U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, dit weekend zijn de resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek bekendgemaakt, een zeer grootschalig en fijnmazig onderzoek over heel Vlaanderen. Ik denk dat we met recht en reden de onderzoekers, alle partners van het project, de meer dan 50.000 burgers die zich hadden ingeschreven en de 20.000 burgers die effectief de metingen hebben gedaan, oprecht kunnen bedanken, en ook alle ouders die op vrijdag aan de schoolpoort staan voor Café Filtré in Brussel, want zij zijn erin geslaagd om van luchtkwaliteit een echt thema te maken. Dat is terecht, want het onderzoek bevestigt wat wij allemaal al lang aanvoelen, namelijk dat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen niet goed gesteld is. Als we de Europese waarden bekijken, zien we dat er heel wat overschrijdingen zijn in onze centrumsteden. Maar als we de waarden hanteren die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert, de waarden die we mijns inziens moeten hanteren, dan kunnen we toch wel besluiten dat het over heel Vlaanderen eigenlijk niet goed gesteld is met onze luchtkwaliteit.

We zien een aantal zaken in het onderzoek. De problemen zijn vaak heel lokaal. Waar veel voertuigen stilstaan, aan kruispunten en rotondes, zien we grote problemen, maar bijvoorbeeld ook heel vaak in schoolomgevingen. Net op die plaatsen waar er heel veel kinderen zijn, moeten we er iets aan doen. In de Metro van vandaag werd bevestigd dat het niveau van luchtvervuiling op 1 meter hoogte 37 procent slechter kan zijn dan op 2 meter. Dus daar waar de neuzen van onze kinderen zijn, is de luchtkwaliteit het slechtst. Daar moeten we iets aan doen. In De Morgen konden we ook zien dat het aantal mensen dat puffers gebruikt, absoluut is toegenomen en nog is gestegen.

Minister, u hebt deze zomer bij het zomerakkoord een luchtkwaliteitsplan voorgesteld, maar dat luchtkwaliteitsplan is, zoals ik in de commissie al heb aangegeven, absoluut onvoldoende. Het gaat over de lange termijn, met doelstellingen tot 2050. Het is zeer vrijblijvend. Het laat ook de autosector volledig buiten schot. Gaat u het luchtkwaliteitsplan dat u hebt voorgesteld, nog wijzigen in het licht van dit grootschalige onderzoek? Gaat u het verstrengen? Gaat u ervoor zorgen dat er circulatieplannen komen in alle steden in Vlaanderen en dat er een lage-emissiezone komt voor heel Vlaanderen?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, als het lukt om duizenden mensen ervan te overtuigen mee te werken aan dergelijk onderzoek, waaronder blijkbaar de voorzitter, dan bewijst dat minstens één ding, namelijk dat de ongerustheid over de luchtkwaliteit in Vlaanderen, de lucht die we elke dag samen inademen, heel groot is. Twee, als je weet dat chronische astma de meest voorkomende chronische ziekte is bij kinderen in Vlaanderen, dan weet je dat er waarschijnlijk een en ander mis is. En drie, als je kijkt naar de resultaten van die metingen, dan kun je inderdaad alleen maar vaststellen dat onze luchtkwaliteit in Vlaanderen de laatste dertig jaar misschien wel verbeterd is, maar dat we nog lang niet zijn waar we moeten zijn. De normen worden ook alsmaar beter naarmate we de negatieve effecten beter kunnen inschatten. En dus is er nog onvoorstelbaar veel werk aan de winkel.

Nu, ik sta hier niet om u te zeggen dat u het al lang allemaal had moeten hebben gedaan. Dat is natuurlijk een beetje waar, maar dat is niet mijn eerste punt hier vandaag. Mijn punt is dat uit alles blijkt dat dit een overkoepelend probleem is dat op verschillende niveaus gezamenlijk moet worden aangepakt. Dit gaat over verkeer, over hoe we wonen, over de technologie die we gebruiken, over verschillende beleidsniveaus. Dit gaat inderdaad over stedelijke plannen, maar evengoed ook over gewestelijke investeringen.

