U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 oktober 2018, 13.58u

Voorzitter
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
22 (2018-2019)
De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, de vorst en de droogte van 2017 werden als ramp erkend door de Vlaamse Regering. Dat is natuurlijk een goede zaak. Er werden 2714 dossiers ingediend, vooral vanuit West-Vlaanderen en Limburg. 2638 werden gunstig beoordeeld. Eind oktober zouden er 1177 dossiers worden uitbetaald. Dat is goed. Maar er blijft nog een saldo over van 1461 dossiers die wachten op een uitbetaling. Die dossiers zijn niet zomaar papieren, het zijn landbouwers die wachten op centen waarop ze in principe recht hebben. Daarbij komt dat veel landbouwers worden geconfronteerd met de extreme droogte van 2018. Voor veel gemengde bedrijven, die ook varkens hebben, komt daar ook nog eens de Afrikaanse varkenspest bij. Daardoor schiet de varkensboer er per geproduceerd varken ongeveer 15 euro in. Dat zijn dus dramatische gegevens.

Minister, ik weet dat u geen wonderen kunt verrichten en het zijn ook complexe zaken, maar daarom wil ik u vragen of u tijdelijk extra middelen of mensen wilt inzetten, zodat de afhandeling en uitbetaling van die dossiers sneller kan gebeuren. Ik wacht uw antwoord af om te weten of u misschien wél wonderen kunt verrichten. De noodlijdende landbouwers kunnen echt wel elke euro goed gebruiken.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Vanderjeugd, het gaat hier, voor alle duidelijkheid, over de ramp van 2017. Er is nog nooit zo snel uitbetaald voor een landbouwramp. Op dit moment kregen al 1200 landbouwers een uitkering voor de schade van 2017, goed wetende dat vandaag de ramp van 2014 nog altijd niet is uitbetaald. Toen was dat nog de verantwoordelijkheid van de federale overheid. Onze diensten zijn dus zeer performant. Zij handelen dat zeer snel af.

Ik kan misschien toch wel een beetje toveren, als u mij dat vraagt. Ik heb het daarnet nog eens bij onze diensten gecheckt. Dit jaar, voor eind december, zullen alle dossiers met betrekking tot de rampen van 2017 zijn uitbetaald. Een paar dossiers zullen niet uitbetaald zijn. Het gaat om dossiers waarover discussie bestaat. De landbouwer heeft dan bezwaar ingediend, er moet dan nog een hele procedure worden doorlopen. Dat is iets anders. De dossiers waarover geen discussie bestaat en die helemaal afgerond zijn, zullen dit jaar worden uitbetaald. De landbouwers die eventueel liquiditeitsproblemen zouden hebben, zullen op die manier toch een beetje zuurstof krijgen. Dat is een zeer goede zaak. En nogmaals: dit wordt bijzonder snel afgehandeld.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, ik hoop dat alle dossiers inderdaad eind 2018 zullen zijn uitbetaald. Dat zou in elk geval een goede zaak zijn.

Er ligt continu een druk op het landbouwrampenfonds en op het Vlaams Rampenfonds. Ik citeer uw antwoord op de vragen die ik stelde op 10 januari 2017 over de betaalbare brede weersverzekering, die een weerslag zou kunnen hebben op de afhandeling van die dossiers. U antwoordde toen dat de architectuur voor zo’n brede weersverzekering op tafel lag, dat er een voorstel naar de regering zou gaan, en dat u ervan overtuigd was dat we eind 2018 zouden kunnen landen voor die brede weersverzekering. De voorzitter zei toen nog: “Vanderjeugd is verheugd.” Maar toen ik u onlangs hoorde vertellen dat het er niet komt, vraag ik mij af of het er zeer moeilijk zou komen. Wat is daar misgelopen?

De voorzitter

Vanderjeugd is niet verheugd.

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Minister, ik ben blij te horen dat het snel zal worden opgelost of aangepakt om die landbouwers te vergoeden. Mijn vraag gaat specifiek over de brede weersverzekering. Onlangs was ik ook teleurgesteld in uw antwoord, toen u zei dat u een onderzoek zou doen over wat er op de Europese markt beschikbaar is aan verzekeringen. Ik heb geantwoord dat dat onderzoek allang had moeten gebeuren. Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over die brede weersverzekering, en vandaag zitten we in de fase dat er een onderzoek moet gebeuren.

Die aanbieders zitten in heel Europa, alleen niet in Vlaanderen. Minister, u moet niet toveren, u moet gewoon met die aanbieders dringend rond de tafel gaan zitten zodat die brede weersverzekering er kan komen ter vervanging van het Landbouwrampenfonds.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, collega's, ik wil toch nog even herinneren aan de pinksterstorm van 2014. Weliswaar was dat een federale aangelegenheid, maar sommige dossiers moeten nog steeds worden aangepakt.

