U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 oktober 2018, 14.05u

Voorzitter
Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Gennez, ondervoorzitter, heeft het woord.

Dames en heren, het Bureau van het Vlaams Parlement heeft op 26 september beslist een wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan uw plenaire vergadering voor te leggen. De statuutswijziging heeft in hoofdzaak betrekking op de reorganisatie van het Algemeen Secretariaat. Bij deze reorganisatie, die ingaat op 16 oktober eerstkomend, wordt de directie Administratie opgeheven, worden twee stafdiensten met aan het hoofd managers opgericht, veranderen twee directies van naam, wordt een herschikking van een aantal diensten doorgevoerd, komt het Managementteam in de plaats van de Directieraad, en wordt de evaluatiemethode van de directeurs-mandaathouders gewijzigd. Daardoor dient het personeelsstatuut op een aantal onderdelen te worden aangepast.

Het Bureau heeft al op 18 juni 2018 het voorgelegde voorstel tot wijziging van het personeelsstatuut, mits enkele aanpassingen, goedgekeurd. De Directieraad kreeg de opdracht om dat voorstel aan het personeel voor te leggen. Momenteel is er evenwel geen personeelsraad en dus kon er over de voorstellen niet overlegd worden in het Overlegcomité. Daarom werden die conform de statutaire procedure aan het personeel meegedeeld. Er zijn geen opmerkingen van personeelsleden binnengekomen. Het Vast Bureau heeft het voorstel dan op 26 september 2018 goedgekeurd.

Door deze reorganisatie worden ook het organogram, de personeelsformatie en de deontologische code gewijzigd. De formatie wordt aangepast om enkele bijkomende beslissingen van het Vast Bureau en de Directieraad te vatten. In het statuut worden ook enkele andere wijzigingen, onder meer met betrekking tot de artsen, doorgevoerd. U vindt de voorstellen tot wijziging van het personeelsstatuut hierbij gevoegd, collega’s. Namens het Bureau verzoek ik de plenaire vergadering om de wijzigingen aan het personeelsstatuut ter stemming voor te leggen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.