U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, in Kampenhout, op het militaire domein Hellebos, zijn grote stukken bos, veel bomen, gekapt. Na klachten van de buurtbewoners is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ter plekke gegaan om die kap te gaan inspecteren. Ze hebben geconstateerd dat er inderdaad veel meer gekapt is dan waarvoor er een kapvergunning was. Er was een kapvergunning voor 56 bomen, maar volgens het inspectierapport van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn er veel meer gekapt.

En dat is niet het enige geval, minister. We hebben gezien dat er in Ranst, langs de snelwegen, ook gekapt is. Daar was het een kap tegen transmigranten. Ook daar was er geen kapvergunning. Het ANB heeft dat daar ook vastgesteld. Mijn collega Bart Caron heeft ontdekt dat in Menen grote stukken bermen en natuurgebied gekapt zijn, ook door Wegen en Verkeer. Ook daar was dat zonder kapvergunning, minister.

Ik vraag mij dus af of ik iets gemist heb. Is er een soort wet of decreet die of dat toestemming geeft aan overheden en aan overheidsdiensten om bossen en bermen langs de snelwegen of een waardevol natuurgebied – het lijkt er niet toe te doen – te kappen zonder vergunning? De particulier moet een vergunning aanvragen voor elke boom die hij kapt. De overheid lijkt hier zomaar die kapvergunningen aan haar laars te lappen en lijkt er maar op los te kappen, zonder dat de vergunningen worden nageleefd. Ik vraag me dan ook af, minister, wat u gaat doen. Welke sanctie gaat u nemen om deze illegale bomenkap door overheidsdiensten tegen te houden en te herstellen? (Applaus bij Groen)

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Meuleman, voor het specifieke dossier waar u naar verwijst, was er inderdaad geen kapvergunning. U zegt dat er een kapvergunning was voor 56 bomen. Dat klopt, maar dat was een vergunning van 2016. Het was om veiligheidsredenen dat een aantal bomen mochten worden gekapt. Ik kan u zeggen dat die vergunning vervallen was. Dus ook die 56 bomen mochten absoluut niet gekapt worden. Meer nog, men heeft in plaats van die 56 bomen veel meer gedaan waar men geen vergunning voor had. Dit kan niet.

Er is daar inderdaad ook opgetreden door de natuurinspectie. Ze hebben alles laten stilleggen. Ze hebben ook gevraagd dat er een herstel zou zijn. Dat is opgelegd. Onze diensten zijn daar dus direct opgetreden. Het gaat over militair domein, maar ook daar moet er een vergunning zijn. Dit kan dus niet. Ook in de andere gevallen die u aanhaalt, bijvoorbeeld wat Ranst betreft, is de natuurinspectie uiteraard ter plaatse gekomen en zijn zij ook opgetreden. Dus, voor alle duidelijkheid: het kan niet dat dat zonder vergunning gebeurt, en daar treden onze diensten ook tegen op.

In dit specifieke geval hebben onze diensten alles stilgelegd. Er zal binnenkort ook een overleg zijn tussen de gemeente, de politie, de Regie der Gebouwen – want het is de Regie der Gebouwen die de vergunning had gevraagd, maar dus veel meer heeft gedaan zonder vergunning – en ook met het Agentschap voor Natuur en Bos en met de natuurinspectie, om absoluut de puntjes op de i te zetten.

Wat ik toch niet begrijp, minister, is dit: als je een kapvergunning of ontbossingsvergunning aanvraagt, dan moet er gecompenseerd worden. Als je kapt in waardevol natuurgebied, wat hier het geval is, dan moet je tot driemaal toe gaan compenseren. Maar als je kapt zonder kapvergunning, dan moet dat blijkbaar niet. Dan hoeft er niet gecompenseerd te worden. Dan is het herstellen van de oorspronkelijke staat, als het al zover komt, blijkbaar voldoende. Dat lijkt mij absoluut niet logisch en geen logische manier van werken.

Ik denk dat u dat strenger moet opvolgen. Die sancties moeten zwaarder zijn.

Daarenboven, minister, zijn er blijkbaar plannen voor het hele domein. De Regie der Gebouwen zou het hele domein willen kappen en laten verdwijnen, om de slipschool uit te breiden en om daar ook een parcours voor 4x4’s aan te leggen. Wat is daar van aan?

Ten slotte blijkt ook nog eens dat de milieuvergunning voor die slipschool ondertussen vervallen is. Ze werd uitgereikt in 1998 en is vandaag precies twee jaar geleden, in 2016, vervallen. Wat is daar aan de hand? Hoe controleert u milieu- en kapovertredingen?

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik het geluk om al mijn hele leven in de mooie, groene en landelijke gemeente Kampenhout te wonen. De Open Vld-fractie heeft dit dossier al vanaf het begin van dit jaar meermaals ter sprake gebracht op de Kampenhoutse gemeenteraad. Ik heb u in maart over dit dossier ondervraagd. U hebt mij toen geantwoord dat er een kapmachtiging werd gegeven voor 56 bomen en dat de aanvrager moet herverjongen.

Uw antwoord vandaag verbaast mij, want u spreekt zichzelf een beetje tegen. Wij waren naar aanleiding van uw antwoord van maart toch in de veronderstelling dat die kapmachtiging in orde was.

