U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 oktober 2018, 14.04u

Voorzitter
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
De voorzitter

Stand van zaken

Op 27 juni 2018 werd door de plenaire vergadering een motie betreffende een belangenconflict aangenomen met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement.

In het kader van dit belangenconflict vonden overlegvergaderingen plaats tussen delegaties van het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 18 juli en 28 september 2018.

Het overleg heeft evenwel niet tot een oplossing aanleiding gegeven. Vandaar heb ik samen met mijn collega van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Charles Picqué het geschil voor verder gevolg aanhangig gemaakt bij de Senaat conform artikel 32 van de gewone wet tot hervorming der instellingen. De Senaat beschikt nu over een periode van dertig dagen om een met redenen omkleed advies uit te brengen bij het Overlegcomité.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.