Mijnheer Vanderjeugd, de zorg die u formuleert, wordt, zoals u weet, gedeeld door alle fracties, uiteraard ook door onze fractie. Specifiek over dit dossier dacht ik dat u de minister en haar administratie zou feliciteren voor de uitermate snelle, efficiënte en transparante aanpak. Dit neemt niet weg dat sommige sectoren – u hebt de varkenshouderij genoemd – vandaag bijzonder grote zorgen hebben.

Minister, ik heb u daarover in de commissie vorige week nog geïnterpelleerd, en u hebt toen gezegd: ‘We hebben contacten met Europa en samen met de sector reken ik erop dat dit snel leidt tot de gewenste resultaten.’

Misschien is het toch belangrijk om te vermelden, collega's, dat wanneer zich zo'n ramp voordoet en die wordt erkend, men rekening houdt met de vraag of een landbouwer verzekerd is bij een verzekering die op de markt is, bijvoorbeeld voor hagelschade, en dat op basis daarvan, of men al dan niet een verzekering heeft genomen, een veel lager bedrag van de schade wordt betaald. Dat is belangrijk, maar dat wordt nooit gezegd. Het is een stimulans om zich bij de verzekeringen die op de markt zijn, privé te verzekeren en zo te zorgen dat het Landbouwrampenfonds niet moet bijdragen.

Ik ben voorstander van zo'n brede weersverzekering. We hebben al heel veel rond de tafel gezeten, ook met de minister-president die bevoegd is voor de algemene rampen, om uit te zoeken hoe we dat het beste kunnen uitwerken. We zijn samen met de minister-president tot de vaststelling gekomen, collega Engelenbosch, dat we met wat op de tafel lag geen zekerheid hadden of er op de markt… Dat is een private markt. We kunnen geen enkele verzekeringsmaatschappij verplichten om met zo'n portefeuille te komen en iets aan te bieden op de markt. We hadden dus zo'n architectuur en die ligt ook op de tafel, maar we willen zeker zijn dat als we die verplichten, er vanuit de markt interesse is om daarop te springen.

Als je landbouwers verplicht om zelf een verzekering af te sluiten, maar niemand biedt dat aan, dan hebben we een probleem. Hoe komt dat? Omdat onze markt tamelijk klein is, collega Engelenbosch. Een en ander moet dus goed uitgewerkt zijn. Daar zijn we volop mee bezig. Als het van mij afhangt, zal er heel snel een alternatief zijn omdat ik daar zelf absoluut in geloof dat we naar zo'n brede weersverzekering moeten gaan. Dat zou een zeer goede zaak zijn. We zullen alles in het werk stellen om tot een goede oplossing te komen, die voor de landbouwers goed is, met de zekerheid dat de markt daarop inspeelt. Met de manier waarop we de landbouwrampen en algemene rampen aanpakken, is dat opgelost.

Misschien is het ook goed om te melden dat er voor de algemene rampen een nieuwe regeling is uitgewerkt, collega Engelenbosch. Er is gekozen om het systeem voort te zetten zoals het vandaag bestaat. Het is dus de landbouwramp die verantwoordelijkheid zal nemen om naar een brede weersverzekering te gaan.

De voorzitter

Voormalig minister-president Peeters had in het verleden problemen met het uitspreken van de naam Rzoska. Dat is goed gekomen. Maar, minister, het is de heer Engelbosch, en niet het meervoud Engelenbosch.

Sorry, excuses.

De voorzitter

Dat is niet erg, het is maar dat er geen verwarring is, het is engel in het enkelvoud.

Voorzitter, het was eigenlijk een compliment.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Ik weet niet of de heer Engelbosch altijd een engel is, dat laat ik in het midden. Mijnheer De Meyer, ik wil gerust felicitaties aan de administratie aanbieden, maar natuurlijk, de landbouwer die elke maand moet overbruggen, heeft daar weinig boodschap aan. Hoe rapper ze die centen, hoe beperkt ook, kunnen krijgen, hoe beter ze hun werk kunnen voortzetten.

Jos De Meyer (CD&V)

Daar ben ik het volledig mee eens, collega.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Collega, ik ben nog aan het woord. Ik dacht dat u mij zou onderbreken.

Minister, wat die brede weersverzekering betreft, blijf ik het herhalen: ik was wat verwonderd, omdat u specifiek hebt gezegd dat die er eind dit jaar zou zijn. Er resten ons dit jaar nog drie maanden. Ik hoop dus dat het effectief tot een product komt dat aangeboden wordt op de markt, misschien met de steun van Europa, misschien met extra risico’s die door Vlaanderen worden gedekt en misschien ook met extra verplichtingen voor landbouwers. Ik hoop dat u op het vlak van een betaalbare, brede weersverzekering, waar we al zolang over spreken, heel wat uit uw hoed kunt toveren.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.