Minister, mijn vraag aan u is heel duidelijk. Er is een luchtplan met grote langetermijndoelstellingen, er zijn lokale inspanningen die links en rechts gebeuren, maar die vaak ook in totaal tegengestelde richtingen gaan. Is het daarnaast niet tijd, is het niet heel dringend nodig en is het niet de taak van een Vlaamse Regering die zich nuttig wil maken, om op zeer korte termijn een structureel overleg met al die verschillende partners op te starten om te proberen dit probleem gecoördineerd aan te pakken, met gecoördineerde maatregelen die in dezelfde richting gaan en daardoor misschien tien keer meer effect zullen hebben dan wat we vandaag allemaal apart aan het doen zijn?

De voorzitter

De heer Poschet heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, de vorige collega's hebben het kader al geschetst. We hebben afgelopen weekend de lang verwachte resultaten te horen en te lezen gekregen. 20.000 Vlamingen hebben kunnen peilen, waaronder ook mijn ouders. Maar ik niet, aangezien ik in Brussel woon en dat voor de onderzoekers geen interessant gebied was, wat ik betreur.

De resultaten zijn zeer helder. Zoals de collega die voor mij sprak, al zei, is de luchtkwaliteit de afgelopen jaren op verschillende vlakken verbeterd. Maar we zijn er nog niet. We zitten gemiddeld aan 22,7 microgram per kubieke meter. Dat is een stuk onder de Europese waarde, maar nog net boven de waarde van de Wereldgezondheidsorganisatie – en dat is eigenlijk de waarde waar we ambitieus naartoe moeten werken.

Interessant in het onderzoek was de schaal, de enorme vertakking van dat onderzoek. Het leefde echt bij de mensen. Het leeft nog altijd bij de mensen. Want uiteraard ademen wij allemaal lucht in.

Minister, op welke manier zult u gebruikmaken van dit voorbeeld van breedvertakt onderzoek, van ‘citizen science’, om in de toekomst verder te werken rond sensibilisering, rond bewustwording, rond vervuiling, bijvoorbeeld inzake water of geluidsoverlast?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, ik dank u. Ik sluit mij aan bij de bedanking aan de 20.000 mensen die effectief de metingen hebben gedaan voor het CurieuzeNeuzen-onderzoek samen met de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat toont inderdaad dat er daarin enorm veel potentieel zit. Uiteraard doen wij vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij ook heel wat metingen. Maar dit heeft een extra schaal. En die zorgt er inderdaad voor dat je nog fijnmaziger kunt kijken of de modellen die we toepassen vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij, overeenkomen met wat uit de metingen van al die burgers blijkt. Ik vind dat een bijzondere meerwaarde. Het is ook bijzonder interessant om de resultaten te zien.

Wat leiden we af uit die resultaten? Dat was ook de vraag die onderliggend door de drie vraagstellers is gesteld. We zien dat de burgers de grote demagogen, die zeggen dat het allemaal zo slecht is in Vlaanderen, eigenlijk naar huis sturen met de metingen die zij zelf hebben gedaan. We kunnen het niet ontkennen als we de cijfers van het CurieuzeNeuzen-onderzoek bekijken: het gaat gemiddeld goed met de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dat blijkt uit die studie.

Uit de studie blijkt dat we niet veraf zitten van de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgelegd.

Mevrouw Meuleman, ik zie dat u een beetje nerveus wordt. U vraagt zich af hoe het mogelijk is dat ik nu beweer dat alles koek en ei is. Dat heb ik echter niet gezegd. Ik vermeld ook altijd de volgende stap. We zijn er nog niet en we moeten nog bijkomende inspanningen leveren. Uit de studie blijkt immers dat er lokale knelpunten zijn.

Mijnheer Tobback, in deze studie is vooral NOx gemeten. Er is natuurlijk een heel sterke link met mobiliteit en verkeer. We hebben al een lopend luchtkwaliteitsplan. De opvolger is nu voor een openbaar onderzoek voorgelegd. Daar is op alle niveaus overleg over gepleegd. We hebben, samen met de stad Gent, een luchtactieplan opgesteld. U zou dat moeten weten, want uw partij heeft daar in Gent actief aan meegewerkt. Dat geldt ook voor Groen en de hiervoor bevoegde schepen. We hebben met Antwerpen een luchtactieplan opgesteld en daarnaast is er ook een heus Vlaams luchtactieplan.

