U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2018, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

De heer De Gucht heeft het woord.

U merkt het: het erfgoed komt in alle sectoren voor, omdat het mensen samenbrengt. Als u weet dat er per directe tewerkstelling in de erfgoedsector 26 indirecte tewerkstellingsplaatsen komen, als we weten dat die erfgoedsector ook zorgt voor ongelooflijke mogelijkheden wat betreft toerisme, dan is het zeker en vast belangrijk dat ook in die erfgoedsector de nodige innovatie gebeurt, dat we naar een verdere digitalisering gaan. Daar moet echt op worden ingezet. Want ook voor die culturele promotie naar het buitenland van onze erfgoedsector is het heel belangrijk dat er verder wordt ingezet op die digitalisering. Daarnaast moet er ook worden ingezet op de bewaaromgeving. In musea, maar ook in ander erfgoed, is er een fundamentele achterstand wat betreft bewaaromgeving. Die moet naar de toekomst toe worden verzekerd.

Minister, bent u van plan om, vanuit uw beleidsdomein Innovatie, in te zetten op de innovatie binnen die erfgoedsector, om die performanter te maken, zodat die meekan in de 21e eeuw? Want we lopen daar echt een beetje achter. We hopen dan ook dat u met uw collega’s zult nagaan op welke manier u daarop maximaal kunt inzetten. 

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik zou heel snel en to the point kunnen antwoorden: ja, ik zal met mijn collega's, zowel Sven Gatz als Geert Bourgeois samenzitten om te zien wat daarrond nog verder kan gebeuren.

Maar ik denk dat u een wat uitgebreider antwoord wilt. U weet dat mijn wetenschaps- en innovatiebeleid bottom-up werkt. Ik vind dat het aan musea, aan erfgoeddiensten is om een beleid uit te stippelen. Zij moeten ook bekijken op welke manier langs de ene kant digitalisering en langs de andere kant innovatie daar deel van kunnen uitmaken. En als zij dan projecten hebben en willen indienen, en als die echt innovatief zijn – digitalisering op zich, hoort die bij wetenschapsbeleid of bij innovatie? – of als die onderzoek betreffen, dan kunnen zij terecht bij hetzij mijn instrumentarium van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, hetzij bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

We hebben zo wel een aantal mooie voorbeelden. Onder meer in de Plantentuin Meise hebben we een van de grootste en mooiste herbariums ter wereld. In een eerste fase gaan we de meest zeldzame stukken digitaliseren. Er is nu net een tweede project goedgekeurd, daardoor zullen 4 miljoen stuks worden gedigitaliseerd. We zien al het effect van die eerste fase. In twee jaar tijd is het aantal mensen dat dat is gaan raadplegen voor onderzoek van 300.000 naar 600.000 gestegen.

Ik geef u een tweede voorbeeld. Het instituut Alamire is bezig met de collectie polyfonische muziek. Zij hebben een digitalisering van en onderzoek op die muziek gedaan. Ook dit onderzoek krijgt FWO-steun, dus niet alleen de digitalisering. Doordat de digitalisering gekoppeld is aan onderzoek, geeft het FWO steun.

Op een totaal ander vlak hebben we in het verleden steun gegeven met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium rond restauratietechnieken. Ook daar kan men innovatief zijn.

Alles bij elkaar, we hebben in het verleden al projecten gesteund en we zijn bereid om te kijken met de collega’s of daar nog iets extra kan gebeuren naar musea en erfgoeddiensten.

Ik dank u hartelijk voor uw antwoord, minister. U hebt to the point geantwoord, zowel in uw eerste als in uw tweede tussenkomst. Ik had gehoopt dat uw voorganger dat over euthanasie op een even directe manier had gedaan, maar dat daar gelaten.

Ik vind het heel positief. Het is misschien ook interessant, minister, om te kijken in welke mate uw departement kan gaan samenzitten met de erfgoedsector om te zoeken naar mogelijke samenwerking met de universiteiten en dergelijke. Via die samenwerking zou men projecten kunnen ondersteunen, zodat we een meer performante erfgoedsector krijgen op het vlak van innovatie.