Minister, mijn punt is dat er in Kampenhout de afgelopen jaren enorm veel bomen werden gekapt, niet alleen op die locatie in het Hellebos maar ook in vele woonparkgebieden en onlangs nog, ook met een kapvergunning van het ANB, langs de Haachtsesteenweg. Minister, wij wonen in een groene en landelijke gemeente en wij willen dat ook zo houden. Zijn er, zoals mevrouw Meuleman al stelde, nog plannen om nog meer te ontbossen in dat Hellebos? Daarvoor is er in de gemeente nul draagvlak. Wat gaat u doen, als minister, om dat tegen te houden?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Ik sluit mij aan bij de ongerustheid van mevrouw De Vroe.

Minister, ik wil even terugkomen op het eerste punt. Het is inderdaad, zoals mevrouw Meuleman zei, de zoveelste overheid op rij die blijkbaar gewoon flagrant de voeten veegt aan de plicht om vergunningen aan te vragen, zoals iedere burger dat moet doen, en aan de plicht om vergunningen na te leven, zoals iedere burger dat moet doen, en aan de plicht om zich te gedragen naar wat de eigen regeringen zeggen te willen doen. Wanneer de Vlaamse Regering uitlegt dat ze voor de bescherming van bossen en voor meer bebossing gaat en noem maar op, is het toch van de pot gerukt dat ondertussen de eigen administratie Wegen kapt zonder vergunningen en zelfs niet de moeite doet om daar naar om te kijken? Het is toch compleet van de pot gerukt dat in de samenwerking met de federale overheid de Regie der Gebouwen haar eigen, door u uitgereikte, vergunningen blijkbaar negeert, en eerst kapt en dan pas wacht wanneer het wordt stilgelegd? In een beschaafd land, dat op een normale manier wordt bestuurd, is dat toch volstrekt absurd en eigenlijk onmogelijk?

Ik zal u nu de volgende vraag stellen, want ik weet niet wat ik u anders zou moeten vragen. Gaat u nu boetes opleggen aan de federale politie, die blijkbaar gekapt heeft? Ik ga ervan uit dat u nu aan de Federale Regering schadevergoeding vraagt voor wat daar gebeurd is en aan haar oplegt dat die schadevergoeding ook de noodzakelijke compensatie driemaal zal dekken. In het andere geval laat u de eigen Vlaamse overheid belachelijk maken door het federale niveau.

Collega’s, ik ben het eens met diegenen die zeggen dat het niet kan dat de overheid haar eigen reglementering met de voeten treedt. Ik ben het daar absoluut mee eens. Daarom ook zijn onze diensten opgetreden en hebben ze het nodige gedaan.

U vraagt mij wat de Regie der Gebouwen daar nog van plan is. Ik weet het niet. Op dit moment is er geen enkele aanvraag gedaan. Er is geen enkele vraag om een kapvergunning of om daar verdere stappen te ondernemen ingediend. Die vraag zou moeten worden gesteld aan de Regie der Gebouwen. Indien de Regie der Gebouwen die vraag zou stellen, doorloopt dat de geëigende procedure, zoals we die kennen. Dan zal het ANB een uitspraak doen over die aanvraag.

Mevrouw De Vroe, u verwijst naar het feit dat zij die kapmachtiging hebben gekregen in 2016. Volgens mijn informatie moesten zij die vergunning uitvoeren vóór 31 december 2017. Het hangt af van de periode waarover uw vraag gaat. Alles wat nadien is gebeurd, is niet meer conform die kapvergunning. Daartegen hebben onze diensten opgetreden.

U vraagt naar andere aanvragen die op komst zijn. Zoals ik daarnet zei, zijn het onze diensten en het Agentschap voor Natuur en Bos die al die aanvragen beoordelen. Zij weigeren vaak. We hebben een soort handleiding, een beslissingsboom, die zij volgen om te bekijken of, als het waardevol is, er al dan niet kan worden gekapt. Ze zijn daar heel strikt in. En als er een machtiging komt, dan is er inderdaad ook een compensatie.

Ik vind dat we inderdaad een heel duidelijk signaal moeten geven aan alle overheden dat het niet kan dat men overgaat tot het kappen van bomen zonder dat er een vergunning is. Dat is tegen de wet. En daarom treedt de Natuurinspectie daartegen op. 

Minister, allemaal goed en wel, maar die buurtbewoners spreken van een kaalslag. Het bos is daar volledig uitgedund. Het groenscherm, dat bescherming moest bieden tegen het lawaai van die slipschool en de auto's die daar rondrijden, is verdwenen.

‘Ah ja, er zal een sanctie volgen en het zal hersteld worden.’ Hoelang, minister zal het niet duren vooraleer datzelfde groenscherm daar hersteld is? Maar in Vlaanderen kan dat allemaal, is elk bos en elke boom vogelvrij verklaard. Of het nu langs snelwegen is, tegen de transmigranten, voor de veiligheid of voor een industrieterrein, er blijkt bij een overheid en voor een overheidsdienst zelfs nauwelijks een vergunning nodig te zijn, minister.

Ik vind dus dat het dringend tijd is dat u veel strenger en proactiever optreedt en dat u de kapvergunning voor overheidsdiensten laat naleven. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kan ook niet zomaar kappen langs bermen, zonder kapvergunning, in volle broedseizoen, minister. En toch gebeurt dat in Vlaanderen. Wat zijn wij? Een cowboyland?

Minister, er is werk aan de winkel. En het is úw verantwoordelijkheid om veel proactiever op te treden. (Applaus bij Groen en de sp.a)

De voorzitter

Volgende keer laat ik die vraag niet meer door.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.