We zetten in op tal van maatregelen. De tijd is hier zeker te kort om al die maatregelen te overlopen, maar er zijn hier specifieke vragen over mobiliteit gesteld. In die plannen staat dat we inzetten op minder voertuigkilometers en op propere voertuigen. We zien nu al de resultaten van een aantal keuzes die de Vlaamse Regering heeft gemaakt. Het gaat dan onder meer om de vergroening van de autofiscaliteit. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar hebben we gezien dat 12 procent van de ingeschreven voertuigen dieselwagens zijn. Het is ooit anders geweest. We hebben besloten dat wie zich een wagen aanschaft die meer uitstoot, ook meer zal betalen en eigenlijk wordt gestraft.

In die plannen zijn tal van mobiliteitsmaatregelen opgenomen. Ik denk dat het onmogelijk is dat hier allemaal aan te halen. Ik ben trouwens niet de minister van Mobiliteit.

Die input is uiteraard allemaal geleverd vanuit het beleidsdomein Mobiliteit. Dit bewijst dat de verschillende bevoegde departementen en ministers perfect hebben samengewerkt. Wat dit plan betreft, moeten we de lokale knelpunten aanpakken. We doen dat ook. We hebben recent beslist bijkomende middelen vrij te maken om bij de aankoop van lijnbussen te kiezen voor bussen die ook op aardgas rijden. Dat zal de lokale uitstoot van de bussen verbeteren. Er zijn lage-emissiezones, maar er zijn ook plannen om in de steden, waar de luchtkwaliteit absoluut beter moet worden, ultralage-emissiezones aan te leggen. In het plan staan ook vergroeningsmaatregelen, zoals gevelgroen en bijkomende subsidies voor groendaken. In de begroting voor 2019 zijn hiervoor al extra middelen vrijgemaakt.

Dan is me nog een vraag gesteld over citizen science of burgerwetenschap, om het met een mooi Nederlands woord te zeggen. Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop de burger aan wetenschap kan meewerken. De wijze waarop de universiteit hieraan meewerkt, is heel mooi. Ze zorgt ervoor dat het op een goede, correcte wijze gebeurt. Minister Muyters en ikzelf zijn hier heel enthousiast over. We zijn van plan de burgers effectief bij meer metingen en onderzoeken te betrekken. De VMM houdt in dit verband binnenkort een studiedag. Ook vanuit de hoek van onderzoek en ontwikkeling zijn een aantal heel concrete projecten geselecteerd, bijvoorbeeld een project dat de aanwezigheid van spinnen wil registreren. Ik heb een hele lijst van voorbeelden waarin burgers bij wetenschappelijke vaststellingen zullen worden betrokken.

Een laatste bezorgdheid die ik heb genoteerd, is de vraag waarom Brussel niet in dit onderzoek is opgenomen. Het is een project dat van onderuit is gegroeid. Dat maakt het ook zo sterk. Wij zijn daar met de VMM en natuurlijk ook in samenwerking met een grote mediapartner graag in meegestapt. De keuze om op het Vlaams grondgebied te werken, was toen echter al gemaakt. Dat is op die manier van onderuit gegroeid en daar zit niets anders achter. Het kan zeker nuttig zijn dergelijke onderzoeken in Brussel uit te voeren.

Samengevat, gaat het om een heel waardevol project waaruit wij zeker de juiste conclusies trekken. We zien dat de luchtkwaliteit de voorbije jaren verbeterd is, maar op verschillende plaatsen zijn we er nog niet en moeten we bijkomende maatregelen nemen. We nemen zeker onze verantwoordelijkheid op. (Applaus bij CD&V)

De uitstoot van de personenwagens is de grote boosdoener. U zegt dat u het een en ander doet met uw Luchtkwaliteitsplan en uw nieuw Luchtkwaliteitsplan maar het is veel te weinig, minister. Er staat bijvoorbeeld nergens een uitdoofscenario voor dieselwagens. Het resultaat is dat er nu autoconstructeurs zijn die gooien met premies als je je oude wagen vervangt door een nieuwe dieselwagen, een nieuwe dieselwagen die ook veel te veel uitstoot. Sinds april is de verkoop van het aantal dieselwagens opnieuw gestegen.

Minister, u doet ook niets aan de sjoemelsoftware terwijl de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft berekend dat door dit probleem op te lossen, de luchtkwaliteit met 57 procent zou verbeteren. Andere landen pakken dat aan. Duitsland heeft een terugroepprogramma. De auto's worden er uit de handel genomen en ‘verproperd’, maar wat doet u? In plaats van iets te doen aan de sjoemelsoftware, vraagt u een uitzondering aan Europa om nog langer de Europese normen niet te moeten halen. Dat is het beleid van Vlaanderen.

