U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Het ontwerp bevat vooral technische aanpassingen, en enkele inhoudelijke wijzigingen in verband met de administratieve milieuhandhaving. Onze fractie vindt het een positieve zaak dat gemeentebesturen meer verantwoordelijkheid krijgen om aan milieuhandhaving te doen. Dit decreet zal het namelijk mogelijk maken dat gemeenten de eventuele bestuurlijke dwangsommen zelf kunnen innen, ten voordele van het lokale milieuhandhavingsbeleid. Dit wordt ook gesteund door de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO).

Zoals we gezegd hebben bij de bespreking in de commissie, zouden we dat eigenlijk ook mogelijk moeten maken voor bouwmisdrijven. Het is jammer dat dit hier niet is gelukt. Gemeenten kunnen enkel voor milieumisdrijven optreden, niet voor bouwmisdrijven. Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kunnen de dwangsommen en meerwaarden vandaag alleen ingevorderd worden ten voordele van de Vlaamse overheid, het zogenaamde Grondfonds.

Ons lijkt het wenselijk dat gemeenten ook de inkomsten uit bestuurlijke handhaving voor bouwovertredingen, dus niet enkel voor milieu, kunnen innen ten voordele van hun lokaal beleid.

In het algemeen staan we achter dit wijzigingsdecreet en we zullen het uiteraard goedkeuren.

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Wij zullen dit wijzigingsdecreet ook goedkeuren, vooral omdat we het goed vinden dat de gemeenten de bevoegdheid krijgen om bestuurlijke dwangsommen op te leggen.

We gaan wel in op de opmerking van de administratie voor milieuhandhaving, hoewel het ons stemgedrag niet beïnvloedt. We blijven voor stemmen. De administratie voor milieuhandhaving betreurt dat de derde benadeelde in deze administratieve procedure geen rol krijgt. In een gerechtelijke procedure kan er burgerlijkepartijstelling zijn. In deze administratieve procedure is er voor de derde benadeelde geen rol. Er is in de commissie aan de minister gevraagd om hiervoor een oplossing te zoeken. Er is haar ook gesuggereerd om ideeën te vragen aan haar administratie voor milieuhandhaving die deze opmerking maakte.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Wat de dwangsommen betreft, kan ik herhalen wat ik in de commissie heb gezegd, namelijk dat wij bereid zijn om dit te bekijken bij de volgende aanpassing van de codex.

Wat het betrekken van de derde belanghebbende betreft, hebben wij die vraag geformuleerd aan onze diensten. Als we daar antwoord op hebben, zullen we dat graag overmaken aan de leden van de commissie.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1547/1)

– De artikelen 1 tot en met 55 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.