U bent hier

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Tommelein.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) al afkomt met belastingvoorstellen, dan zult u begrijpen dat we daar niet zo gerust in zijn, ook al formuleert het VBO achteraf een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn dat de opbrengst van de CO2-taks moet worden geïnvesteerd in de energietransitie en dat ze moet dienen om andere, niet nader genoemde, belastingen te verlagen. Van een taxshift, en zelfs van een taxvermindering als het gaat over het geheel van wat we aan belastingen betalen, is N-VA uiteraard voorstander. Maar dan moet het inderdaad een taxshift zijn die sturend werkt. We willen niet dat we moeten spreken over een belastingverhoging. Absoluut niet. Het moet met andere woorden zo sturend werken dat als men iets heft op één zaak, men het kan compenseren op iets anders.

Als we kijken naar wat er momenteel is bestudeerd door de federale administratie, dan is het eerder concreet waar het gaat over de bedragen van een koolstofpremie, maar veel minder concreet in de compenserende belastingverlaging. Als we kijken naar wat er is gebeurd in de verpakkingsindustrie met de ecotaks, de verpakkingsheffing, dan zien we dat het federale niveau 320 miljoen euro heft. Die wordt gebruikt voor de federale begroting, maar de taks is niet sturend en het geld keert niet terug naar Vlaanderen en naar de gemeenten, die het geld zouden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de problematiek rond het zwerfvuil op te lossen.

Met andere woorden, toen ik de aankondiging van minister Marghem zag, deels ondersteund door het VBO, dan vroeg ik me af waarover het precies gaat. Bent u daar als minister van Energie ook in betrokken? Immers, de taks zal uiteindelijk federaal geïnd worden, maar zal zijn toepassing vinden op het Vlaamse niveau. In welke mate bent u betrokken bij die bespreking?

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Ik wil nog even duiden waarover het precies gaat, hoewel de heer Gryffroy al een aantal zaken heeft gezegd. Het gaat inderdaad over het voorstel van de klimaatadministratie van de federale overheid om een CO2-taks in te voeren, waardoor men het gebruik van fossiele brandstoffen duurder wil maken. Dat zal natuurlijk wel betekenen dat de accijnzen op diesel, benzine en gas zouden stijgen. Uit de berichtgeving kunnen wij opmaken dat vooral de Vlaming, de gezinnen, opnieuw de dupe zouden kunnen worden van deze nieuwe belastingmaatregel: 63 euro voor een modaal gezin in 2020; 283 euro tegen 2030. Er wordt zoals altijd natuurlijk wel bij gezegd, om de pil wat te vergulden, dat de maatregel budgetneutraal zal moeten zijn, maar men zegt er niet bij hoe men die budgetneutraal wil maken. Het is het zoveelste voorstel van de Federale Regering, in het bijzonder van minister Marghem, dat heel vaag is, dat weinig concreet is, en waarover ze opnieuw zegt dat ze overleg heeft gepleegd met de andere overheden.

Minister, wat is uw reactie op het voorstel van de klimaatadministratie van de Federale Regering en op de uitspraken van minister Marghem?

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Ik maak me zorgen. Ik maak me grote zorgen, omdat het klimaat opwarmt. Het is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. We hebben de mogelijkheid om er iets aan te doen, we hebben de middelen, maar het ontbreekt soms aan politieke wil. Ik vind dat bijzonder jammer, vooral omdat ik vaststel dat Vlaanderen vaak op de rem staat als het gaat over een ambitieus klimaatbeleid. Ik had graag de vraag gesteld aan minister-president Bourgeois, maar hij is ondertussen vertrokken. Vlaanderen staat niet alleen op de rem in Vlaanderen zelf, maar ook in België en ook in Europees verband.

Ik stel vast dat we de belangrijkste klimaatdoelstellingen niet halen. Voor de vermindering van de CO2-uitstoot zitten we niet op koers en zullen we ook de komende jaren niet op koers geraken. Wat een contrast met het discours van Thomas Leysen op de slotconferentie van het Belgisch nationaal debat over carbon pricing! Hij riep op om werk te maken van zo’n CO2-prijs, want het is dringend, het is noodzakelijk en het is haalbaar. Bovendien bleek uit het traject dat hiervoor een groot draagvlak bestaat bij de Vlamingen, bij het middenveld, bij vakbonden en werkgeversorganisaties. Waar wacht u op? Iedereen wil het, de mogelijkheden zijn er. Welk concreet engagement gaat u opnemen om hier concreet werk van te maken?

