U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2018, 14.05u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Minister, nauwelijks enkele weken geleden hebben we in het Vlaams Parlement met een bijzonder brede meerderheid het voorstel van decreet Iedereen verdient vakantie goedgekeurd, simpelweg omdat we vonden en vinden dat een eenvoudige vakantie, een daguitstap, een zinvolle vrijetijdsbesteding ook mogelijk moet zijn voor mensen die krap bij kas zitten, mensen met een chronische ziekte, met een zorgnood, met een handicap. Dat decreet is in heel nauw overleg met de sector tot stand gekomen en werd vormgegeven over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Nu staat die sector natuurlijk klaar om dat decreet met, inderdaad, ambitieuze doelstellingen uit te voeren.

Er is wel een bijzonder grote bekommernis. Het budget waarin voorzien was in het oude decreet zal bij eenvoudige overheveling onvoldoende zijn om datgene te doen wat we ons hier enkele weken geleden voorgenomen hebben in de praktijk om te zetten. Het zou natuurlijk bijzonder jammer zijn mocht dat niet lukken omdat we weten dat maar liefst een op vijf gezinnen zich geen weekje kan veroorloven aan de Belgische of, als u wenst, Vlaamse kust. Heel concreet gaat het om de projectmiddelen, maar ook de middelen voor de bemiddelingskantoren. Dat zijn die kantoren die het decreet in de praktijk moeten brengen. We hebben een heel actieve oproep gedaan aan de brede toeristische sector om zich in te schrijven in dit decreet. We verwachten ook wel een toeloop van nieuwe mensen, van nieuwe organisaties. Dus ook de middelen voor de sociaal-toeristische organisaties zullen moeten toenemen. Het grootste verschil tussen het oude en het nieuwe decreet is dat we in het oude enkel en alleen keken naar de armoededrempel. In het nieuwe decreet trekken we dat open naar elke drempel die men niet kan overwinnen om zelf op vakantie te gaan.

Minister, het ligt voor de hand dat het budget volgt. Wat zult u concreet doen, met name budgettair, om het nieuwe decreet niet enkel in woord, maar ook in daad in de praktijk om te zetten?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik denk dat we met dit decreet in het kader van ‘vakantie voor allen’ nog meer dan voorheen het voortouw nemen in Europa en zelfs in de wereld. Voorheen lag de focus inderdaad enkel op het wegwerken van de financiële drempels. In de praktijk zijn er echter meerdere drempels. Mensen kunnen niet op vakantie gaan om financiële redenen, of vanwege een fysieke beperking, of vanwege een of andere aandoening. Daarom hebben we gezegd dat we niet alleen focussen op armoede maar op alle drempels. Dat brengt natuurlijk ook met zich mee dat we, gelet op het vergroten van de doelgroep, ook rekening moeten houden met en moeten uitgaan van een verruiming van de middelen.

Ik kan nog niet vooruitlopen op de begrotingsbesprekingen, maar ik verwacht een toename van de middelen op twee fronten. Enerzijds gaat het om een verhoging van het budget ter ondersteuning van alle partners in de volledige keten. Dat gaat van hotels en de wijze waarop zijn hun aanbod moeten aanpassen met betrekking tot deze of gene drempel, tot de sociaal-toeristische organisaties of bemiddelingskantoren. We zullen die meer ondersteunen via consultancy, expertise, kennis en kunde.

Daarnaast moeten we natuurlijk ook de subsidiemogelijkheden in de praktijk verruimen, net omdat we de doelgroep vergroten. Dat geldt enerzijds voor de sociaal-toeristische organisaties die vakanties organiseren die anders niet betaalbaar of niet te organiseren zouden zijn voor mensen die te maken hebben met een of andere drempel. Anderzijds moeten we ook de subsidies verruimen in het kader van projectoproepen, waarbij we vernieuwende projecten van organisaties die niet erkend zijn, ook zouden opnemen.

Ik mag nog niet voor mijn beurt spreken, maar ik ga uit van een verhoging van de middelen. Ik zet daarbij in op een verhoging met ongeveer 15 procent van de middelen, wat toch aanzienlijk is, gelet op het feit dat we de middelen in het verleden al hebben verhoogd. Dat zal alleszins maken dat we erin zullen slagen nog meer dan voorheen het voortouw te nemen en een voorbeeld te zijn, in Europa en zelfs in het kader van de Verenigde Naties, op het vlak van toerisme voor iedereen.

Minister, u kunt niet voor uw beurt spreken, maar ik vind het toch bijzonder positief om te horen dat we dezelfde doelstelling delen, namelijk toerisme, vakantie en zinvolle vrijetijdsbesteding voor meer mensen mogelijk maken dan vandaag. Aangezien de zomer hier toch wel gekleurd wordt door de technische begrotingsbesprekingen die bezig zijn of zullen beginnen, vind ik het heel belangrijk dat u heel duidelijk dit voornemen hebt geuit. Ik hoop ook dat u de bemiddelingskantoren, zij die de nieuwe doelgroepen echt in contact brengen met de aanbieders uit de sector, financieel zult ondersteunen, want daar ligt een heel grote uitdaging en veel potentieel om echt het praktijkgedeelte van dit decreet te laten slagen.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Met dit decreet hebben we inderdaad een nieuw wettelijk kader vastgelegd in overleg met de sector. Het is nu aan de Vlaamse Regering om daar uitvoering aan te geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit opnieuw samen met de sector zal gebeuren. Ze zullen absoluut nog de kans krijgen om de accenten die ze willen leggen, naar voren te schuiven. Ik ben ook heel blij dat u zegt dat daar meer middelen tegenover zullen moeten staan.

