U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juli 2018, 14.05u

Voorzitter
van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
434 (2017-2018)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
435 (2017-2018)
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
436 (2017-2018)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
437 (2017-2018)
De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Voor het tweede jaar op rij is het droog in Vlaanderen. Het bijkomende probleem is dat Vlaanderen een waterschaarse regio is en dat de duur van die droogteperiode onvoorspelbaar is. Dit zou dus wel eens heel lang kunnen duren.

Alle experten zijn het erover eens dat de weersomstandigheden extremer worden: meer droogte, meer hevige regens maar op een onvoorspelbare manier. Vorige week hadden we hier een debat over de droogte, maar toen ging het vooral over de communicatie hoe burgers water kunnen besparen.

Daar zijn we voor een stukje op gestrand. Als we de waterverbruikscijfers bekijken, zien we dat die eigenlijk heel erg hoog blijven. Communicatie alleen is dan ook totaal onvoldoende. Daarom zijn meer structurele maatregelen dringend nodig. De laatste dagen hebben een aantal experten zich in het debat gemengd en daar ben ik blij om. Zij zeggen ook dat er meer structurele maatregelen nodig zijn.

Minister, wat zult u doen op een structurele manier om Vlaanderen droogtebestendiger te maken?

De voorzitter

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Zoals de heer Danen al heeft geschetst, hebben we vorige week hier het debat gevoerd over het droogteplan dat eigenlijk een communicatieplan is op het moment dat er een acuut probleem is met de waterschaarste in Vlaanderen.

Hoe acuut dat probleem is, kan ik schetsen aan de hand van een kaartje – minister, dit is niet de prognose voor de verkiezingen van 14 oktober. Op dit kaartje ziet u de taalgrens en de watergrens. Collega’s, jullie zien duidelijk dat er een probleem is in Vlaanderen. Vandaag maar ook in het verleden worden en werden we geconfronteerd met waterschaarste. Vorig jaar was dat acuut en dit jaar gaan we helaas dezelfde weg op. Zoals de heer Danen schetst, zijn er een aantal professoren onder wie Patrick Willems van de KU Leuven die heeft gezegd dat er een probleem is omdat er geen structurele maatregelen worden genomen.

Minister, we hebben in de pers vernomen dat u een pakket water- en droogtemaatregelen zult lanceren in 2021, maar dat impliceert dat we nog drie droge zomers kunnen krijgen. We zullen nog drie jaar door de woestijn moeten gaan voor er op het terrein maatregelen worden ingevoerd.

Minister, u bent al negen jaar minister van Leefmilieu en ik vraag me af welke infrastructurele maatregelen u hebt genomen om de waterschaarste aan te pakken. Hebt u een ambitieus circulair denken in uw waterbeleid gestopt waardoor er nog te veel afval- en hemelwater verloren gaat en er onvoldoende capaciteit is en een gemis aan infrastructuur om de kringlopen circulair te sluiten?

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, het is zomer, het is warm, de zon doet ons deugd, maar onze landbouwers zijn, niet geheel onterecht, bezorgd over de aanhoudende droogte. Vorig jaar hadden we ook een droge zomer, maar dan heeft het tweede deel van de zomer zich herpakt en hadden we toch beter weer en viel de schade aan landbouwteelten al bij al mee. We moeten vandaag dus misschien nog niet overgaan tot paniek, maar we mogen bepaalde signalen toch niet naast ons neerleggen. Denk maar aan het KMI, dat de komende dagen en weken geen beterschap belooft, of geen neerslag die een bepaalde impact zal hebben op onze landbouwteelten. Ik denk aan Europa, dat een voorzichtige prognose stelt dat we met onze tarwe in Europa 6 procent minder opbrengst zullen hebben.

U zult het weer niet kunnen doen keren, minister, en dat is maar goed ook, anders zou dat nogal vonken geven. Maar mijn vraag aan u is welke maatregelen u nu in petto hebt voor onze landbouwers, om tegemoet te komen aan hun bezorgdheden.

