat dat in dit geval wordt ingetrokken.

We hebben hier pas een Baskische delegatie ontvangen die erg jaloers was op onze internationale bevoegdheden. Uiteraard is een diplomatennetwerk daar een essentieel onderdeel van.

Vorig jaar heb ik u ook een vraag om uitleg gesteld over wat er in Vlaanderen gebeurt rond Catalonië en de impact daarvan op onze betrekkingen met Spanje. Ik denk dat het goed is om onze goede banden met Catalonië in de verf te zetten, maar Spanje is natuurlijk een stuk groter. We hebben er ook belangen. We hebben contacten op het vlak van export, op het vlak van toerisme, op het vlak van cultuur enzovoort. Die zijn ons ook heel erg dierbaar. We stellen vast dat het in Madrid niet een kwestie is van de ene regering waar vroeger naar werd verwezen, maar dat ook de nieuwe regering een beetje op dezelfde lijn zit en dezelfde koers vaart.

Onze zorg is dat in het algemeen de goede betrekkingen met Spanje niet in het gedrang komen. Wij geloven dat goede contacten met Catalonië verenigbaar zijn met goede banden met Spanje. Minister-president, wat gaat u doen om die banden die nu blijkbaar toch een serieuze knauw hebben gekregen, te waarborgen en om onze algemeen afgevaardigde de kans te geven om met een goed diplomatiek statuut zijn werk daar te doen? Hij doet dat niet alleen bij Spanje maar ook bij de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO). Hij heeft er heel wat werk en een goed statuut is absoluut nodig om zijn werk te kunnen doen, anders is hij eigenlijk zoals een vertegenwoordiger die een multinational vertegenwoordigt en dat is niet wat past bij onze AAVR’s.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, collega's, gisteravond heeft onze algemeen afgevaardigde in Madrid mijn diensten op de hoogte gebracht van de beslissing van de Spaanse regering. Ik heb vanmorgen kennis kunnen nemen van de inhoud van de verbale nota. In die verbale nota beroept Spanje zich op artikel 9 van het Verdrag van Wenen en zegt beslist te hebben om de accreditatie van onze vertegenwoordiger in te trekken, wat betekent dat hij zijn diplomatiek statuut verliest, dat hij zijn immuniteit verliest, dat hij zijn nummerplaat verliest enzovoort. Maar hij mag blijven werken op de ambassade en mag er als werknemer verder zijn diensten verlenen zonder enig diplomatiek statuut.

In die verbale nota staat nog iets meer, met een zo mogelijk nog veel grotere impact. Er staat uitdrukkelijk dat Spanje niet van plan is om in de toekomst ook nog andere diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaamse zijde te accrediteren. Die motivatie van Spanje vindt u terug in het persbericht dat gepubliceerd is en dat u ongetwijfeld allemaal hebt gelezen. In die motivatie staat dat die beslissing is genomen omwille van de in de ogen van Madrid ontoelaatbare en ongepaste uitlatingen van de voorzitter van uw parlement.

Hoe moeten we dit allemaal inschatten? Ik denk dat er geen enkele economische impact is en geen toeristische impact. We leven gelukkig in de Europese Unie die niet alleen gebaseerd is op democratische rechten, niet alleen een unie is van rechten, waarden en vrijheden, maar die ook een grote interne markt is waar geen handelsbelemmeringen of andere barrières kunnen worden opgeworpen. Er is ook geen enkele beslissing genomen ten aanzien van ons toeristisch kantoor of ten aanzien van onze kantoren van Flanders Investment & Trade.

Dat belet niet – en dat is de essentie van deze zaak – dat dit een zeer zwaar diplomatiek incident is, omdat naar mijn aanvoelen dit ongezien is binnen de Europese Unie.

Bij mijn weten is het niet meer gebeurd sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951, en ik denk zelfs nooit meer sinds 1945, dat er op die manier interstatelijk – binnen de Europese Unie – gereageerd wordt.

Dit is normaal gezien de zwaarste sanctie die men neemt als een diplomaat zich misdragen heeft, als er misdrijven gepleegd zijn, als er spionage gepleegd werd, of als het beleid tussen de staten conflictueus is. Alleen dan worden diplomatieke relaties verbroken, of worden er diplomaten teruggeroepen. En dat is hier natuurlijk helemaal niet het geval.