Minister, mijn bijkomende vraag was wat u gaat doen met de autosector. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat die vervuilende auto's die veel te veel uitstoten door die sjoemelsoftware, niet meer blijven rondrijden in Vlaanderen? (Applaus bij Groen)

Minister, ik moet zeggen dat de luchthartigheid waarmee u erover gaat, me even naar adem deed happen. ‘Het zal wel vanzelf in orde komen. We zijn goed bezig’. De cijfers tonen niet aan dat we goed bezig zijn. De cijfers tonen aan dat er een immens aantal problematische punten zijn. Ze tonen vooral aan, als je kijkt waar die punten zijn, dat het niet lokaal is dat we die gaan oplossen. Het zijn misschien lokale problemen in een centrum van een stad of een gemeente, op een bepaald kruispunt, langs een aantal wegen waar iedereen die in de file staat of naar school gaat, dagelijks zijn gezondheid riskeert. Het zijn misschien lokale punten maar het zijn wel allemaal problemen die niet lokaal zijn ontstaan en dus niet lokaal zullen worden opgelost.

Verkeer ontstaat niet lokaal. Het verkeer op de Antwerps Ring zal door een lage- emissiezone niet worden opgelost en de gezondheidseffecten zullen ook niet weggaan. U zult dat met de Vlaamse Regering gecoördineerd moeten aanpakken. Het verkeer komt niet alleen uit Antwerpen. Het verkeer in Gent komt niet alleen uit Gent. Het verkeer in Leuven – want voor alle duidelijkheid: ik ben van Leuven – komt niet alleen van Leuven. Het feit dat wij een circulatieplan hebben, zal ook niet betekenen dat op alle gewestwegen de luchtkwaliteit plots verbetert. Integendeel, het zal er hier en daar waarschijnlijk nog voor zorgen dat, als er niets gebeurt aan het verkeer op de gewestwegen, de luchtkwaliteit nog zal verslechteren. Dit vraagt een gecoördineerd antwoord van een krachtdadige Vlaamse Regering die een ambitie formuleert op lange termijn, die daar middelen voor op tafel legt en een kader creëert waar iedereen zich bij kan aansluiten. Dat doet u niet. U zegt dat het wel in orde komt. Dat doet het niet.

Een aantal Europese normen, die we niet halen, en een aantal wereldgezondheidsnormen, die we niet halen, moeten u niet doen zeggen dat het in orde komt, maar moeten u doen zeggen dat u er dat en dat en dat aan zult doen. Dat hebt u in de verste verte niet gedaan. Ik heb als reactie op dit onderzoek geen enkele bijkomende ambitie voor de volgende zes maanden of voor de volgende vijf jaar van u gehoord. Uw eerste voorstel dat iedere gemeente een schepen van luchtkwaliteit zou moeten hebben, was dermate lachwekkend dat ik zelfs niet ga vragen of u het echt meent. Het was minder erg dan dat van uw collega van Mobiliteit die zei dat de gemeentebesturen het nu maar zelf moeten regelen met hun bus.

Dit is een Vlaamse Regering die haar verantwoordelijkheden op dit vlak aan het afschuiven is en die daarmee eigenlijk bewijst dat ze geen enkel nut heeft. Uw meerwaarde zou moeten zijn dat er een overkoepelend beleid is. De vraag blijft: waarom is er niet die ambitie om een overkoepelend beleid met een duidelijk kader te maken dat iedere gemeente aanmoedigt en steunt en soms zelfs dwingt om op te treden? (Applaus bij sp.a en Groen)

Joris Poschet (CD&V)

Ik verbaas me toch over het betoog van de oppositie, maar omdat ze oppositie zijn, moeten ze dat misschien wel zeggen.

De minister heeft gesproken over de autofiscaliteit die vergroend is in Vlaanderen. Ik hoop dat het ook in Brussel vlug gebeurt. Er worden lage-emissiezones ingevoerd. Er zijn plannen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om een aantal dieselwagens gewoon te bannen. Er zijn schoolstraten ingevoerd. Het zijn allemaal concrete maatregelen die deze Vlaamse Regering heeft genomen.

