U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 april 2018, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman betreffende een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg).

De bespreking is geopend.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Beste collega's, Vlaanderen wordt doorkruist door verschillende autosnelwegen die ons brengen tot in alle uithoeken van Europa en alle windstreken. Dat mag gerust een zegen worden genoemd. Het heeft ons heel veel comfort gebracht en heel veel welvaart. Maar de afgelopen jaren veroorzaken die ook steeds meer overlast, in de vorm van lawaaioverlast door het toenemende wegverkeer en ook door de uitstoot van ziekmakend fijn stof.

Dit voorstel van resolutie zoomt in op een stukje autosnelweg, met name het viaduct van Gentbrugge. Het is een stukje autosnelweg van 2,5 kilometer, een onderdeel van de E17. Het is een viaduct dat pal in het midden van een van de dichtstbevolkte wijken van mijn stad Gent ligt. En met dichtbevolkt bedoel ik wel degelijk dichtbevolkt: op een straal van amper 500 meter van dat viaduct wonen 7500 mensen. Daar zijn crèches, daar zijn scholen, daar zijn speeltuinen.

Over dat viaduct razen elke dag 125.000 voertuigen, 25.000 daarvan zijn zware vrachtwagens. Het is gebouwd in 1970, toen reden er 12.000 voertuigen over. Nu rijden elk van die 125.000 voertuigen over 192 voegen, wat leidt tot een aanhoudend gebonk in de wijken rond het viaduct in Gentbrugge en Ledeberg. Terecht wordt er al jaren geprotesteerd en actie gevoerd. Dat heeft onder andere geleid tot de installatie van geluidsschermen, maar niet tot een duurzame oplossing. Sinds enkele jaren hebben heel wat inwoners zich verenigd in vzw ViaduKaduc, een toepasselijke naam. Ze streven naar een duurzame oplossing.

Met duurzaam bedoel ik wel degelijk duurzaam. Dat betekent op de eerste plaats een gedragen oplossing, gedragen door de omwonenden. Men reikt ook de hand naar bijvoorbeeld het Agentschap Wegen en Verkeer dat beheerder is van het viaduct. Men werkt samen met de universiteit van Gent om proeven te doen rond de fijnstofuitstoot, het meten van de geluidsniveaus en dergelijke. Men heeft ook de hand gereikt naar de verschillende politieke fracties die in dit parlement vertegenwoordigd zijn met de vraag om dit dossier op de tafel te leggen van deze en de volgende Vlaamse Regering.

Ik ben de collega's De Clercq, Sleurs, Rzoska en Taeldeman zeer dankbaar dat ze samen met mij die hand hebben aangenomen om ervoor te zorgen dat we de neuzen in dezelfde richting gedraaid krijgen, de richting van de duurzame oplossing dus. Met duurzaam bedoelen we een oplossing die niet alleen lokaal de problematiek aanpakt, en die de problematiek zeker niet verschuift naar omliggende gemeenten.

We vragen in dit voorstel van resolutie concreet dat het viaduct ten laatste in 2020 grondig wordt gerenoveerd. Men begrijpt dat dat niet zomaar kan worden afgebroken, het is een internationale autosnelweg. Het viaduct heeft nog altijd zijn functie uiteraard. Het moet wel grondig worden gerenoveerd met de beste beschikbare technieken om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te reduceren.

Ten tweede vragen we dat in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Mobiliteitsplan, bij uitstek langetermijnbeleidsplannen, een studie wordt opgestart naar de verschillende scenario's ter vervanging van dit viaduct. Daar zijn dromen over. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk: intunneling, overkapping, het tracé van de E17 verschuiven en dergelijke meer. Wij vragen dat er een objectieve studie wordt opgesteld om daar uitspraken over te doen, met als doel de leefbaarheid in Gentbrugge en Ledeberg en ook de omliggende gemeenten structureel te verbeteren.

Tot slot vragen we dat de goede samenwerking en het goed overleg dat er al bestaat met de vzw ViaduKaduc en alle andere betrokken wordt voortgezet. We vragen dat de Vlaamse Regering bij elke stap die zij vanaf nu vooruit kan zetten in dit dossier, met steun van de verschillende fracties die dit voorstel van resolutie mee hebben ondertekend, de bewoners niet alleen informeert, maar ook actief betrekt.

Dit voorstel van resolutie is een mooi een concreet resultaat van een samenwerking tussen de verschillende politieke fracties over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, hier en in Gent. Het is een mooi resultaat van samenwerking tussen politiek en actieve burgers die de verantwoordelijkheid opnemen voor hun gemeente. (Applaus)

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

Mathias De Clercq (Open Vld)

De heer Vandenbroucke heeft op een voortreffelijke manier gesitueerd hoe we kamerbreed, over oppositie en meerderheid heen, voor een historisch moment staan. Rond zo'n fundamenteel belangrijke aangelegenheid bundelen we de krachten om inderdaad met de neuzen in dezelfde richting een positief en duurzaam perspectief te geven. We doen dat met drie stappen, heel belangrijke stappen, om daar een leefbare toekomst te bieden op een belangrijke plek voor Oost-Vlaanderen, voor Gent, voor Gentbrugge, voor Ledeberg. Een dikke pluim voor – de collega heeft het onderstreept – de bijzonder constructieve bewonersgroep die meedenkt, onderbouwt, geëngageerd is, bruggen bouwt, mensen bij elkaar brengt, mensen verenigt.

Dat is een heel positieve aangelegenheid, een beetje typisch Gents ook, waarbij men van onderuit op een positieve manier zaken realiseert, waarbij deze en de volgende Vlaamse Regering er inderdaad toe worden verbonden om die toekomstperspectieven te geven en samen een mooi verhaal te schrijven. We hebben dit in de commissie unaniem goedgekeurd. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we dat in deze plenaire vergadering kunnen herhalen. Het is een magnifiek signaal over een heel belangrijke aangelegenheid. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, ik wens me ook aan te sluiten bij de collega’s Vandenbroucke en De Clercq, want als Gentenaar verheugt het me inderdaad dat dit voorstel van resolutie hier ter stemming voorligt, een voorstel dat, zoals gezegd, partijoverschrijdend is, ten voordele van vele inwoners.

Het gaat echter ook veel breder dan alleen maar dat zogenaamde kleine stukje. Het is ook een visie op mobiliteit in Vlaanderen. Ik wens dan ook mijn dank uit te spreken aan de collega’s en ook aan alle medewerkers, en zeker en vast ook aan de bewonersgroep, om tot dit voorstel van resolutie te komen en dat te kunnen goedkeuren. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, collega’s, ik wil me graag aansluiten bij de pleidooien van de collega’s, want met dit voorstel van resolutie pleiten we voor een duurzame oplossing voor de geluidshinder en de toekomstige mobiliteit in de regio Gent. Ik wou van de gelegenheid gebruikmaken om hier heel uitdrukkelijk collega Vandenbroucke te bedanken voor het initiatief dat hij heeft genomen om de bewonersgroep en de collega-parlementsleden samen te brengen, wars van de partijgrenzen. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.