U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 april 2018, 14.01u

Voorzitter
van Güler Turan aan minister Geert Bourgeois
308 (2017-2018)
van Bart Caron aan minister Geert Bourgeois
309 (2017-2018)
De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Minister-president, wij hebben allemaal in de kranten van 4 april gelezen dat de Vlaamse Regering een renteloze lening van 800.000 euro zou toekennen aan de private zakenclub De Warande. Deze lening zou niet cash moeten worden terugbetaald maar onder de vorm van lidmaatschappen van hoge ambtenaren, ministers en kabinetschefs.

De gedelegeerd bestuurder van De Warande verklaart dan weer dat het niet om een renteloze lening zou gaan maar om een voorafbetaling van de lidmaatschappen van deze Vlaamse topambtenaren. Dat is toch op zijn minst een onduidelijkheid, minister-president.

Waar gaat het nu eigenlijk over? Is het een renteloze lening of is het een voorafbetaling? En welke voorafbetaling is dat dan?

Wij hebben absoluut geen bezwaren dat kabinetschefs, ministers en topambtenaren lid worden van deze private club, dat mag perfect, maar ik denk dat ze dat zelf kunnen betalen.

Minister-president, ik heb één vraag: over welke constructie hebben we het om deze 800.000 euro belastinggeld toe te schuiven naar deze private zakenclub? En welke maatschappelijke doelstelling wil men daarbij gerealiseerd zien?

De voorzitter

Uw vraag is anders dan wat u op papier hebt ingediend. Ik zal het even voorlezen: "Op welke manier denkt de minister de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te versterken als er slechts sprake is van lidmaatschap van Vlaamse ministers, kabinetschefs en topambtenaren die al in Brussel actief zijn?" Dat is een heel andere vraag.

Ik mag me niet in het debat mengen, maar ik moet bewaken dat als de minister-president een vraag krijgt…

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, uw aanvulling is eigenlijk perfect: welke maatschappelijke doelstelling willen we met het belastinggeld gerealiseerd zien in Brussel, als we al aanwezig zijn in Brussel?

De voorzitter

Wel bedankt.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Minister-president, blijkbaar is De Warande noodlijdend en moet die worden geholpen, minstens met een lening, maar wel met een bizarre constructie. Eigenlijk betaalt De Warande niet af, het is de Vlaamse Regering die de afbetaling van De Warande betaalt door lidkaarten te kopen voor topambtenaren, kabinetschefs en ministers. Dat wordt verkocht als een lening, maar dat is het eigenlijk niet. Eigenlijk is het een vorm van subsidiëring of van steun, zoals u wilt.

Collega's, je zou je kunnen afvragen of een zakenclub van die orde in de hoofdstad van dit land wel moet worden gesubsidieerd en, met enige commerciële reflex, niet minstens zelfbedruipend of zelfs winstgevend zou moeten zijn, als die van zichzelf verklaart dat het een ontmoetingsplaats is van leden met Vlaanderen en met de wereld. De menu's op de menukaart zijn niet bepaald goedkoop. Ze staan trouwens niet eens op de website. (Opmerkingen van Rik Daems)

Ik ben er niet geweest. Ik ben niet de enige die er ironisch over doet. Niet bepaald linkse kranten schrijven in termen van ‘Belastinggeld cadeau aan een rijkemansclub’, ‘Subsidieslurpers’ en vooral dat ene symbolisch belangrijke zinnetje : ‘Het bevestigt de mythe van de politieke en elitaire zelfbediening’.