De voorzitter

Minister Tommelein heeft het woord.

Vooreerst ben ik grote voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt. Het is goed en belangrijk voor het klimaat en voor het milieu, voor onze eigen gezondheid en voor die van onze kinderen en kleinkinderen dat we de CO2-uitstoot beperken. Het is heel logisch dat we onze fiscaliteit gebruiken om bij te sturen, en dat doen we nu al. Op registratierechten is er 1 procent vermindering voor energierenovatie. Ook de schenkbelasting maken we goedkoper met energierenovatie. We hebben een vergroening van de verkeersbelasting doorgevoerd. Als u elektrisch rijdt of met waterstof rijdt, betaalt u geen verkeersbelasting. We sturen vandaag dus al bij met de fiscaliteit.

Voor mij en voor de regering is het ook cruciaal dat de totale belastingdruk niet stijgt. Een CO2-taks moeten we met de verschillende regeringen in dit land samen aanpakken. De federale minister kan daar studies over bestellen, de administratie kan daar een aantal uitspraken over doen. Maar als puntje bij paaltje komt, moeten we de koppen bij elkaar steken, want de bevoegdheden zijn verdeeld over de verschillende entiteiten. Het staat trouwens ook in het Energiepact dat we die beweging zullen moeten doen. Het voorbereidende werk daarvoor loopt, maar ik wil het niet overhaasten. Dit is een grote oefening waar we de nodige tijd en energie in moeten steken. Als we dat overhaast doen, kan er ‘een wiel aflopen’.

Een heffing op de CO2-uitstoot kan inderdaad dienen om andere, milieuvriendelijke, alternatieven goedkoper te maken. In de voorbije weken zei ik al meermaals dat we bijvoorbeeld de kosten in de elektriciteitsfactuur kunnen verlagen. Misschien kunnen we op een andere manier inkomsten genereren om die factuur te verlichten? We kunnen bijvoorbeeld hernieuwbare energie minder belasten. Mijnheer Tobback, ik spreek nog niet van subsidiëren, maar wel van minder belasten. We kunnen de btw verlagen voor zonnepanelen, maar dat is dan weer een federale maatregel. We kunnen ook extra ondersteuning geven aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Als we spreken over een CO2-taks, denken we meteen aan belastingen. Ik heb begrepen dat sommige mensen daar enthousiaster over zijn dan ikzelf en een aantal coalitiepartners. We moeten die middelen ook gebruiken om de zwakkeren in onze maatschappij te helpen. We zouden die heffing, als we ze invoeren, ook kunnen teruggeven aan de gezinnen, zodat gezinnen zelf kunnen kiezen of ze een duurdere, fossiele brandstof gaan aanwenden dan wel of ze kiezen voor alternatieven.

Mijnheer Danen, u weet dat ik een grote voorstander ben van motiveren en stimuleren en dat ik niet hou van verbieden of verplichten. Als we dat laatste moeten doen, is dat wat mij betreft de laatste optie. Er zijn dus verschillende mogelijkheden die we moeten bekijken. Als we nu overhaast te werk gaan, is dat volgens mij geen goede zaak.

Het is belangrijk om een draagvlak te creëren. Tot mijn groot genoegen stel ik vast dat zeven op tien mensen positief staan tegenover zo’n koolstoftarifering. Dat is niet slecht, maar ik heb de ambitie om een nog groter draagvlak te krijgen. We zouden moeten komen tot een situatie waarbij iedereen het normaal vindt dat deze sturing gebeurt.

En het laatste redmiddel is inderdaad een verplichting invoeren, maar zoals u weet, mijnheer Danen, ben ik daar vrij consequent in. De Vlaamse Regering verwelkomt het debat dat daarover wordt gevoerd en moet verder hard werken om tot een goede en breed gedragen oplossing te komen.

Wanneer we tijdens de volgende jaren naar een dergelijke situatie zouden gaan, moeten we bekijken wat we met de eigen Vlaamse bevoegdheden doen. We zullen alvast een studie laten maken om in kaart te brengen wat de Vlaamse bevoegdheden zijn in een dergelijke beweging en wat de verschillende pistes zijn binnen onze eigen Vlaamse bevoegdheden. Met die pistes binnen onze eigen Vlaamse bevoegdheden kunnen we dan het gesprek aangaan met de andere gewesten en met de federale overheid.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik hoor u graag zeggen dat er een draagvlak moet worden gecreëerd. U zult pas een draagvlak kunnen creëren of vergroten wanneer het voor de mensen duidelijk is dat het niet gaat over een belastingverhoging. Maar wanneer het niet gaat over een belastingverhoging, dan kunt u het initiatief niet enkel laten aan het federale niveau. Zij zijn nu al aan het berekenen waar ze wel de belastingen kunnen verhogen zonder te discussiëren over waar er compenserende maatregelen zullen komen.