Dat betekent dat dit, in mijn ogen, een zeer disproportionele sanctie is, die een grote impact heeft, niet alleen op Vlaanderen en de bilaterale relaties tussen Vlaanderen en Spanje, maar ook op de relaties tussen België en Spanje. Want je kunt er vanuit institutioneel oogpunt niet omheen: onze diplomaat maakt deel uit van de diplomatieke vertegenwoordiging in Madrid, het is een diplomaat die daar via de Belgische ambassade geaccrediteerd is.

Ik heb beslist om de ambassadeur bij mij te roepen. Ik wilde die ontmoeting vanavond laten plaatsvinden, maar de ambassadeur heeft laten weten vandaag niet in Brussel te zijn. Ik ga de uitnodiging verplaatsen naar vrijdag, en ik ga in mijn onderhoud inderdaad ook beklemtonen wat hier al gezegd is, en wat ik ook al in de media heb gezegd: dit is een vrije, democratische staat, met recht van spreken en vrije meningsuiting voor iedereen. En een mening uiten kan in mijn ogen nooit aanleiding geven tot dit soort disproportionele reacties, tot dit soort sancties.

Bovendien is er een scheiding der machten. Het parlement heeft een resolutie goedgekeurd – bij mijn weten unaniem of vrijwel unaniem – waarin het geweld dat destijds gepleegd is, veroordeeld wordt. Ik ben daar ook uw boodschapper in geweest, de voorzitter van uw parlement is daar ook uw boodschapper in geweest. Maar dit is een democratie met vrije meningsuiting, ‘freedom of speech’, en anderzijds met een scheiding der machten. Bij mijn weten heeft dit parlement zich ook al uitgesproken over situaties in andere lidstaten binnen de Europese Unie – ik denk aan Polen en Hongarije – zonder dat dit aanleiding gegeven heeft tot dit soort tegenreacties. Ik denk dat ook de federale Kamer vroeger al soortgelijke standpunten ingenomen heeft.

Ik heb de ambassadeur dus uitgenodigd; ik ga wijzen op de principes die voor ons belangrijk zijn. Ik ga vragen of we opnieuw tot normale relaties kunnen komen, op basis van gezond respect voor elkaar, en op basis van de institutionele realiteit in dit land.

In dat opzicht heb ik vanmorgen de federale minister van Buitenlandse Zaken gecontacteerd. Ik heb ook aan hem gevraagd om contact op te nemen met de ambassadeur. Hij zal dat ook doen, en hij zal de ambassadeur ook wijzen op die principes: de scheiding der machten en het recht van vrije meningsuiting. Ik heb hem ook gevraagd om de ambassadeur te wijzen op de institutionele realiteit in dit land. Wij zijn een federaal land met interfederale bevoegdheden, met buitenlandse bevoegdheden voor Vlaanderen en de andere deelstaten.

In mijn ogen is dit dus een majeur incident dat om opheldering vraagt. De minister heeft gezegd dat hij de ambassadeur inderdaad zal convoceren. Ik ga nu eerst afwachten. Ik zal in dialoog moeten gaan met Spanje – dat was ook de vraag die gesteld werd. Ik kan dat enkel doen via de ambassade, want dat is de geëigende weg. Ik heb onmiddellijk het initiatief genomen, maar de afspraak die ik voor vanavond voorgesteld had, kan dus niet doorgaan. Daarom zal ik proberen om die afspraak vrijdag te laten plaatsvinden. (Applaus)

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord. Ik hoop dat u bij die ontmoeting kunt zeggen dat het parlement deze middag unaniem gesproken heeft, en dat het gezegd heeft dat wij de acties van de Spaanse regering niet tolereren. Want het zijn niet de woorden van parlementslid Jan Peumans of van andere parlementsleden over de Spaans-Catalaanse kwestie die in vraag gesteld moeten worden, maar net het feit dat de andere partijen zwijgen. Spanje had tot voor kort een christendemocratische regering, en heeft nu een socialistische regering. Het zijn net de partijen die altijd de mond vol hebben van democratie en rechtsstaat, die nu, wanneer de rechtsstaat in Spanje geschonden wordt, hun mond houden, omdat het over bevriende partijen of bevriende landen gaat.

