U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Jos Lantmeeters, Karin Brouwers en Jan Peumans houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Collega’s, Fort Napoleon, de Abdijsite van Herkenrode, De Notelaer in Bornem, Tramsite Schepdaal, het zijn een aantal voorbeelden van mooie erfgoedsites die eigendom zijn van de overheid. Het is niet de kerntaak van bijvoorbeeld het Agentschap voor Natuur en Bos of van De Lijn om die gebouwen te restaureren en het erfgoed te beheren. Die sites werden daarom in het verleden in erfpacht gegeven aan de vzw Erfgoed Vlaanderen die intussen is omgedoopt tot vzw Herita.

Om ervoor te zorgen dat de vrijstelling van onroerende voorheffing waarvan Vlaanderen geniet voor beschermde monumenten, niet verloren ging, werd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit in 2010 ingeschreven dat deze vrijstelling behouden blijft bij overdracht of erfpacht aan een openmonumentenvereniging. Maar de term openmonumentenvereniging werd in 2015 geschrapt bij de inwerkingtreding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet.

Met dit voorstel van decreet passen we dit aan. Het gaat om sites die Vlaanderen in erfpacht geeft aan een organisatie met als hoofddoelstelling het beheer en de ontsluiting van beschermde onroerende goederen waarvan ze eigenaar of erfpachter is. Het gaat dus eigenlijk enkel en alleen over Herita als rechtsopvolger van Erfgoed Vlaanderen.

Collega’s, het gaat dus eigenlijk over de aanpassing van een term in de Vlaamse Codex Fiscaliteit die in de commissie unaniem werd goedgekeurd. Ik reken dan ook op jullie steun om ervoor te zorgen dat Herita haar financiële middelen optimaal kan inzetten om ons mooi Vlaams bouwkundig en natuurlijk erfgoed te restaureren en te beheren zonder daarvoor onroerende voorheffing te moeten betalen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1602/1)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.