Ik stel ook vast dat u te vaak spreekt binnen de energiesector. Stel dat we inderdaad een taxshift doorvoeren van elektriciteit naar aardgas. Dan wordt het voor mensen met een warmtepomp een stuk goedkoper, maar wordt de terugverdientijd voor mensen die zonnepanelen plaatsen, langer. Minister, bent u betrokken geweest bij de studie die is opgeleverd door de administratie waarin ik enkel een verhoging zie en geen concrete maatregelen om dat te compenseren in een taxshift?

Minister, ik weet niet waar u het haalt dat er een draagvlak bestaat bij de Vlamingen voor het invoeren van een CO2-taks. Ik denk dat wij andere mensen zien en horen als ik zie wat mensen allemaal schrijven op sociale media over de invoering van een nieuwe taks.

Het is gemakkelijk om onder druk van klimaatfanatici en politiek correcte activisten in de media klimaatdoelstellingen te formuleren en klimaatakkoorden in Parijs te sluiten om zich dan achteraf af te vragen hoe dat allemaal moet worden georganiseerd, hoe we die klimaatdoelstellingen zullen halen en wie dat allemaal zal financieren. Als het over de financiering gaat, naar wie wordt dan gekeken? Naar de melkkoe, en dus de burger. En dan wordt er een taks ingevoerd. We hebben de Turteltaks gehad, straks krijgen we de kilometerheffing, en zo gaat dat maar verder.

Er wordt een voorstel gelanceerd en er is absoluut geen garantie dat dit budgetneutraal zal zijn. Minister, welke garantie kunt u geven dat dit voorstel budgetneutraal zal zijn?

Natuurlijk is een goed ontwerp belangrijk. Het moet wel degelijk gaan over een taxshift en niet over een taxlift, daar zijn we het allemaal over eens. Minister, ik hoor u een aantal dingen zeggen waar ook Thomas Leysen en wij over spreken en waar een breed draagvlak voor bestaat: teruggeven aan de mensen, de energietransitie financieren, energiearmoede bestrijden, investeringssteun. Dat zijn allemaal zaken waar wij het over eens zijn, maar ik merk een heel groot verschil tussen uw discours hier in het parlement en wat u op het veld doet. U zegt dat u een nieuwe studie zult bestellen, en dat is allemaal goed en wel, maar eigenlijk had die er al lang moeten zijn. Ik verwacht ook wel iets meer trouwens dan alweer een nieuwe studie, want dan zijn we weer een jaar verder terwijl er tegen volgend jaar een omvattend plan moet liggen. Ik wil graag een integraal beleid en een integrale visie. Welke concrete maatregelen wilt u nemen om deel te nemen aan dit debat?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, collega's, ik was op die slotzitting en een van de dingen die ik geleerd heb, is dat er over zowat heel de wereld consensus is over het feit dat als we het probleem van klimaatopwarming willen oplossen, iets als een koolstofprijs eigenlijk noodzakelijk is. Het idee van de klimaatadministratie en van de heer Leysen en van een aantal andere partners, het VBO en UNIZO, heeft minstens de verdienste te proberen iets op tafel te leggen dat daartoe bijdraagt, dat kan werken en dat bruikbaar is. Ik vind dat het in ieder geval veel meer verdient als reactie dan een reeks goedkope clichés die ter eigen profilering op tafel worden gegooid over belastingverhoging en weet ik veel wat allemaal. Ik vind dat dit de moeite waard is om te onderzoeken.

Minister, als u compenserende belastingverlagingen wilt doen: u moet voor mij niets subsidiëren, u zou bijvoorbeeld gewoon al kunnen beginnen met de btw op stroom, die uw coalitie verdriedubbeld heeft, terug te brengen naar 6 procent voor levensnoodzakelijke zaken. Dan kunt u misschien die gezinnen compenseren.