We hebben met dit decreet een aantal zaken proberen te doen, waaronder een daling van de administratieve lasten, professionalisering en kennisuitwisseling, samenwerking tussen publieke en private sector, het charter, het netwerk dat we zullen vormen, de bemiddelingskantoren die een belangrijke rol zullen spelen. Middelen zijn één iets, maar door efficiënte samenwerking kunnen de doelstellingen van het decreet absoluut gerealiseerd worden.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Minister, de financiering is inderdaad een bekommernis van de sector. Dit nieuwe decreet is een belangrijke stap voor de toekomst. Dat mag worden gezegd. Het gaat niet alleen meer over de financiële drempels die vroeger bestonden, maar er wordt ook gefocust op alle drempels. Ook de publieke-private samenwerking is heel belangrijk.

De financiële middelen zijn natuurlijk belangrijk om alle actoren te laten deelnemen en aan bod te laten komen in dit nieuwe decreet. Iedereen verdient vakantie. Minister, u spreekt nu van plusminus een verhoging van 15 procent. Vindt u het realistisch dat het budget zal worden verhoogd met 15 procent of meer, indien blijkt dat er nog meer middelen nodig zijn dan aanvankelijk gedacht?

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Voorzitter, we hebben inderdaad lang gedebatteerd over het decreet in de commissie. We hebben onze bekommernis geuit om de laagdrempeligheid zeker te blijven bewaken. Er is ook voorzien in een overgangsmaatregel van vier jaar voor de vzw die met vrijwilligers hele mooie initiatieven onderneemt om met mensen op vakantie te kunnen gaan.

We moeten het debat niet helemaal overdoen, maar ik hou een beetje mijn hart vast als die middelen er niet zouden komen. Het zou voor de regering een absolute prioriteit moeten zijn. We hebben het decreet verfijnd. Dat is op een heel goede manier over alle partijgrenzen heen gebeurd, maar de nodige middelen moeten wel worden vrijgemaakt. We moeten er absoluut voor zorgen dat we de vzw's die inspanningen leveren en dreigen uit de boot te vallen, ook meekrijgen. Koken kost uiteraard geld. Ik hoop dat de regering op dat vlak haar verantwoordelijkheid neemt en dat we niet tot de constatatie komen dat groeperingen die jarenlang enorme inspanningen hebben geleverd, er toch uit vallen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister, meer drempels die vakantie belemmeren, wegnemen, leidt tot meer doelgroepen en meer bereik. Het is een goed decreet, fantastisch, maar u moet er wel de middelen voor uittrekken. Ik heb met verschillende actoren uit de sector contact gehad en zij zeggen mij dat er 2 miljoen euro extra middelen nodig zijn om dit te bereiken. Er is op vandaag blijkbaar geen enkel signaal om daarnaar te streven. Ik hoop dat u in het politieke overleg over de begroting die 2 miljoen effectief kunt vrijmaken, want anders zullen alle huidige spelers van de oude drempels massaal veel geld verliezen.

Minister, even technisch. U zegt dat uw budget met 15 procent zal verhogen, over hoeveel geld gaat dat dan? Mij eender waar u die 2 miljoen euro haalt, uit eigen middelen via een verschuiving binnen Toerisme Vlaanderen of uit nieuwe middelen, maar het is belangrijk dat u de ambitie die breed gedragen is – wij hebben het ook goedgekeurd en ondersteund – waarmaakt, want het is belangrijk dat iedereen op vakantie kan gaan. Maar voor 2 miljoen euro elke Vlaming op vakantie laten gaan, lijkt mij meer dan een nobel doel voor weinig geld.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Caron, ik heb toevallig gezien dat u al hebt gecommuniceerd via Twitter dat ik geen middelen zou uittrekken. Nog voor ik maar enige vraag heb beantwoord, kwam u al tot de conclusie dat ik geen extra middelen zou uittrekken. Het is iets relatiever dan dat.

Het decreet is nog maar net goedgekeurd en u vraagt me al waar de cash is. Ik zal ervoor zorgen dat er extra middelen zullen zijn. Mijn ambitieniveau ligt op 15 procent toename van de middelen. Ik ga ervan uit dat we dat kunnen realiseren. Er komen middelen bij, maar u tweet ongetwijfeld uw excuses.

We zullen er dus voor zorgen dat we er staan met de nodige extra middelen. We zullen ook nagaan, volgens het principe van de annuïteit van de begroting, of er zich volgend jaar misschien andere herschikkingen aandienen. We zullen er alleszins voor zorgen dat we met het nieuwe decreet niet alleen financiële maar ook alle andere drempels die verhinderen dat mensen met vakantie kunnen, kunnen wegwerken en dat Vlaanderen, zoals gezegd, met een beetje fierheid, een voortrekkersrol kan spelen. 

Minister, ik vind het bijzonder goed om te vernemen dat niet iedereen hier op dezelfde lijn zit, maar ook dat u zegt dat u garanties gaat inbouwen in de begroting. Ik hoop dat u dat een van de komende week in orde brengt en dan wens ik u een zorgeloze vakantie toe.    

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.