De voorzitter

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, de klimaatverandering is zichtbaar. We kunnen er niet meer omheen: de zomers worden droger en de winters worden natter. Dat zal ervoor zorgen dat er op termijn een degelijk beleid moet worden gevoerd om de problematiek van de waterschaarste aan te pakken.

Vorige week hebt u hier heel uitgebreid uw droogteplan verdedigd. U hebt uitgelegd dat alles eigenlijk onder controle is, maar het was toch wel bizar dat dan enkele dagen daarna de experten een na een het tegenovergestelde zeiden, en stelden dat het beleid gewoon helemaal niet goed is: er wordt te laat gereageerd, de minister schiet pas in actie als het te laat is, we moeten vandaag reageren, om in de toekomst water uit de kraan te blijven laten komen.

We kunnen dat natuurlijk als kritiek zien, maar ik denk dat we het gewoon moeten zien als een reikende hand naar u, minister: experts die zeggen dat ze willen meewerken aan die uitdaging van de toekomst en mee zoeken naar oplossingen om ervoor te zorgen dat we die waterschaarste de baas kunnen. Want in een welvarende regio als Vlaanderen mogen we toch niet toelaten dat we op termijn geen water meer hebben. Ik denk dat we alles moeten inzetten op het vlak van innovatie, op het vlak van infrastructurele maatregelen, maar ook op het vlak van gedrag, om ervoor te zorgen dat we die watervoorraden op peil kunnen houden.

Minister, uw woorden van vorige week in dit parlement hebben voor heel wat experts geen indruk gemaakt, want zij hebben gereageerd en gezegd dat het niet goed is. Ik ben benieuwd wat u gaat doen. Gaat u uw beleid nu bijsturen na de kritiek van de afgelopen dagen? Of gaat u gewoon op dezelfde manier verder en dreigen we effectief binnen dit en enkele jaren een probleem te hebben met water uit de kraan?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Dank u wel, collega's. Voor alle duidelijkheid, omdat alles hier een beetje door elkaar wordt gehaald: we moeten een goed onderscheid maken tussen enerzijds het moment waarop de droogte zich voordoet en wie dan op welke manier communiceert en welke maatregelen dan op korte termijn worden genomen, en anderzijds de structurele maatregelen die ervoor moeten zorgen dat op termijn het drinkwater uit de kraan blijft komen.

We hebben hier vorige week het debat gehad over het eerste. De droogte doet zich voor. Wanneer moet welke maatregel worden afgekondigd? Vorig jaar hebben we naar aanleiding van de droogte vastgesteld dat we een communicatieaanpak moesten hebben: beslissen wie zegt vanaf wanneer welke maatregelen ingaan, hoe die dan gecommuniceerd worden en over welke maatregelen het gaat. Dat is wat er vandaag ook nog altijd wordt toegepast, op basis van die afspraken die we hebben gemaakt. Stellen we, lopende deze periode, vast dat dat moet worden bijgestuurd, dan zullen we dat uiteraard doen, maar ik wil mij vandaag houden aan de afspraken die gemaakt zijn tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en de verschillende drinkwatermaatschappijen.

We werken met die escalatieschema's. Het klopt, collega Beenders, dat we geel en groen zien op de kaart. Ik heb tien minuten geleden de laatste stand van zaken ontvangen vanuit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, en de situatie blijft voorlopig zoals ze ook op die kaart staat, dus groen en geel, de waakfase in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en een deel van Vlaams-Brabant.

Dan is er de structurele aanpak. Is er niks gebeurd? Zullen we pas vanaf 2021 iets doen? Dat is natuurlijk niet zo. Ik heb hier tien maatregelen opgesomd. Het is maar een selectie, want de tijd die ik heb, is beperkt, maar ik wil er toch een aantal met u overlopen.