Laat ons alstublieft proberen om hier op een constructieve manier mee om te gaan, een oplossing te zoeken en inderdaad compensaties te zoeken, mijnheer Gryffroy, in plaats van goedkope profilering op grond van dit echt serieuze probleem. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Collega's, bij een vorige vraag hadden we het nog over de extreme droogte. Een mooiere illustratie van de urgentie van dit debat kunnen we niet hebben. Het klimaat verandert terwijl we erbij staan. Aangepast beleid is noodzakelijk.

We hebben daar ook een draagvlak voor, collega's, niet alleen bij de mensen, maar ook hier in het parlement. De verschuiving van taxatie richting CO2 was een wezenlijk element van onze klimaatresolutie, die we hier eind 2016 samen hebben goedgekeurd. In die zin vind ik het studiewerk van de federale administratie wel degelijk een bijzonder waardevol aanknopingspunt. Laat ons niet verzanden in politiek geprofileer. Dit is geen belastingverhoging en het mag ook nooit een belastingverhoging zijn. Het moet een verschuiving zijn, zoals in onze resolutie is opgenomen. Het is per definitie iets waar de verschillende bevoegdheidsniveaus over moeten samenwerken. Zowel Vlaanderen als de federale overheid heeft er nood aan om hiervoor samen aan tafel te gaan zitten en ervoor te zorgen dat er effectief een belastingverschuiving komt, zodat we bijvoorbeeld de lasten op arbeid kunnen verlagen of de elektriciteitsfactuur kunnen verlagen. Minister, zult u samenwerken en samenzitten met uw federale collega om die verschuiving waar te maken?

De voorzitter

De heer Schiltz heeft het woord.

Collega's, het kan nooit de bedoeling zijn om een gezond principe als ‘de vervuiler betaalt’ te vertalen in ‘we zullen nog maar eens die melkkoe van die arme burger leegmelken totdat-ie erbij sterft’. Neen, mijnheer Sintobin, dit gaat over een totale omslag in ons economisch systeem. Dit gaat over westerse, welvarende landen die eindelijk beseffen dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ de enige garantie is om de toekomst van onze kinderen te vrijwaren.

Minister, de studie waar u naar verwijst, om duidelijkheid te krijgen over welke rol Vlaanderen zal spelen, komt die er op korte termijn en zal die ook geïncorporeerd worden in het nationale energie- en klimaatplan?

Bedankt voor al jullie vragen en opmerkingen. Ik zal proberen ze te overlopen. Ik zie dat ik daar wat tijd voor heb, gezien de talrijke vraagstellers.

Mijnheer Gryffroy, ik zit op één lijn met u – de Tommelijn, zeg ik dan meestal. (Gelach. Opmerkingen)

Goed gevonden, hé mijnheer Tobback.

Belastingverhoging is absoluut niet aan de orde, mijnheer Gryffroy. U verwijst altijd maar naar het federale niveau: ‘Hebt u daar contacten mee gehad? Hebben ze overleg gepleegd met u?’ Uw partij is de grootste partij op het federale niveau. U weet dat ik de bevoegdheden respecteert. Ik ben de Vlaamse minister van Energie, en ik overleg met mijn collega's. Ik ga er ook van uit dat u overlegt met uw federale collega's in het federale parlement, mijnheer Diependaele. Het is gemakkelijk om telkens de boodschap naar mij te sturen. Als ik dan zeg dat jullie de grootste partij zijn in het federale parlement en in de Federale Regering, dan veronderstel ik dat u ook overleg pleegt met uw collega's in uw eigen partij. Ik mag me toch verdedigen, mijnheer Diependaele? (Opmerkingen van Matthias Diependaele)

Ben ik betrokken in de discussie? Uiteraard ben ik betrokken in de discussie. Ik heb al verwezen naar het Energiepact, waarin de passage staat dat wij effectief naar een uitfasering zullen moeten van de fossiele brandstoffen en dat we daar de nodige middelen voor moeten inzetten. Ik heb daar trouwens maanden geleden al verklaringen over afgelegd. Dus ik ben er inderdaad bij betrokken.

Ben ik betrokken in het werk van de administratie? Ben ik betrokken in de opbouw? Ben ik betrokken bij de studie? Neen, het is de federale administratie die dat doet. De federale administratie heeft een rapport gemaakt, niet de Vlaamse minister van Energie.

