U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien, Tine Soens, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Rik Daems betreffende het scheiden van kinderen van hun ouders door de Amerikaanse overheid.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien, Tine Soens, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Rik Daems betreffende het scheiden van kinderen van hun ouders door de Amerikaanse overheid onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien, Tine Soens, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Rik Daems betreffende het scheiden van kinderen van hun ouders door de Amerikaanse overheid.

De bespreking is geopend.

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Daarstraks hebben we in een actuele vraag aan minister-president Bourgeois hetzelfde thema behandeld. In heel Vlaanderen en ook internationaal is er een heel groot onbegrip, een verontwaardiging over de praktijken die zich nu voordoen in de Verenigde Staten. De kinderrechten zijn heel belangrijk, ook voor ons handelen als Vlaams Parlement. We grijpen daar dikwijls naar terug.

Die beelden en die verhalen uit de Verenigde Staten over de scheiding van kinderen en hun ouders zijn hartverscheurend. Daar wordt een cynisch politiek spel gespeeld. Kinderen worden daar gebruikt om mensen af te schrikken, om politiek te scoren enzovoort. Daarom doen wij een duidelijke dubbele oproep, een oproep aan de Amerikaanse regering om het Kinderrechtenverdrag te ratificeren en de rechten van alle kinderen te garanderen, want dat hebben ze tot nu toe niet gedaan, om te stoppen met het scheiden van kinderen en hun families en onmiddellijk werk te maken van alternatieven die het kinderen mogelijk maakt bij hun familie te blijven, zodat op die manier het belang van het kind wordt vooropgesteld en het recht op een familieleven wordt gerespecteerd.

We roepen ook de Vlaamse Regering op om een duidelijk standpunt in te nemen ten opzichte van deze Amerikaanse schending van de kinderrechten, een duidelijke veroordeling uit te spreken, om de Amerikaanse ambassadeur over deze kwestie te ontbieden en het standpunt van Vlaanderen aan hem over te brengen. We hebben al engagementen van de minister-president dat hij dat zou doen.

We vragen ook om er bij de Federale Regering op aan te dringen deze kwestie te agenderen op de Europese Raad Buitenlandse Zaken op 25 juni, en om er bij de Federale Regering op aan te dringen dat België in de VN-mensenrechtenraad waar het tot eind dit jaar deel van uitmaakt, een resolutie in te dienen om die schendingen van de kinderrechten te onderzoeken.

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Collega's, het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Bijna 70 miljoen mensen zijn op de vlucht en de helft daarvan zijn kinderen. Als ik de beelden dan zie van kinderen die worden opgesloten in kooien, die van hun ouders worden gescheiden, dan krijg ik daar echt koude rillingen van.

Nelson Mandela zei: “There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.”

De Verenigde Staten hebben het Kinderrechtenverdrag niet geratificeerd. We roepen in dit voorstel van resolutie dan ook op om dat zo snel mogelijk te doen, maar ze kondigden vandaag ook aan om uit de VN-mensenrechtenraad te stappen.

Dit land is al lang niet meer het land dat de mensenrechten zal bevorderen. Integendeel, de mensenrechten worden meer en meer ondermijnd. Laten we dit vandaag vanuit Vlaanderen heel uitdrukkelijk veroordelen.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, het systematisch en opzettelijk scheiden van kinderen en hun ouders is schokkend, shockerend en uiteraard totaal onaanvaardbaar. Ongeacht de context, mogen kinderen nooit, op geen enkele manier; van hun ouders worden gescheiden. Dit gaat in tegen elke menselijkheid.

De minister-president heeft dit dan ook heel uitdrukkelijk verwoord en veroordeeld. Het is goed dat we zijn heel duidelijke bewoordingen met het Vlaams Parlement onderschrijven en ondersteunen. Bij afwezigheid van een ambassadeur zal de minister-president de zaakgelastigde bij zich roepen. Dat is ook wat het Vlaams Parlement vraagt. Tenslotte vragen we deze zaak op de agenda van de Europese Raad te plaatsen.

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, ik denk dat dit een belangrijk initiatief van het Vlaams Parlement is, dat ongetwijfeld zal aansluiten bij heel veel andere initiatieven met betrekking tot deze aangelegenheid die over heel de wereld tot stand komen. De bestialiteit die de president van de VS hanteert, vertegenwoordigt volgens mij het Amerikaanse volk niet. We kunnen hier enkel tegen ingaan door van buitenaf steun te geven aan diegenen die het hiermee niet eens zijn.

Ondertussen wil president Trump onder internationale, maar ook nationale druk zijn maatregelen al terugdraaien. Het punt is dat we die druk even hoog moeten houden, zo niet hoger moeten maken, zodat die man het zich niet nogmaals zal permitteren in die richting te functioneren.

ik denk dat dit een goede evolutie is. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat het Vlaams Parlement dergelijke voorstellen van resolutie blijft aanbrengen. Het is een klein steentje dat we bijdragen, naast een grote hoop stenen die dit land, waarvan de mensen het volgens mij onmogelijk met een dergelijk gedrag eens kunnen zijn, opnieuw in de goede richting sturen.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me namens mijn fractie natuurlijk aansluiten bij de vorige sprekers. Ik denk dat het grootste land van onze westerse democratieën hier spijtig genoeg in de fout gaat. Het is daarnet al gezegd: kinderen worden in welke context of omstandigheden dan ook niet van hun ouders gescheiden. Ik denk dat het onze morele plicht is om vandaag als Vlaams Parlement een duidelijk signaal te geven. We roepen de Vlaamse Regering op om die boodschap aan de Amerikaanse zaakgelastigde over te brengen.

De voorzitter

De heer Van Grieken heeft het woord.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Voorzitter, laten we duidelijk zijn. Er mag voor het Vlaams Belang geen twijfel over die gruwelijke beelden bestaan. Het zijn schrijnende situaties dat kinderen van hun ouders worden gescheiden. Ik wil echter op drie zaken letten.

Er is hier sprake van een ongelooflijk selectieve verontwaardiging, want die toestanden bestonden ook al onder gewezen president Obama. Nu president Trump aan de macht is, wordt er spel van gemaakt. Het voorstel van resolutie is deels zonder voorwerp, want president Trump heeft zelf al een wetgevend initiatief aangekondigd om die wetgeving, die al langer dan zijn legislatuur van kracht is, ongedaan te maken of aan te passen. Ik let ook op de ongelooflijk hypocriete houding van heel het Vlaams Parlement. Wij worden weer uitgesloten om dit voorstel van resolutie mee te ondertekenen. Gelet op die zaken zal mijn fractie zich onthouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.