Het eerste is dat we waterfactuur hebben aangepast. Mijnheer Beenders, ik vind dat nogal opmerkelijk. Een van de redenen waarom wij vinden dat water niet gratis kan zijn, is net dat drinkwater schaars is. U komt me week na week ondervragen over het feit dat water duurder is geworden, en vandaag komt u me vragen wat ik zal doen opdat er niet meer water zou worden verspild. Ik vind dat ongelooflijk in tegenspraak met elkaar, en ik hoop dat u vandaag beaamt dat het goed is dat de drinkwatertarieven zijn aangepast en dat wie veel overbodig water gebruikt, ook meer betaalt. Ik denk dat dat een goede zaak is. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

Het volgende voorbeeld is dat van de drinkwatermaatschappijen. Mijnheer Nevens, u zegt in de schriftelijke formulering van uw vraag dat het toch wel jammer is dat drinkwatermaatschappijen eigenlijk zo veel mogelijk water willen verbruiken: eigenlijk doen ze niks opdat er minder water zou worden verbruikt. Dat klopt niet. Nieuw sinds deze legislatuur is dat de drinkwatermaatschappijen voor zes jaar een tariefplan moeten opmaken, en dat tariefplan gaat uit van een afnemend waterverbruik. Dat ligt nu op tafel. Dat moet ervoor zorgen dat er in de infrastructuur kan worden geïnvesteerd, maar gaat ook uit van een dalend waterverbruik. Ik vind dat heel belangrijk, en die drinkwatermaatschappijen hebben ook de taak om de burger voldoende te sensibiliseren over hoe hij minder water kan verspillen. In het droogteplan is die sensibilisering ook nog eens heel duidelijk uitgewerkt, met pictogrammen en zo, om dat ook aan de klant van die drinkwatermaatschappijen over te maken en hem in die zin ook te sensibiliseren.

We hebben ook de grondwatertarieven aangepast. Mijnheer Nevens, mijnheer Vanderjeugd, we hebben dat samen gedaan in de meerderheid. Dat is ook hier in het parlement goedgekeurd. We hebben op plaatsen waar er weinig grondwater is, de tarieven van de heffingen substantieel opgetrokken, net om het gebruik van dat grondwater te ontraden. Dat is iets waartoe we samen hebben beslist in de regering, en ook hier in het parlement.

Het volgende voorbeeld is dat van de infrastructuur. Er is geïnvesteerd in connecties. Men is daar volop mee bezig, zodat verschillende drinkwatermaatschappijen ook aan elkaar kunnen leveren. Je ziet immers inderdaad een verschil tussen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dat heeft alles te maken met het feit dat je daar andere drinkwatermaatschappijen, maar ook andere drinkwatervoorraden hebt. Er zijn ook bekkens aangelegd, onder andere in West-Vlaanderen.

We sturen ook via de vergunningen. Bij elke vergunning waarbij wordt gevraagd om water op te pompen, water te gebruiken, worden die volumes naar beneden gehaald, worden er ook verplichtingen opgelegd om in te zetten op alternatieven. Daar wordt vergunningsmatig op gestuurd bij bedrijven. Kijk bijvoorbeeld naar de voedingsbedrijven in West-Vlaanderen. Het kan ook over landbouwbedrijven gaan.

Ook investeren we middelen in heel concrete projecten. Kijk naar Ardo in West-Vlaanderen: daar wordt afvalwater gebruikt voor de productie van voedsel. Dat zijn projecten die wij financieren en waar we voor gaan. We stellen vast dat die projecten nog enorm duur zijn, dus we moeten verder inzetten op die innovatie. Mijnheer Nevens, ik wil ook verwijzen naar tal van projecten die we hebben goedgekeurd in het kader van de circulaire economie. We hebben extra middelen daarvoor. We hebben een oproep gedaan. Daar zitten heel wat projecten in die ook te maken hebben met het hergebruik van water.

Er is ook de ecologiepremie. Er is de VLIF-steun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds), de landbouwsteun. Die wordt gebruikt om minder water te gebruiken.