Dus, ik zeg hier dat ik een studie zal maken wat de Vlaamse bevoegdheden betreft. Dat is ónze verantwoordelijkheid. We hebben een federaal ingerichte staat met gewestelijke bevoegdheden: het is aan mij als Vlaams minister om te bekijken wat die Vlaamse bevoegdheden zijn en op welke manier wij daar een rol in kunnen spelen. Ik ben níet verantwoordelijk voor het federale niveau. Ik zal dat hier blijven herhalen. Ik ben níet verantwoordelijk voor de beslissingen die federaal worden genomen. Daarvoor zijn er de federale Kamerleden, federale collega’s en een federale ministerraad.

Mijnheer Sintobin, u kunt verwijzen naar het draagvlak en sociale media. Ik zeg u dat er diverse onderzoeken zijn geweest waaruit duidelijk blijkt dat de Vlamingen niet afkerig zijn van het sturen van bepaalde zaken om een gedragswijziging te kunnen verkrijgen. En dat dóén we ook. Het gaat niet over nieuwe belastingen. Het gaat trouwens ook niet over klimaatfanatici. Het gaat over de toekomst van onze kinderen en van onze kleinkinderen. Als u het standpunt wilt innemen dat er niks aan de hand is, dat we het allemaal naast ons mogen neerleggen en geen enkele maatregel nemen, dat we maar fossiele brandstoffen blijven verbruiken en CO2 blijven uitstoten, dat we maar het milieu blijven verpesten, dan is dat uw verantwoordelijkheid. Dat zal niet met mij als minister van Energie zijn. Ik neem mijn verantwoordelijkheid.

U spreekt over bijkomende heffingen. U verwijst naar een bepaalde taks. Ik heb die weggewerkt, mijnheer Sintobin. Die bestaat niet meer. Voor meer dan 230.000 gezinnen in Vlaanderen is dat zelfs 0 euro geworden. Ik vind het natuurlijk wel leuk dat u altijd verwijst naar mij als de minister die nieuwe taksen heeft ingevoerd. Zegt u eens waar ik nieuwe taksen heb ingevoerd. Ik ben twee jaar minister. Ik heb er alleen maar afgeschaft, mijnheer Sintobin. Ik heb er alleen maar weggewerkt. Dat is duidelijk.

Mijnheer Danen, uiteraard moet het een taxshift zijn. Uiteraard moeten we een breed draagvlak hebben. Ik denk dat we dezelfde bekommernissen delen, maar u weet evengoed als ik dat het allemaal niet van vandaag op morgen gaat, zeker niet als de bevoegdheden van de gewesten moeten worden samengelegd met de bevoegdheden van de federale overheid. Dat vraagt overleg, dat vraagt discussie en dat vraagt inderdaad verantwoordelijkheid van alle niveaus. Ik zie immers gebeuren dat andere entiteiten grote verklaringen afleggen, maar als puntje bij paaltje komt in de uitvoering ervan blijven stokken.

Mijnheer Tobback, ik heb het u gisteren ook al gezegd in de commissie: ik heb vandaag geen enkele schroom. Er is een Zonneplan. Er is een energieplan. In 2016 en 2017 hebben wij de resultaten behaald. U zegt dat er niks gebeurt op het terrein. Ik ben ermee begonnen: ik heb gezegd dat we aan de registratierechten energetische maatregelen hebben gekoppeld, en een fiscale vermindering. Bij de schenkbelastingen is er een fiscale vermindering als men energetische renovaties doet. Er is een vergroening van de verkeersbelasting. Voor elektrisch rijden en op waterstof rijden is er 0 euro verkeersbelasting, mijnheer Tobback. Dan moet u mij niet vertellen dat er niks gebeurt. Er gebeurt dus wel degelijk iets. (Opmerkingen van Bruno Tobback)

Als ik als minister al niet meer mag onderzoeken, als we geen studie meer mogen laten maken, ja, dan weet ik het ook niet meer. Als ik geen studie laat maken, dan krijg ik de kritiek dat ik maar wat in het wilde weg aan het formuleren ben, uit de losse pols. Met andere woorden, ik doe wat ik moet doen. (Opmerkingen van Bruno Tobback)

Mijnheer Bothuyne, die Klimaatresolutie van 2016 is híer goedgekeurd. Ik kijk iedereen recht in de ogen: ik handel daar ook naar. Ik ben naar de onderhandelingen over het Energiepact getrokken met die Klimaatresolutie in mijn achterhoofd. Het stáát ook in het Energiepact. Met andere woorden, dit gaat niet over profileren, dit gaat over samenwerken en ervoor zorgen dat we resultaten boeken, niet van vandaag op morgen, maar het mag wel op middellange en lange termijn zijn, want anders is het grote probleem weer dat we geen visie hebben.