Het luchtkwaliteitsplan van minister Schauvliege is zo een ‘gaillard’. Dan denk ik, mijnheer Tobback, wat baten kaars en bril als den uil niet zien en wil? Er staan een pak concrete maatregelen in die ons kunnen helpen om de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarvan de minister zelf al verschillende keren heeft gezegd dat het haar ambitie is om die te halen, ook effectief te kunnen halen.

Ik kom nog even terug op mijn punt van de samenwerking met de twee andere gewesten. Ik vind het echt vreemd, want ik denk dat er in Brussel voldoende burgerinitiatieven zijn van onderuit die bereid zijn om de schouders te zetten onder zo een groot citizenscience- of burgerwetenschappelijk project. Uiteindelijk is Brussel de economische motor van ons land. Dat brengt een hele verkeersstroom met zich mee. Nu zitten we met dat witte gat in die peilingresultaten, terwijl er uiteraard een grote impact is van Brussel en de economische activiteit op de rand en op de invalswegen naar onze hoofdstad. In Wallonië hebben blijkbaar ook een aantal moedige mensen deelgenomen. De resultaten van drie meetpunten in Luik en vier in Charleroi stonden gisteren in Le Soir. Dat ging dus over niet meer dan twintig mensen, maar het zou interessant zijn om in de toekomst rond die citizenscienceprojecten ook over de gewestgrenzen heen samen te werken, want lucht stopt niet aan grenzen. Mijn vraag blijft: minister, bent u van plan om daartoe stappen te ondernemen?

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Gemiddeld gezien gaat het goed. U weet dat de statisticus verdrinkt in een rivier van gemiddeld 25 centimeter diep. Bovendien heeft de Europese Commissie berekend dat het gemiddeld goed gaan in België nog altijd betekent dat er jaarlijks 8 miljard euro economisch verlies wordt geleden door gezondheidsproblemen; er zijn 1700 vroegtijdige overlijdens door NOx-problemen. Dus, dat het gemiddeld gezien goed gaat, betekent niet dat het dan zo verder moet.

Terzelfder tijd, beste leden van de oppositie, is er nu voor het eerst ook wel een beetje een inspanning om zicht te krijgen op de situatie en worden er stappen in de goede richting gezet. Dat wil ik zeker en vast onderschrijven, minister. Maar Gent en Antwerpen alleen kunnen het niet oplossen. Daar wordt van alles gedaan. Wat kan een schepen van luchtkwaliteit oplossen aan een auto die van de andere kant van het gewest komt? Wat baten kaars en bril als den uil niet zien en wil? Minister, de Vlaamse Regering moet met alle ministers, met u op kop, werk maken van een heuse staten-generaal die iets doet aan het versnellen van de maatregelen die u al hebt voorgesteld. Want we kunnen niet blijven wachten op citizen science en nog wat gemorrel hier en extra interessante meetpunten daar. Er wordt goed werk geleverd, maar het gaat te traag. De cijfers spreken voor zich. Het is vijf na twaalf, niet vijf voor twaalf. Dus is mijn vraag: wat kunt u doen om de goede initiatieven die u al genomen hebt, in een stroomversnelling te steken zodat deze Vlaamse Regering een krachtdadig antwoord kan bieden aan de luchtvervuiling?

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Het is prima dat een dergelijke grootschalige campagne loopt en mensen extra gegevens verzamelen en ook extra gesensibiliseerd worden. Nu, mijnheer Tobback, een aantal pijnpunten kunnen wel degelijk lokaal worden opgelost of aangepakt, maar uiteraard zijn ook wij voorstander van een oplossing, een aanpak ten gronde. Dat is belangrijker. Dan denken we aan het terugdringen van de fossiele brandstoffen, aan het terugdringen van het aantal gereden kilometers. Daar steunen wij als partij voluit de maatregelen die toch wel degelijk worden genomen door deze Vlaamse Regering, die vandaag worden genomen en hopelijk ook in de toekomst – met een extra klemtoon – genomen zullen worden.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik wil herhalen wat ik daarnet heb gezegd: een aantal doemdenkers komen altijd met resultaten dat het dramatisch slecht is. Dit resultaat toont dat het gemiddeld niet dramatisch slecht is, maar ik herhaal het nog eens, want sommigen hebben het blijkbaar niet goed gehoord: dat wil niet zeggen dat er lokaal geen grote knelpunten zijn. Uiteraard wil ik die aanpakken. Dat is ook de reden, mijnheer Schiltz, dat wij samen met de steden aparte Vlaamse actieplannen hebben gemaakt. We hebben samen getrokken vanuit Vlaanderen, met de lokale input van Antwerpen, Gent, … We hebben dat heel speciaal voor die knelpuntzones opgemaakt. Nu vragen naar een soort staten-generaal … die plannen zijn allemaal met alle input van de verschillende actoren opgemaakt. We hebben die trouwens ook in de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Ook uw eigen minister, bevoegd voor de energie heeft een heus plan, ‘Clean power for transport’ om ervoor te zorgen dat er minder uitstoot is door het verkeer. Uiteraard, mijnheer Vandaele, heeft minister van mobiliteit Weyts input geleverd voor dit plan om ervoor te zorgen dat er inderdaad minder kilometers worden gereden, maar dat er ook meer propere wagens op de weg rijden.