Men heeft verwezen naar de stroomgebiedbeheerplannen. Die lopen op dit moment. Daar zitten ook een aantal maatregelen in omtrent droogte. Het is gewoon zo dat de nieuwe generatie stroomgebiedbeheerplannen er in 2021 komt. Dat betekent niet dat er op dit moment geen structureel beleid wordt gevoerd inzake droogte en het minder gebruiken van water. Ik herinner het me nog zeer goed: in 2015 heb ik op een bepaald moment in een interview gezegd dat we er ons bewust van moesten zijn dat bij ons drinkwater schaars is, dat we een beleid ter zake moesten voeren. Ik heb toen in dit parlement tal van kritische vragen gekregen. Hoe was het mogelijk? Hoe durfde ik te zeggen dat er in Vlaanderen een schaarste aan drinkwater was? Nu hoor ik een aantal van die partijen die heel kritisch waren over dat interview, me vragen wat ik doe om ervoor te zorgen dat er minder water wordt verbruikt. Het klopt dus niet dat er geen beleid wordt gevoerd, en dat weet u maar al te goed. De experten uiten een aantal bezorgdheden. Wij hebben die ook. Het is ook daarom dat we daaraan voortwerken. Tal van experten zijn trouwens ook betrokken bij het beleid dat wij voeren.

Mijn laatste punt betreft de landbouw. Het is niet enkel droog voor de burgers en voor de drinkwatermaatschappijen, maar ook voor de landbouwers. Ook op dat vlak volgen we de situatie goed op. Wat hebben we op dit moment concreet gedaan? Het Departement Landbouw en Visserij heeft alle concrete tips opgelijst en verspreid. Op de website staat hoe een landbouwbedrijf zuiniger met water kan omgaan en hoe deftig kan worden geïrrigeerd zonder water te verspillen. Al die tips zijn opgelijst op de website van het departement. We communiceren hierover actief ten aanzien van onze landbouwers.

We blijven de situatie op de voet volgen. We houden ons aan de gemaakte afspraken over beslissingen en over communicatie. We moeten uiteraard blijven inzetten op structurele maatregelen. We hebben er al heel wat genomen. Ik heb ze net opgesomd. We zullen hier uiteraard nog verder aan moeten werken. (Applaus bij CD&V)

Minister, u hebt een aantal maatregelen opgesomd, maar ik vraag me af waarom u in de krant hebt verklaard dat u tegen 2021 met een plan op de proppen zult komen. Betekent dit dat de maatregelen die u nu voorstelt niet echt samenhangend zijn? Zijn die maatregelen niet coherent en is het geen integraal plan? Kunt u me daar wat meer over vertellen?

Een ander aspect van de waterbeheersing betreft de ad-hocmaatregelen. Ondanks de communicatie en de maatregelen die u hebt genomen, stel ik vast dat het waterverbruik tijdens deze periode heel hoog blijft. Wordt dit voldoende gemonitord en bijgestuurd?

Bart Nevens (N-VA)

Minister, ik heb het gevoel dat we continu op reserve rijden. Al negen jaar gaat het lampje van de waterreserves aan en uit. Vorig jaar zijn we stilgevallen en was het ‘over and out’. We hebben toen moeten wachten tot de waterreserves opnieuw werden aangevuld. We hebben maatregelen genomen om de landbouwschade te beperken en we hebben drastische maatregelen genomen om op drinkwater te besparen. Volgens mij rijden we al jaren op reserve en moeten we veel sneller initiatieven kunnen nemen om waterverspilling tegen te gaan en om op het hergebruik van water in te zetten. We hebben de heffingen opgevoerd. Ik kan u de cijfers geven. Voor 85 miljoen kubieke meter water hebben we 12 miljoen euro geïnd. Volgens mij is het nog altijd interessanter water op te pompen dan op herbruikbaar water over te schakelen. Ik vraag u om een tandje bij te steken. U moet maatregelen nemen en op duurzaam watergebruik inzetten.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik merk dat u zich enigszins opwindt en dat is niet goed in dit warme weer. Ik snap het ook wel, want het is nooit goed, wat u ook moge doen.

