U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Bruyn, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, het leek mij belangrijk genoeg om verslag uit te brengen van onze werkzaamheden naar aanleiding van dit ontwerp van decreet. Het instemmingsdecreet werd in de commissie Leefmilieu toegelicht door de minister op 8 mei en daarna door de commissie besproken en unaniem goedgekeurd op 15 mei, zoals u kunt lezen in het verslag.

Alle aanwezige partijen wezen erop dat de structuur van de samenwerking gericht moet zijn op het efficiënter samenwerken op het terrein. Ze spraken ook hun volste vertrouwen uit dat dit het resultaat zal zijn.

Samen met mezelf verwees mevrouw De Vroe erop dat het Zoniënwoud een heel bijzondere status heeft. Er zijn niet veel gebieden die een UNESCO-werelderfgoedstatus hebben. We zijn met recht en reden trots op deze groene long in de Vlaamse Rand rond Brussel, en we zijn het aan onszelf en aan de volgende generaties verplicht om er zorg voor te dragen.

De heer Danen had een kleine kritische noot en stipte aan dat hij liever had gezien dat natuurverenigingen sowieso een zitje zouden hebben in de raad van bestuur van deze stichting. Desalniettemin steunen hij en zijn fractie het ontwerp van decreet.

Namens mijn eigen fractie wees ik er ten slotte nog op dat de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, zeg maar het beschermen en het vergroten van onze biodiversiteit, de kern moet blijven van de beheersmaatregelen die op het terrein genomen worden.

Tot zover het verslag, voorzitter. Met uw goedbevinden voeg ik er meteen de appreciatie van mij en mijn fractie aan toe.

Zoals net vermeld en zoals ook besproken in de commissie Leefmilieu, is deze formele samenwerkingsovereenkomst het resultaat van een jarenlange samenwerking die al bestaat op het terrein. Uit antwoorden op schriftelijke vragen van mezelf, zowel aan de minister-president als aan bevoegd minister Schauvliege, kan ik opmaken – waarover ik zeer verheugd ben – dat er in de drie bosbeheerplannen ruime aandacht gaat en zal blijven gaan naar de ecologische functie van het Zoniënwoud.

Vlaanderen had al sinds 2013 een bosbeheerplan, Wallonië volgde in 2014, en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sloot zich eind maart 2018, iets recenter, aan met een ontwerpbeheerplan.

Ook niet onbelangrijk om hier even aan te stippen, is dat het beheerplan op Vlaams niveau het erfgoedaspect ruim meeneemt, wat zonder enige twijfel een goede zaak is. Ik begrijp dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het agentschap Onroerend Erfgoed op dit ogenblik ook bekijken of het wenselijk is om op termijn een geïntegreerd beheerplan voor natuur én erfgoed op te maken voor dit UNESCO-werelderfgoed dat aan onze hoede is toevertrouwd.

Ik wil dan opnieuw mijn hoop of verzuchting uitdrukken dat de instandhoudingsdoelstellingen, die altijd al de leidraad zijn geweest voor het beheer van het Zoniënwoud wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, dat ook in de toekomst zullen zijn en blijven. Collega’s, de gemeenschappelijke visie die al in 2012 werd ontwikkeld en deze formele vorm van samenwerking die nu wordt opgestart, kunnen daar zeker toe bijdragen. (Applaus bij de meerderheid)

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik wil de heer De Bruyn bedanken voor het uitstekende verslag. Ik wil toch benadrukken dat het Zoniënwoud het enige boscomplex is dat zich uitstrekt over de drie gewesten. Met deze structuur is het net de bedoeling om inderdaad nog meer investeringen te kunnen doen, op het vlak van ecologie, maar ook op het vlak van toerisme en erfgoed. Dit is de enige juiste structuur, denk ik, om dat goed te doen en echt over de gewestgrenzen heen die visie ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1557/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.