Minister-president, de Vlaamse politieke cultuur verschilt blijkbaar in niets van de oude Belgische politieke cultuur. Daarmee voedt u ook de antipolitieke houding van de Vlaming. Als u dat wilt, moet u vooral voordoen. Kunt u motiveren waarom en op welke voorwaarden De Warande deze schijnlening wordt toegekend?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik denk dat het niet belangrijk is welke de vragen zijn die de collega's stellen. Ik ontwaar hier een zeer grote zurigheid in de vraagstelling, ik ontwaar een sterke vorm van populisme in de vraagstelling, met zeer populistische citaten. (Applaus bij de N-VA)

Collega's, dit gaat om een kleine steun van 40.000 euro op jaarbasis aan een zeer belangrijke Vlaamse internationale ontmoetingsplaats in hartje Brussel. Deze steun gaat terug tot de jaren 80 en werd ingevoerd onder de regering-Geens. Elke opeenvolgende regering, ook die met rood, ook die met groen, heeft die lening toen om de vijf jaar verlengd. (Applaus bij de meerderheid)

Het doel was hetzelfde doel als nu: de missie van De Warande is een bruggenhoofd in Brussel te zijn, een ontmoetingsplaats in Brussel, een internationale aanwezigheid in Brussel die belangrijk is. Onze buitenlandse ambassadeurs, buitenlandse ministers, buitenlandse journalisten hebben heel vaak de perceptie dat Brussel Franstalig is. Het is belangrijk dat we recht tegenover de Amerikaanse ambassade De Warande hebben, waar permanent ons nationaal symbool, de Vlaamse leeuwenvlag, wappert.

Collega's, als u vraagt naar het nut daarvan, kan ik u misschien aanraden om dat te vragen aan ministers en kabinetschefs die u welbekend zijn en die in de vorige jaren lid zijn geweest. Wat bijvoorbeeld het buitenland betreft – ik heb teruggekeken tot het jaar 2013 – zijn er per jaar groepsorganisaties van mijn departement met aanwezigheden van dertien tot tachtig mensen. Er zijn heel geregeld afspraken met ambassadeurs. De Warande organiseert zelf die afspraken, ook met Belgische ambassadeurs in het buitenland wanneer ze terugkeren, om daarmee in dialoog te gaan. Er zijn heel diverse activiteiten. Ik heb er Flanders in Dialogue gehouden met de expats.

Ik zie dat vandaag Ignace Schops, de voorzitter van Europarc, u welbekend van Natuurpunt, er een toespraak heeft over natuur in Vlaanderen. Dat is een plaats waar ook de buitenlandse ambassadeurs cursussen Nederlands volgen. Ik vind het dus verantwoord dat de Vlaamse Regering die lening verstrekt, en die wordt inderdaad terugbetaald naar rato van lidgelden die worden opgenomen door ministers, door kabinetschefs, door onze topambtenaren, die daarvan gebruik kunnen maken. Dat is geld dat zeer nuttig is besteed.

Er is een overeenkomst gesloten. Voorzitter, ik ga niet ingaan op details van de overeenkomst. Ik betoon een zeer grote openheid tegenover dit parlement. Het document, de overeenkomst staat op DORIS. Wel, mag ik vragen aan het parlement om het daar te bekijken? Dit is geen actieve openbaarheid, maar het parlement krijgt alle documenten. In dit geval was het de vrijdag voor Pasen. Ik neem aan dat dat de dinsdag erna op DORIS stond. U kunt alles nakijken. U zult zien wat De Warande daarvoor moet doen. Ze gaat infrastructuurinvesteringen doen, met vergaderzalen, werkplekken, IT, nog meer internationale contacten, en er zal om de vijf jaar een evaluatie gebeuren daarvan.

Ik vind dat klein, ik vind dat zo klein. We moeten een actief buitenlands beleid voeren, een actief internationaal beleid voeren, een actief Europees beleid voeren, en als we dan een bruggenhoofd hebben waar al die zaken kunnen gebeuren, waaraan we een kleine steun geven, dan mag het ineens niet, dan moet Vlaanderen bekrompen zijn en zich terugplooien. Wel, deze vorm van populisme, deze houding is niet de mijne, is niet die van de regering, is gelukkig ook niet die geweest van alle vorige regeringen, ook met rood, ook met groen. (Applaus bij de N-VA en Open Vld)

Güler Turan (sp·a)

Minister-president, uw antwoord dient één ding, en dat is de antipolitiek. (Rumoer)