Ik hoop dat wij vandaag vanuit het parlement duidelijk zeggen dat wij dat niet tolereren dat politici of burgers wegens het uiten van hun politieke mening worden opgesloten in een lidstaat van de Europese Unie, waarvan men toch zou mogen verwachten dat ze de waarde van democratie en rechtsstaat aanvaardt. (Applaus)

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voor mij is de essentie dat het onbegrijpelijk is dat een regering een maatregel neemt versus een andere regering – want daar komt het op neer – vanwege de uitlatingen of een expressie van een lid van een parlement. Dat gaat niet. Ik heb daarnet al gezegd dat er voor mij een groot verschil is tussen de voorzitter die namens de instelling spreekt en de voorzitter die spreekt als parlementslid. Voor mij is het in dezen het tweede. Het kan dus niet dat men een executief ambtenaar een diplomatiek statuut ontneemt, omdat een parlementslid onder ons een mening geeft. Ik kan er zo ook een paar andere geven over andere landen. Als dat alle diplomatieke relaties zou opschorten, dan denk ik dat we een enclave op onze aardbol zouden worden. Dat is niet de bedoeling.

Bij dezen, op de meest duidelijke manier: ik aanvaard niet dat de Spaanse regering dit soort maatregelen neemt op basis van het feit dat een parlementslid van het Vlaams Parlement een eigen mening ventileert waar hij of zij absoluut recht op heeft. Dit is niet aanvaardbaar. Ik wens, minister-president, dat u dat in die bewoordingen ook duidelijk overbrengt aan de vertegenwoordiger van de Spaanse regering. (Applaus)

De voorzitter

De heer Van Esbroeck heeft het woord.

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Bedankt voor uw antwoord, minister-president. Wij zijn inderdaad benieuwd naar wat de onderhandelingen allemaal teweeg zullen brengen en naar de resultaten daarvan.

Collega's, Spanje begint stilaan een abonnement te nemen op disproportionele reacties op gebeurtenissen. We hebben dat gekend op 1 oktober en we kennen dat vandaag weer. Dat moet eigenlijk wel aan banden worden gelegd. Er zijn grenzen aan alles. Collega's, we gaan ons hier toch niet laten muilkorven door een ander land, omdat wij een mening hebben over een situatie in een ander gebied? We doen dat op zovele vlakken. We doen dat met zovele landen, meestal unaniem, soms met een gewone meerderheid. Maar onze mening als volksvertegenwoordiger moeten we toch kunnen geven? We gaan ons toch nooit laten muilkorven en ervoor zorgen dat andere landen ons met intimidatie en agressieve druk de mond zullen snoeren? Daar zal onze fractie nooit akkoord mee gaan. (Applaus)

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes (CD&V)

Collega Janssens, ik denk dat u af en toe sessies mist in het parlement, want anders zou u weten dat wij ook vanuit onze fractie het buitensporige geweld hebben veroordeeld. We hebben die resolutie mee ingediend. En hier op de tribune en op andere plaatsen hebben we gesteld dat verkozen politici in een parlement thuishoren en niet in de gevangenis.

Minister-president, het is heel goed dat u ook de federale minister van Buitenlandse Zaken hebt ingeschakeld, want het feit dat wij over een diplomatiek netwerk beschikken en dat dat operationeel moet kunnen zijn, is deel van onze federale logica. In die zin is het erg belangrijk dat ook vanuit de Federale Regering dat signaal naar Spanje vertrekt. Hopelijk kan onze Belgische ambassadeur in Spanje die boodschap daar verder verspreiden.

Ik wijs er nog op dat we er in onze resolutie voor hebben gepleit dat de Vlaamse Regering de dialoog tussen Madrid en Catalonië mee zou ondersteunen. En dat kan natuurlijk alleen maar als je beschikt over mensen met een diplomatiek statuut. Dat is een van de voorwaarden om dat element van de resolutie effectief invulling te kunnen geven. (Applaus)

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Collega's, ik beaam natuurlijk dat de reactie van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken op de uitlatingen van collega Peumans overtrokken en disproportioneel zijn. Ik vind dat we collega Peumans moeten steunen in zijn recht op vrije meningsuiting. Daar valt niets op af te dingen. Wij kunnen dat niet over onze kant laten gaan.