Ik weet dat u de nodige inspanningen levert, maar ik blij dat u het project in West-Vlaanderen hebt aangehaald. Ik was aanwezig bij de opening van het irrigatienetwerk in Ardooie. Het afvalwater van een voedselverwerkend bedrijf, Ardo, wordt daar hergebruikt. We hebben u net horen spreken over innovatie en infrastructuur. Wat landbouw betreft, denk ik dat we net op dergelijke projecten moeten inzetten. Ik hoor hier dat landbouwers grootverbruikers van grondwater zijn en dat de tarieven wat hoger liggen. We moeten hierop blijven inzetten, maar de alternatieven zijn ook belangrijk. U hebt zelf gezegd dat het om dure projecten gaat. De coöperatieve vennootschap INERO omvat 49 landbouwers, maar dat is nog maar een klein gedeelte. Ik zou u willen oproepen om op dergelijke projecten te blijven inzetten, want om onze landbouwers van water te voorzien, is dit de toekomst.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik vind het frappant dat u de waterfactuur als een stimulans voor duurzaam waterverbruik gebruikt en dat CD&V daarvoor applaudisseert. U hebt de waterfactuur hervormd, in die zin dat u het recht voor alleenstaanden duurder hebt gemaakt. U laat de alleenstaanden 100 euro en de gezinnen van vijf personen 0 euro betalen. Ze moeten daarvoor geen druppel water besparen. Die factuur krijgen ze sowieso. (Applaus bij sp.a)

Ik vind het frappant dat u fier bent op een factuurverhoging voor de alleenstaanden in Vlaanderen. Dat CD&V daar ook nog voor applaudisseert, vind ik erg. Dit bewijst dat u niet goed weet waarmee u bezig bent.

We moeten de Vlamingen stimuleren om spaarzaam met water om te springen, maar u moet ook de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk maken. U weet dat ten gevolge van de slechte infrastructuur dagelijks 390 miljoen liter water in de ondergrond verdwijnt. Dat zijn 123 olympische zwembaden die in de ondergrond verdwijnen. Hoe legt u dat uit aan de Vlamingen die morgen hun zwembadje niet meer mogen vullen of landbouwers die hun akkers niet meer mogen besproeien? (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Collega Beenders, als je natuurlijk van een gratisverhaal komt, ben je nogal snel duurder als je kosten gaat aanrekenen voor iets waar spaarzaam moet mee worden omgegaan. Het is niet correct om zo kort door de bocht te gaan inzake de waterfactuur.

Als we een sterkere communicatie uitbouwen, wat een besluit was na de crisissituatie van vorig jaar, staat iedereen sneller in een alarmfase en kijkt iedereen ook sneller naar wat wel en niet goed is en of we in een crisissituatie zitten. Zowel vorige als deze week zitten er heel veel experts rond de tafel om een goed oordeel te kunnen vellen in welke situatie we ons vandaag bevinden inzake droogte en weersomstandigheden. Daarop moeten we vertrouwen, en zeker van hieruit moeten we niet doen alsof we nog meer zorgen moeten uiten dan wat officieel wordt gecommuniceerd. Ik hoop dat dat in perspectief wordt gezien.

Minister, misschien is het ook een opportuniteit om de lokale besturen nog beter te informeren en om hen te betrekken bij die communicatie omdat zij bij bepaalde maatregelen begeleidend kunnen optreden voor gezinnen en bedrijven. Ziet u daar een mogelijkheid toe?

Collega's, laat me beginnen met de heffingen die we hebben aangepast en verhoogd. Collega Nevens, u pleit voor nog hogere heffingen voor bedrijven die water gebruiken. We hebben dat gedifferentieerd, dat hebben we samen beslist, u hebt dat mee goedgekeurd. We hebben beslist dat op plekken waar er schaarste is aan water, de tarieven hoger zijn dan op plekken waar dat niet zo is.

Je moet natuurlijk ook kijken naar de economische positie van onze bedrijven. Vaak gaat het om voedingsbedrijven in West-Vlaanderen die geen alternatieven hebben, omdat het in de Europese regelgeving nog altijd niet in alle landen wordt aanvaard dat de voedselproductie gebeurt met gezuiverd afvalwater. De Europese regelgeving is op dat vlak nog niet aangepast. We blijven daarvoor pleiten, maar we kunnen toch niet al die voedingsbedrijven in West-Vlaanderen, die voor al die werkgelegenheid zorgen… Ik hoor u pleiten om hen gigantische heffingen op te leggen om dat water te gebruiken. Wel, dat betekent een economisch kerkhof als we dat van vandaag op morgen invoeren. Ik kan me niet voorstellen dat u daar vandaag voor pleit.