Mijnheer Schiltz, ik zal met u besluiten. Uiteraard is het principe dat de vervuiler betaalt, het principe waar iedereen achter staat, tenzij mijnheer Sintobin beweert dat dat niet zo is, dat mensen die vervuilen, niet moeten betalen. Uiteraard zal die studie van de Vlaamse overheid op korte termijn worden gerealiseerd. Het zal niet zo snel zijn dat het al in het Vlaams klimaat- en energieplan kan. Daarvoor is het immers toch wel wat te kortbij. Dat zit in een finale fase.

Collega Tobback, ik vind u soms grappig, want eigenlijk hebben wij van sp.a geen lessen te leren. Het is dankzij Vande Lanotte, die het indertijd leuk vond om tarieven te bevriezen, dat we nu nog altijd de miserie van de belastingverhoging op de tarieven betalen. (Applaus bij de N-VA. Opmerkingen van Bruno Tobback)

Minister, ik ben blij dat u een Vlaamse studie hebt aangekondigd. Ik hoop dat die studie concreet zal ingaan op de bedragen voor de compenserende maatregelen, want we willen geen belastingverhoging. Ik verwacht dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ hierin wordt onderschreven. We willen een taxshift die sturend is en waarvoor de verschillende politieke niveaus, ook de EU, moeten samenwerken. Voor ons is die taxshift zeer belangrijk. We moeten de systeemkost onder controle houden.

U bent minister van Energie, maar ik vind dat u nu wel een enorm grote parasol hebt geopend. Als minister van Energie hebt u het meest contact in de eerste lijn met federaal minister Marghem gehad. Ik heb gevraagd of u contact hebt gehad en hoe dat is verlopen. Dat zijn gerechtvaardigde vragen. (Applaus bij de N-VA)

Minister, verder is de sfeer opperbest. Tijdens de eerste twee actuele vragen heeft de N-VA minister Schauvliege zitten bashen. Nu is er een dispuutje tussen u en de N-VA. Zo gaat de Vlaamse Regering maar verder.

Mijnheer Bothuyne, uw woorden zijn lachwekkend. U doet alsof er 50 jaar of 100 jaar geleden geen periodes van extreme droogte waren. Er waren er toen nog veel meer dan nu. Indien u dat nu aangrijpt om te zeggen dat er een probleem met het klimaat is, is dat bijzonder lachwekkend.

Minister, ik blijf erbij dat klimaatakkoorden worden gesloten en extreme klimaatdoelstellingen worden vooropgesteld zonder te weten hoe we dit zullen financieren. Die akkoorden komen er onder druk van klimaatfanatici en van de politiek-activistische media. Ik ben geen klimaatnegationist, maar een klimaatrealist.

U bent de Trump van de Aldi!

Mijnheer Tobback, ik ben er niet voor dat de president van het grootste land ter wereld hier elke week wordt beledigd zoals de heer Daems dat doet. (Opmerkingen)

De Amerikaanse bevolking staat wel degelijk achter haar president. Ik wil dat een correct beleid wordt gevoerd en dat dit beleid niet altijd op de Vlaamse burger wordt afgewenteld. (Rumoer)

Het grootste land van de wereld is Rusland.

De voorzitter

Het heeft geen belang welk land het grootst is.

De heer Danen heeft het woord.

Ik dacht dat we dit debat een twintigtal jaren geleden al hadden gevoerd, maar blijkbaar is dat toch niet helemaal het geval. Wat belangrijk is, is dat we onze belangrijkste klimaatdoelstelling niet halen. De vermindering van de CO2-uitstoot zit niet op koers en om die reden is er nood aan bijkomende instrumenten.

Minister, ik ben blij veel eensgezindheid rond de tafel te horen. U hebt gezegd dat een taxshift belangrijk is, dat we mensen zaken moeten teruggeven en dat we de energiearmoede moeten bestrijden. We moeten investeren in hernieuwbare energie. Dit kan met de CO2-prijs worden betaald. Ik vraag me af waarop u wacht. Waarom doet u dit niet? Waarom staat de Vlaamse Regering constant op de rem? Ik zie een heel groot verschil tussen woorden en daden. Daar maak ik me zorgen om.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.