Wij vragen vandaag als parlementsleden transparantie en openheid, en het maatschappelijk doel van 800.000 euro belastinggeld. Dat u dat wegzet als populistisch, voedt de antipolitiek. Minister-president, de mensen begrijpen het niet. Ik begrijp het ook niet. (Opmerkingen)

U hebt uitgelegd wat De Warande allemaal doet. Ik stel dat niet in vraag. Ik zeg niet dat De Warande geen goede werking doet. Ik zeg ook zelfs niet dat De Warande van u geen werkingsmiddelen zou mogen krijgen om Nederlandse taalles te bieden aan bepaalde mensen, om een ontmoetingsplek te zijn op topniveau, maar dan moet u dat rechtstreeks doen, net zoals bij alle andere middenveldorganisaties, die vandaag hun subsidies moeten aanvragen, en niet verdoken. Waarom deze exclusiviteit? Hoe legt u dit uit aan al die verenigingen, aan al die middenveldorganisaties die het vandaag met veel minder moeten doen omdat er een schaarste is, omdat u de begroting beknot?

Bart Caron (Groen)

Minister-president, dank u wel. Misschien ook nog eens de commentaar van de heer Reynebeau nalezen in De Standaard. Hij legt in hetzelfde stukje uit... (Opmerkingen van Stefaan Sintobin)

Voor u niet. Dat weet ik wel. Hij legt uit wat populisme is in hetzelfde stukje waarin hij De Warande behandelt. Heel interessant. Als men dat niet mag zeggen...

Daarenboven, minister-president, het staat op DORIS, maar het staat niet op de beslissingsfiches van de Vlaamse Regering zoals Jan Modaal die kan inzien. Het is het enige regeringspunt van de laatste zitting voor de paasvakantie waarvan de bijlagen niet toegankelijk zijn. Even terzijde, het is inderdaad passieve openbaarheid, minstens.

Als u een Vlaamse ontmoetingsclub in Brussel wilt, doe dat, subsidieer hen voor mijn part, maar wees dan duidelijk. Geef hun dan gewoon een subsidie en zeg waarvoor het is en doe geen truken van de foor met omwegen via lidgelden. Wilt u lidgeldkaarten voor uw kabinetschefs en ministers, betaal ze dan. Wilt u gaan eten, betaal het. Speel het open en duidelijk, zoals de regels zijn. De documenten die culturele verenigingen, welzijnsorganisaties, armoedeverenigingen in dit land moeten voorleggen om veel kleinere subsidies te krijgen, zijn immers het honderdvoud van wat u doet voor De Warande. Wees dan duidelijk en eerlijk. Zeg waar het over gaat en voer het zo uit. (Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister-president, ik dank u voor uw toelichting. Ik denk dat er hier wat afgunst is.

Mevrouw Turan, mijnheer Caron, jullie hadden deze vraag niet moeten stellen aan de minister-president, maar aan uw partijgenoten die destijds in de Vlaamse Regering zaten en die ditzelfde systeem gedurende tien jaar mee hebben goedgekeurd. Zij hebben kunnen genieten van de afspraken die destijds zijn gemaakt.

Mevrouw Turan, u kent De Warande blijkbaar niet. U had het eens aan uw partijgenoten moeten vragen. De Warande is Vlaanderens venster op de wereld. Het is een netwerkorganisatie en met netwerken is niets mis. Dat is niet vies. Daar is geen probleem mee. Netwerken moeten we kunnen doen met ambtenaren, politici, ondernemers en burgers. We moeten ideeën op een efficiënte wijze kunnen uitwisselen. Daarvoor staat De Warande.

Mevrouw Turan, mijnheer Caron, jullie komen hier geregeld subsidies vragen voor allerhande verenigingen. U moet er ook begrip voor hebben dat die Nederlandstalige, Vlaamse club in Brussel het venster op de wereld is waar contacten met expats en diplomaten worden gelegd en waar conversatie- en taaltafels worden ingericht. In plaats van daar kritiek op te hebben, moet u daar respect voor hebben. U zou kritiek moeten hebben op uw partijgenoten die hieraan hebben meegedaan. (Applaus bij de N-VA)

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw Turan, ik neem in dankbaarheid akte van uw verklaring dat u de goede werking van De Warande niet betwist. Daar hebt u het niet over. Ik ben al blij dat we het er in dit halfrond over eens zijn dat De Warande nuttig is in Brussel, nuttig werk verricht, veel mensen bij elkaar brengt en een internationale brug maakt naar diplomaten en mensen uit diverse werelden die actief zijn op sociaal, cultureel of ecologisch vlak. Dat is al iets.