Daarom gaan we stap voor stap en zetten we in op die alternatieven. Veel van die alternatieven zijn nog altijd heel duur en het is ook een concurrentieel nadeel. We moeten verder inzetten op innovatie en circulaire economie met de subsidies die we geven, en dat doen we ook, zodat we dat op termijn verder ontmoedigen.

Het is altijd een afweging die je moet maken, stappen vooruit zetten, zorgen dat er minder gebruik van wordt gemaakt, maar dat het ook economisch haalbaar is voor een sector die nu eenmaal leeft van dat water. We moeten ook aan het buitenland kunnen uitleggen dat het water is dat wordt aanvaard om te gebruiken in de voedselproductie.

Wat de betrokkenheid van de lokale besturen betreft, daar hebt u een punt, collega Rombouts. Er zijn afspraken gemaakt met de drinkwatermaatschappijen en met de Vlaamse Milieumaatschappij. De lokale besturen zijn natuurlijk ook vertegenwoordigd in de drinkwatermaatschappijen, maar ik heb er geen enkel probleem mee om ook met de VVSG samen een evaluatie te maken op basis van de ervaringen die we nu hebben. We zijn altijd een waterarme regio geweest, ook al zou je dat niet denken. We zetten daar al langer op in en we blijven daarover sensibiliseren.

Collega Beenders, het debat over de lekken in de waterleidingen hebben we in de commissie al gevoerd. Uiteraard moeten we dat aanpakken. De drinkwatermaatschappijen zetten daar zoveel mogelijk op in. Als je van vandaag op morgen alles wilt vernieuwen en allerlei dingen wilt aanpakken, kost dat handenvol geld. Dat moet worden betaald, en het wordt ook betaald uit de factuur. We moeten de waterfactuur dus ook betaalbaar houden en toch zorgen voor voldoende investeringen. Dat zit in de tariefplannen, ook met een dalend waterverbruik. We willen er ook op aandringen dat iedereen minder water verbruikt.

We moeten ons gewoon met z'n allen anders gaan organiseren. Ik vind het ook heel belangrijk dat we toekomstgericht werken. Wanneer je een bouwvergunning krijgt, is er zoiets als een stedenbouwkundige verordening, die verplicht om in huizen hemelwater te hergebruiken, zodat je het toilet niet doorspoelt met water dat uit de kraan komt, met zuiver drinkwater enzovoort. Op dat vlak zijn er dus heel wat verplichtingen en werken we toekomstgericht.

We blijven verder sturen op vergunningen, op die heffingen. Waar komt die 2021 vandaan, collega? Ik heb het daarnet uitgelegd. We hebben stroomgebiedbeheerplannen, die over zes jaar lopen. Er is nu een generatie aangenomen. Daarin zitten maatregelen. We hebben heel wat maatregelen genomen. De nieuwe generatie stroomgebiedbeheerplannen komt eraan in 2021. Uiteraard zullen daarin bijkomende maatregelen rond droogte zitten. Voor alle duidelijkheid: dat betekent niet dat we vandaag nog niets doen.

Ik wil het ook nog even hebben over de experten. Wij maken heel veel gebruik van heel wat van die experten, die ook in de krant hun visie en mening meegeven. Collega's, als je alle interviews zou bekijken, zou je zien dat heel wat van die experten zeggen dat ze blij zijn dat er eindelijk eens iemand maatregelen neemt rond die droogte. Zij zijn dus blij met de stappen die werden gezet. En uiteraard moeten we op termijn nóg meer doen. Maar, zoals ik daarnet zei, moet dat ook haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Dat proberen we op dit moment samen te doen, als Vlaamse Regering, samen met het Vlaams Parlement.

Inderdaad, minister, u hebt een aantal zaken opgesomd die gebeuren. Ik neem aan dat die dingen gebeuren en dat er dingen zullen gebeuren. Maar ik mis voor een stuk toch een coherent en samenhangend beleid. Wat ik vooral mis, is dat we toekomstgerichte beslissingen, over zaken die in Vlaanderen belangrijk zijn, niet durven nemen.