Het voordeel van een pre-electorale periode, als de verkiezingen eraan komen, is natuurlijk dat de verschillende partijen hun plannen en ambities op tafel leggen. Mevrouw Meuleman u hebt een aantal hippe, leuke filmpjes gemaakt met uw partij en u hebt een vijfpuntenprogramma gelanceerd voor de aanpak van fijnstof. Als ik dat plan neem met die vijf punten en ik leg dat naast het Luchtkwaliteitsplan dat is dat er een kopie van. Daar staat niets in over die sjoemelsoftware, of daar staat niets is over het extra aanpakken van zoveel op het vlak van mobiliteit.

Wat ik nogal straf vind is dat u eigenlijk voorstelt om mensen, die het slachtoffer zijn van fraude, aan te pakken. De burger weet van niets, koopt een auto waarvoor reclame wordt gemaakt, en waar etiketten op hangen over hoeveel die uitstoot. Nu komt u af en zegt u dat we al die mensen die met die slechte wagens rondrijden moeten aanpakken, dat we daar iets moeten aan doen. Vanuit de Vlaamse overheid hebben we gezegd dat we de burger daar niet voor gaan straffen, maar degene die verantwoordelijk is voor de fraude. We zijn direct naar de rechtbank gestapt, naar het parket om ervoor te zorgen dat die mensen worden aangepakt. (Applaus bij CD&V)

Ik ben het er dus niet mee eens dat we de burger zouden laten opdraaien voor fraude die gepleegd is door een aantal multinationals. Ik vind dat we verantwoordelijkheid moeten leggen waar ze moet liggen en ik vind niet dat de Vlaamse overheid geld op tafel moet leggen om in de plaats van die fraudeurs heel die problematiek op te lossen. Zij moeten zelf voor die problematiek opdraaien.

We hebben ambitieuze plannen en we voeren ze uit. De omslag is gemaakt. Waar vóór de start van deze Vlaamse Regering de dieselwagen de meest populaire wagen was, is dat nu gedaan. De eerste zes maanden van dit jaar is maar 12 procent van de nieuwe voertuigen een dieselwagen. Dat komt omdat we moedige beslissingen hebben genomen en omdat we de autofiscaliteit hebben vergroend. Dat is maar één voorbeeld. In het plan staan tal van maatregelen die worden uitgevoerd en daar zijn ook resultaten van.

Uiteraard gaan we dat samen met de lokale besturen doen. Op geen enkel moment heb ik gezegd dat de lokale besturen dat alleen moeten aanpakken. Dat heb ik niet gezegd. Ik kan alleen maar vaststellen wat er gebeurt wanneer lokale besturen, naast wat er globaal gebeurt op het vlak van mobiliteit en rond de luchtkwaliteit, heel gericht een aantal knelpunten aanpakken. Zo kunnen ze in schoolstraten bijvoorbeeld, inzake mobiliteit maatregelen nemen zodat mensen niet meer tot voor de schoolpoort gaan rijden. Ze kunnen investeren in extra groen in de omgeving. Ze kunnen nadenken over hoe ze de mobiliteit kunnen sturen en alternatieven aanleggen of veilige fietspaden. Als ze ervoor zorgen dat daar ook lokaal goed over wordt nagedacht, zie je het verschil. Lokaal kan je, door de juiste maatregelen te nemen, en samen met wat er op andere niveaus gebeurt, het verschil maken. Dat was een duidelijke conclusie uit die studie en dat is wat ik heb duidelijk gemaakt: dit moet lokaal als aandachtspunt worden meegenomen.

