U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Belangenconflict over het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Aanwijzing van het college van deskundigen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Vakantiewensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over de positionering van federaal minister Ducarme inzake een Belgische uitzondering op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden en het standpunt ter zake van de Vlaamse Regering
Actuele vraag over de stappen die de Vlaamse minister kan ondernemen tegen de eenzijdige beslissing van de federale minister van Landbouw met betrekking tot het Europese verbod op neonicotinoïden
van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
434 (2017-2018)
Actuele vraag over de aanhoudende droogte
Actuele vraag over een Vlaanderen dat voorbereid is op een nieuwe droogteperiode
Actuele vraag over de gevolgen van de langdurige droogte voor de landbouw
Actuele vraag over de reactie van experts op het droogteplan van de Vlaamse Regering
Actuele vraag over de niet-erkenning van de Wereldoorlog I-sites en de kolonies van Merksplas en Wortel als werelderfgoed door de UNESCO
Actuele vraag over de niet-erkenning van de begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog als werelderfgoed door de UNESCO
Actuele vraag over het uitstel van erkenning voor het WO I-werelderfgoeddossier
Actuele vraag over de plannen voor een federale CO2-taks en een eventueel conflict met een Vlaamse groene taxshift
Actuele vraag over de resultaten van het onderzoek rond de mogelijke invoering van een CO2-taks
van Johan Danen aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Bart Tommelein
442 (2017-2018)
Actuele vraag over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende een eventuele CO2-taks
Actuele vraag over de beschikbaarheid van een tool voor de uniforme registratie van het aantal wachtenden op een inburgeringstraject
van Martine Fournier aan minister Ben Weyts
444 (2017-2018)
Actuele vraag over de overname van Blue-Bike
Actuele vraag over de financiering van het decreet Iedereen verdient vakantie

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie
Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Voorstel van decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik
Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag
Verslag van het verzoekschrift over het private patrimonium van kathedrale kerkfabrieken

AANWIJZING VAN HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VOOR DE LOKALE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

STATUUT VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGER – Bespreking en stemming

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN - Besprekingen en stemmingen

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie
Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Voorstel van decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik
Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.