Een van de grote olifanten in de kamer is de betonstop. Alle experten zijn het erover eens: de ruimtelijke ordening en de verharding zijn een van de grote problemen rond de schaarste aan water. En beginnen met de betonstop is ook beginnen met het aanpakken van het probleem. Ik roep u op om daar inderdaad snel werk van te maken. (Applaus bij Groen)

Bart Nevens (N-VA)

Minister, uw manier om een economisch duurzaam bedrijf op te zetten, is niet de mijne. Want u zegt dat, als het vat af is, het ook economisch ‘over and out’ is. En mijn visie is dat we moeten gaan voor een duurzame economie. We moeten ervoor zorgen dat er morgen en ook overmorgen een economie is. Maar wat u vandaag doet, is zeggen: ‘Pomp maar op tot het vat af is.’ En dat zal meer schade toebrengen aan onze economische weerbaarheid dan een duurzame economie, waarbij we alternatieven zoeken voor het waterverbruik dat die bedrijven vandaag hebben. Ik pleit voor een duurzame economie, waarmee de toekomstige generaties, de generaties van morgen en overmorgen ook aan de slag kunnen gaan.

Tot slot wil ik nog even de CEO van Ardo citeren: “Eigenlijk zijn we twee jaar te laat met het installeren van het feit dat men water kan recycleren om die processen te vereenvoudigen.”

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, het zal wellicht niet de laatste keer zijn dat we in dit parlement rond deze problematiek debatteren. En dat is maar goed ook.

Ik heb u in ieder geval niet horen zeggen: ‘Pomp maar op, het kan niet op.’ Voor alle duidelijkheid, collega, ik heb de minister dat niet horen zeggen. (Applaus bij Open Vld en CD&V)

Ik denk dat we echt moeten inzetten op die innovatieve duurzame projecten, zoals vandaag gebeurt in West-Vlaanderen. We moeten onderzoeken hoe we die processen, die toepassingen goedkoper kunnen maken. Ik denk aan het project in West-Vlaanderen, maar bijvoorbeeld ook – en dan denk ik misschien al wat ver – aan het ontzilten van zeewater.  Dat is een zeer duur proces, maar het kan misschien wel wat soelaas brengen.

En ‘last but not least’, denk ik dat we richting het klimaat alle inspanningen moeten doen en blijven doen. We moeten ervoor zorgen dat er daaraan wordt gewerkt. 

Minister, wat de landbouwers betreft, ook bij deze temperaturen, zou ik willen zeggen: laten we samen de krachten bundelen, om ook hen niet in de kou laten staan. Ik dank u. (Applaus bij Open Vld en CD&V)

Rob Beenders (sp·a)

Minister, het is eigenlijk wel een vervelend debat. U probeert met man en macht iedereen ervan te overtuigen dat uw plannen volstaan. Maar ik merk dat binnen de meerderheid nog niet eens iedereen ervan overtuigd is dat hetgeen u gepland hebt, wel volstaat. En dat zijn nu net de verkeerde signalen die we vandaag moeten uitsturen.

We zullen hier inderdaad nog veel staan om het te hebben over de droogteproblematiek. Deze bevoegdheid zal zeker in de volgende legislatuur hoog op de agenda staan. Ik hoop alleszins dat de plannen die u hebt, de volle steun krijgen binnen de meerderheid. Want hoe kunnen we ze anders uitvoeren?

Ik roep u dus inderdaad op om binnen de regering uw plannen nog eens op tafel te leggen, daar een akkoord over te vinden en maximaal met voorstellen naar het parlement te komen om ervoor te zorgen dat we de uitdaging van de droogte samen aankunnen. Het zal dikwijls zoeken zijn. Het zal luisteren zijn naar experts. Probeer alleszins binnen uw eigen meerderheid een akkoord te krijgen. Dan zullen wij vanuit de oppositie maximaal constructief meewerken om die uitdagingen aan te gaan, op voorwaarde dat eind dit jaar de evaluatie van de waterfactuur voor dit parlement komt, want daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.