Mevrouw Turan, mijnheer Caron, wat overblijft, is het gebrek aan transparantie. Ik neem dit niet. We zorgen ervoor dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers alle informatie krijgen. Dit is opgeladen in DORIS II. Dit omvat de overeenkomst, waarover jullie vandaag nog actuele vragen durven te stellen. Jullie kunnen de overeenkomst inzien. Jullie zouden als Vlaamse volksvertegenwoordigers beschaamd moeten zijn. Jullie hebben de nota, het besluit en de overeenkomst. Jullie beweren dat ik alles in het verborgene doe en dat ik niet transparant en open ben. Daar is niets van aan. Dit is de voortzetting van dezelfde regeling die al sinds de jaren 1980 bestaat. Toen werd om de vijf jaar een verlenging goedgekeurd, ook door Vlaamse Regeringen waar jullie partijen aan hebben deelgenomen. Nu bouwen we om de vijf jaar een evaluatiemoment in en kunnen we hier een einde aan maken.

Mijnheer Caron, daar staan lidmaatschappen tegenover. U beweert echter dat we daar onze koffie en ons eten niet betalen. Dat klopt niet. U moet echt de populistische tour niet opgaan. We hebben daar vergaderruimtes en kansen om aan ontmoetingen en debatten deel te nemen. We betalen echter wel ons eten, net zoals alle andere leden dat moeten doen. (Applaus bij de N-VA en het Vlaams Belang)

Güler Turan (sp·a)

Minister-president, u neemt het me kwalijk dat ik hier vandaag als Vlaams volksvertegenwoordiger mijn controlebevoegdheid uitvoer. (Opmerkingen van minister-president Geert Bourgeois)

Dat siert u niet. Het gaat om een bedrag van 800.000 euro dat met een heel rare constructie aan een private zakenclub wordt overgemaakt. Het is iedereen gegund lid van een private zakenclub te zijn, ook ministers, kabinetschefs en topambtenaren. Dat ze dit echter zelf betalen, zoals veel mensen hun eigen lidmaatschap van een vzw, club of vereniging zelf betalen.

U noemt dat bedrag van 800.000 euro peanuts. Met die peanuts aan belastinggeld zouden talloze verenigingen nu hun werking kunnen voortzetten en een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke noden waarvoor u blijkbaar blind en doof bent. (Rumoer)

Het gaat om kwetsbare jongeren, de zorgsector, opvoedingsondersteuning, culturele huizen en het lokaal cultuurbeleid. (Rumoer)

Dit is een verdoken vorm van subsidie!

Bart Caron (Groen)

Minister-president, het contract dateert van 1987. Daarin stond dat die lening op vijf jaar moest zijn terugbetaald. Omdat ze niet op tijd werd terugbetaald, hebben de opeenvolgende regeringen die periode telkens met vijf jaar verlengd. Nu wordt dat systeempje opnieuw ingevoerd. U kunt mijn tussenkomsten in dit parlement, en misschien ook nog wel in stukken van nota’s aan de regering in het verleden, uit mijn vorige leven, terugvinden: ik heb mij altijd verzet tegen dit soort constructies. Dat zal ik ook blijven doen. Als u vindt dat dat u een club moet hebben en dat u contacten moet hebben: dat mag u allemaal hebben. Maar deze manier van werken is een Vlaamse Regering onwaardig. (Opmerkingen van minister-president Geert Bourgeois)

Het gaat over het principe, minister-president. Zo doet u dat niet! (Opmerkingen van minister-president Geert Bourgeois. Applaus bij Groen en sp.a)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.