Ik vind de demarche van Madrid ook zeer ontgoochelend, omdat ze haaks staat op een aantal positieve evoluties die zich ondertussen wel hebben voorgedaan in Spanje. Pedro Sánchez is, trouwens met steun van de Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen, premier geworden. Hij heeft na zeven jaar de dialoog met die partijen weer opgestart en hij heeft de intentie uitgedrukt om van Spanje een volwaardige federale staat te maken. Ik denk dat dat zaken zijn die wij kunnen ondersteunen. Ik hoop dat dit inderdaad majeure incident die evolutie niet breekt en dat we, minister-president, kunnen kijken hoe we vanuit Vlaanderen de Spaanse regering en de Catalanen kunnen steunen in het op gang houden van de dialoog over een transformatie van Spanje naar een volwaardige federale staat. (Applaus)

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik richt me eerst tot u. De Groenfractie steunt u in uw terecht en blijvend protest tegen het opsluiten van verkozen politici in Spanje. Ik maak zelfs het onderscheid niet tussen u als parlementslid en als voorzitter. Als voorzitter hebt u een rol te spelen in een democratie en bent u een van de sleutelspelers in en de behoeders daarvan. Mijn fractie dingt daar geen millimeter op af. Ik vind dat u dat volledig terecht blijvend in de verf zet. Ook wij vinden dat verkozen politici in een parlement horen en niet in een gevangenis. (Applaus)

Minister-president, ik heb uw antwoord uiteraard zeer goed gehoord. U hebt de steun van de Groenfractie om op alle mogelijke fronten zeer duidelijk te maken aan Madrid dat het afnemen van het diplomatiek statuut, zoals collega Daems zegt, van iemand die een Vlaamse Regering vertegenwoordigt, disproportioneel is en niet in maat staat tot het recht van een voorzitter van het parlement. Dat is een van de sleutelspelers in de democratie, om die democratie te behoeden. (Applaus)

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

We zijn het duidelijk allemaal eens. Ik zou zeggen: ‘Peumans for president.’ Proficiat, voorzitter.

Alle gekheid op een stokje, we zijn het allemaal eens dat wat hier nu gebeurt, onaanvaardbaar is. Ik denk dat onze positie in Vlaanderen kracht moet worden bijgezet, ook vanuit het federale, Belgische niveau. Ik vraag me af, minister-president, of we daar nu eigenlijk een zicht op hebben. Komt er ook een scherpe reactie vanuit het Belgische niveau? Zal de minister van Buitenlandse Zaken opdracht geven aan zijn bevoegde diplomaten om een heel duidelijk en scherp standpunt in te nemen ten aanzien van Spanje?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, collega's, zoals gezegd heb ik onmiddellijk het nodige gedaan ten aanzien van het federale niveau. Ik heb u gezegd wat de afspraak is met de federale minister. Hij gaat de ambassadeur uitnodigen en gaat tekst en uitleg vragen bij die beslissing. Hij gaat wijzen op de institutionele realiteit in dit land, op de boodschap, namelijk de vrijheid van meningsuiting, en op het principe van de scheiding der machten. Ik denk dat dit heel normaal is en dat dit de boodschap is die hier gehoord is.

Collega Vandenbroucke, ik ben het met u eens. Ik had ook verwacht dat met die nieuwe socialistische regering er een nieuwe wind zou waaien. Daarom ben ik compleet verrast door deze disproportionele maatregel die ongezien is. Diverse parlementsleden hebben erop gewezen dat niet alleen in dit maar ook in andere parlementen herhaaldelijk toestanden in het buitenland, ook binnen de Unie, aangeklaagd zijn. Dit leidt nooit tot dit soort maatregelen om de facto te zeggen: ‘We schorten de diplomatieke relaties op of verbreken ze.’ Misschien kunt u in het kader van de broederschappen binnen de socialistische partijen uw collega's in Madrid eens bij de les brengen op dit punt, collega Vandenbroucke.(Applaus bij de N-VA)

Wat de boodschap van dit parlement is, heb ik goed begrepen. Ik zal uw tolk zijn. Collega Kennes heeft nog eens exact gezegd wat hier in het verleden als standpunt werd ingenomen: het veroordelen van het disproportioneel geweld en de boodschap dat verkozen politici niet in de gevangenis thuishoren. Maar ik begrijp dat dit parlement unisono zegt: ‘Dit land is een rechtsstaat. Dit land is een democratie. Dit land kent de scheiding der machten’.