De sector innovatie geven creëert mogelijkheden. U haalt de Plantentuin Meise aan, het aantal raadplegingen steeg van 300.000 naar 600.000. Ik ben ervan overtuigd dat als we op een goede manier inzetten op innovatie in onze erfgoedsector we dat verder kunnen uitbreiden en meer publiek trekken. Dat is toch waarvoor we het allemaal doen: zorgen dat het herkenbaar is en bij het grote publiek bekend is zodat de mensen ervan kunnen genieten.

De voorzitter

Mevrouw Maes heeft het woord.

Lieve Maes (N-VA)

Een aanvulling, het project in de Plantentuin Meise zat voor op schema. Een deel ervan is zelfs geoutsourcet naar een maatwerkbedrijf. Het was indrukwekkend om dat te zien, er is zelfs belangstelling vanuit Kew Gardens in Londen geweest. Dit is een heel mooi voorbeeld.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Inderdaad, de Plantentuin Meise doet goede zaken. In een totaal andere sector gebeuren momenteel ook heel veel nodige innovaties. Ik haal een voorbeeld aan op het vlak van ons Vlaams audiovisueel erfgoed.

We hebben het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Zij hebben na de besparingen vandaag een enorme doorstart gemaakt. Ze hebben al 3 miljoen Vlaamse audiovisuele erfgoedobjecten gearchiveerd voor een totaal van 10 petabyte. Dat is gigantisch veel. Maar ze kunnen nog veel meer, en momenteel werken zij hard rond de innovatie van metadata om aan de vraag te beantwoorden. Als mensen op zoek gaan naar materiaal zouden ze dat heel snel, dankzij die metadata, kunnen vinden.

Minister, hebt u al samengezeten met het VIAA om te kijken hoe u hen bij deze belangrijke opdracht verder kunt helpen?

Mevrouw Segers, zelf heb ik in elk geval niet met hen samengezeten. Dat is ook niet direct nodig. Mijn filosofie is: dit gaat bottom-up. Ze zijn altijd welkom, ze weten dat, om hun manier van werken voor te stellen. Het is projectmatig, dat kan worden ingediend. We hebben de nodige objectivering in het proces gestoken om te beoordelen of iets innovatief genoeg is en dergelijke. Innovatieve projecten komen in aanmerking voor de instrumenten en we kunnen kijken op welke manier het kan worden ondersteund. Maar ik blijf zeggen dat digitaliseren op zich niet innovatief is.

Er moeten ook andere stappen worden gezet, zoals wetenschappelijk onderzoek dat eraan wordt gekoppeld, om het mogelijk te maken om het innovatief wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Dat geldt evengoed voor de audiovisuele sector als voor de erfgoedsector.

Collega Maes, u hebt gelijk. Ik denk dat het een heel mooi project is. Ik ben heel blij dat ik twee jaar geleden zelf de eerste stukken heb mogen inscannen. Als je ziet op welke manier het herbarium nu ontsloten is, dan is het wel een knappe prestatie. Het is goed dat het effectief is gebeurd.

Collega De Gucht, zoals ik al zei, zal ik met de kabinetten van de collega's samenzitten om hen duidelijk te maken dat ook voor hun sector in de erfgoed- en kunstensector mogelijkheden zijn om binnen Innovatie en Wetenschappelijk Onderzoek de nodige ondersteuning te krijgen. Het is aan hen om met hun sector verder aan tafel te zitten en na te gaan wat er kan worden ingediend.

Ik ben dus graag bereid om daarin verder te gaan en overleg te plegen.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik hoop dat het een positief gevolg kent in de toekomst en dat we ervoor kunnen zorgen dat er een mooie ontsluiting is van de erfgoedsector, zeker als je kijkt naar het voorbeeld in Meise, en dat innovatie verder zijn weg kan vinden. (Applaus bij Open Vld en van Bart Caron)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.