U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Jos Lantmeeters, Karin Brouwers en Jan Peumans houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Collega’s, Fort Napoleon, de Abdijsite van Herkenrode, De Notelaer in Bornem, Tramsite Schepdaal, het zijn een aantal voorbeelden van mooie erfgoedsites die eigendom zijn van de overheid. Het is niet de kerntaak van bijvoorbeeld het Agentschap voor Natuur en Bos of van De Lijn om die gebouwen te restaureren en het erfgoed te beheren. Die sites werden daarom in het verleden in erfpacht gegeven aan de vzw Erfgoed Vlaanderen die intussen is omgedoopt tot vzw Herita.

Om ervoor te zorgen dat de vrijstelling van onroerende voorheffing waarvan Vlaanderen geniet voor beschermde monumenten, niet verloren ging, werd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit in 2010 ingeschreven dat deze vrijstelling behouden blijft bij overdracht of erfpacht aan een openmonumentenvereniging. Maar de term openmonumentenvereniging werd in 2015 geschrapt bij de inwerkingtreding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet.

Met dit voorstel van decreet passen we dit aan. Het gaat om sites die Vlaanderen in erfpacht geeft aan een organisatie met als hoofddoelstelling het beheer en de ontsluiting van beschermde onroerende goederen waarvan ze eigenaar of erfpachter is. Het gaat dus eigenlijk enkel en alleen over Herita als rechtsopvolger van Erfgoed Vlaanderen.

Collega’s, het gaat dus eigenlijk over de aanpassing van een term in de Vlaamse Codex Fiscaliteit die in de commissie unaniem werd goedgekeurd. Ik reken dan ook op jullie steun om ervoor te zorgen dat Herita haar financiële middelen optimaal kan inzetten om ons mooi Vlaams bouwkundig en natuurlijk erfgoed te restaureren en te beheren zonder daarvoor onroerende voorheffing te moeten betalen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1602/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.