Zoals Justitie bij ons onafhankelijk is en dus ook onafhankelijk oordeelt over een verzoek tot uitlevering, tot overlevering, zo ook is er scheiding der machten tussen parlement, wetgevende macht en uitvoerende macht. En bovenal is er vrijheid van meningsuiting. Dat is de boodschap die ik ook zal overbrengen. Ik denk dat dat belangrijk is, collega's, want het gaat hier over waarden en principes waarop de Europese Unie gefundeerd is. Zoals ik daarstraks zei, is dit niet alleen een grote interne markt, dit is een democratische Unie, een Unie gebaseerd op rechten en vrijheden. Een van de fundamentele principes daarbij is het recht op vrije meningsuiting. Dat zal namens u mijn boodschap zijn aan Spanje. (Applaus)

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister-president, na het unanieme standpunt in dit parlement, bijgetreden door uzelf – waarvoor dank – denk ik dat het ook wel eens tijd is om uw boodschap niet alleen over te brengen aan Spanje, maar ook aan de rest van de Europese Unie. Want het kan toch echt niet dat in een lidstaat van de Europese Unie politieke tegenstanders worden opgesloten vanwege hun meningen, als waren ze politieke criminelen, als waren ze criminelen van welke soort dan ook.

Het is inderdaad tijd om te zeggen dat ook democratische separatisten, of ze nu wonen in Vlaanderen, in Catalonië of waar dan ook, recht hebben op vrije meningsuiting, recht hebben op de democratische plicht om te zeggen waarvoor ze verkozen zijn. Zij moeten inderdaad ook in tegenstrijd kunnen gaan met de machthebbers, met de elite van dit land, ook en vooral wanneer hun mening anders is dan die van de elite van dat land. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, collega's, we kunnen niet blijven herhalen wat we al hebben gezegd. Er is een mening van een verkozen iemand. Daar valt niet op af te dingen. Dat is parlementaire diplomatie. Er is de relatie tussen landen, staten, regio's. Dat is reguliere diplomatie. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat men de vermenging maakt tussen de normale, reguliere diplomatie en het feit dat een parlementslid, wanneer hij of zij dat wil, over eender welk onderwerp, wanneer dan ook, welke mening dan ook mag ventileren. Dat is essentieel aan een democratie. Maar blijkbaar is dat niet als dusdanig doorgedrongen in Madrid.

Tot slot, mijnheer Peumans, wil ik u aanraden toch maar op te letten wanneer u nog eens naar Spanje gaat, want je weet nooit wat er daar kan gebeuren. (Gelach)

Jan Van Esbroeck (N-VA)

Collega's, ik dank u voor uw eensgezindheid. Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Het is heel duidelijk. We hebben er vertrouwen in.

Volstaat het dat we het hier allemaal eens zijn? Ik denk het niet. Daarin geef ik de heer Sanctorum zeker gelijk. Hier aan de overkant moeten ze het ook eens zijn. Maar ook in het Europese Parlement. Want ik verwacht, zeer in het kort, echt wel steun van het hele Europese Parlement. Ik hoop dat onze collega's daar zullen aankaarten dat de vrije meningsuiting heilig is, voor iedereen. (Applaus bij de N-VA)

Ward Kennes (CD&V)

Minister-president, ik denk dat u met de steun van het parlement – hopelijk vrijdag – uw ontmoeting kunt hebben met de ambassadeur. Ik ben ook tevreden dat er op het federale niveau een aantal initiatieven zullen worden genomen.

Ik zou u willen vragen om ons op de hoogte te houden van de verschillende stappen die zullen worden gezet. Het onderhouden van goede diplomatieke contacten met iedereen, met Madrid, met Barcelona, is heel belangrijk, voor Vlaanderen en voor het ondersteunen van de dialoog waarachter we ons allemaal hebben geschaard. (Applaus bij N-VA en CD&V)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.