Kortom, dit is een waardevolle studie, waar we zeker de juiste conclusies uit trekken. Recent hebben we een aantal belangrijke beslissingen genomen, die de laatste knelpunten die er zijn om te komen tot de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie aanpakken. We zijn er vast van overtuigd dat we die normen samen gaan bereiken.

Mevrouw Meuleman en mijnheer Tobback, de plannen die we als Vlaamse overheid bijvoorbeeld voor Gent hebben gemaakt, hebben we samen met uw partijen gemaakt. Dat zijn heuse luchtkwaliteitsplannen op maat van die stad. We hebben ze samen met uw partijen gemaakt en ik vind het straf dat u nu komt zeggen dat ze niet goed zijn en dat ze eigenlijk niet voldoen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, er zijn hier en daar inderdaad zeer goede plannen, denk maar aan het circulatieplan van Gent, alleen zou ik niet zeggen dat dat er kwam met steun van de Vlaamse Regering. Ik weet niet of u hier was toen minister Weyts het hier vorige week heeft gehad over het circulatieplan en het nodig vond om hier op een schandalige, platte en onnozele manier een tussenkomst te houden over het circulatieplan dat het compleet belachelijk maakte.

U kunt dat filmpje nog altijd herbekijken op Twitter. Het was werkelijk ongehoord en ik hoop dat dit inderdaad niet uw visie is, niet de visie van de Vlaamse Regering, want ik denk dat het verschil tussen Antwerpen en Gent wel duidelijk is wanneer het gaat over de luchtkwaliteit. In plaats van circulatieplannen belachelijk te maken die ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit enorm verbetert, vraag ik u ervoor te zorgen dat de Vlaamse Regering die circulatieplannen ondersteunt en dat die plannen overal en voor elke centrumstad worden opgemaakt.

Minister, er moeten lage-emissiezones en een luchtkwaliteitsplan komen voor heel Vlaanderen en u moet ook de autosector aanpakken. Want Vlaanderen is verantwoordelijk voor alle auto’s die hier worden gekeurd en op de weg rijden en die te veel uitstoten en sjoemelsoftware bevatten. Daar heeft Vlaanderen nog niets voor gedaan. Het is onze verantwoordelijkheid om die auto’s die hier zijn goedgekeurd en gehomologeerd terug te roepen, maar dat hebt u nog niet gedaan. Dus zeggen dat u de autosector aanpakt, is absoluut nier waar. Er is nog heel veel werk aan de winkel. (Applaus bij Groen en bij sp.a)

Minister, uit onderzoek – dat heeft deze week nog in de krant gestaan – blijkt dat longschade door luchtvervuiling op jonge leeftijd de longcapaciteit en -kwaliteit van je ademhaling voor de rest van je leven aantast. Met andere woorden, iedere verloren minuut en elk gebrek aan urgentie is verloren tijd. De kinderen van vandaag zullen zich over veertig jaar nog altijd herinneren dat wij vandaag niet snel genoeg hebben gehandeld en dat niet met alle neuzen in dezelfde richting stonden. Denk daaraan wanneer u beleid voert. (Applaus bij sp.a en bij Groen)

Joris Poschet (CD&V)

Ik vind het een beetje jammer dat mevrouw Meuleman opnieuw een framing probeert op te bouwen alsof minister Schauvliege zou hebben gezegd dat het circulatieplan in Gent op niets trekt. Zij heeft dat plan zelfs niet uitgesproken. Ik vind het dan ook niet correct van u, mevrouw Meuleman, om daarover te spreken.

Een aantal collega’s van sp.a en van Open Vld hebben het ook gehad over overleg en over het belang van een staten-generaal over luchtkwaliteit. Ik wil u er echter op wijzen dat er nog zoiets bestaat als de Senaat die zowaar nuttig werk heeft geleverd inzake luchtkwaliteit. We hebben het er tijdens twaalf commissievergaderingen gehad over 97 ambitieuze doelstellingen inzake luchtkwaliteit, die zijn goedgekeurd door Groen, CD&V en Open Vld. Tijdens die twaalf commissievergaderingen was er niemand aanwezig van sp.a en van Open Vld. Dat moet me toch even van het hart.

CurieuzeNeuzen is een heel positief project, en we moeten die informatie nu gebruiken om ons ambitieus luchtkwaliteitsplan verder uit te voeren en zo onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie te zakken. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.