U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2018, 14.05u

Voorzitter
van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Tine Soens en Imade Annouri
1530 (2017-2018) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Koen Van den Heuvel bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Tine Soens en Imade Annouri betreffende het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Tine Soens en Imade Annouri betreffende het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Tine Soens en Imade Annouri betreffende het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid

De bespreking is geopend.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Collega’s, we gaan er allemaal heel vaak van uit dat onze jongeren beter om kunnen met media en informatie. Ze zijn namelijk opgegroeid met Facebook, Instagram, Google, Snapchat, YouTube enzovoort. Maar niets is minder waar. Onderzoek van De Ambrassade heeft duidelijk aangetoond dat jongeren door de bomen het bos vaak niet meer zien wanneer ze op zoek gaan naar antwoorden op vragen waarmee ze worstelen. Vanaf 12 jaar gaan jongeren Google als eerste informatiebron gebruiken, maar het aanbod van informatie is zo ruim en sluit vaak niet aan bij de leefwereld van onze kinderen en jongeren. Bovendien kunnen ze moeilijk inschatten of de informatie die ze vinden, betrouwbaar is. We mogen hun capaciteiten uiteraard niet onderschatten, maar ook niet overschatten.

Communicatie is, zoals we weten, niet gemakkelijk. Communicatie die zich tot jongeren richt, is nog minder gemakkelijk en vergt dan ook een specifieke aanpak. Hoewel we allemaal het belang van jeugdinformatie onderschrijven, stellen we dus vast dat ook wij als overheid worstelen met een goede werking op dit vlak. Het thema staat al enkele legislaturen op onze agenda. Dat geeft aan dat het moeilijk is om er op de juiste manier vorm aan te geven.

Ik ben blij dat we, in opvolging van onze conceptnota en hoorzittingen in de commissie, samen met de collega’s van de meerderheid en de oppositie vandaag een gemeenschappelijk voorstel van resolutie kunnen voorleggen over het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid.

De uitdaging in de jeugdinformatie is dus niet een te beperkt aanbod, integendeel. De uitdaging waar we voor staan, is het stroomlijnen van jeugdinformatie. En daarin kan de overheid een cruciale rol spelen. Dit kan zij door zelf consequent een aangepaste, betere jeugdcommunicatielijn uit te bouwen. Vlaanderen investeert vandaag bijvoorbeeld in drie generalistische websites, waarmee hopelijk veel jongeren geholpen zijn: www.jongerengids.be, www.generationM.be en www.noknok.be. Deze websites werden allemaal ontwikkeld met steun van de Vlaamse overheid en voor dezelfde doelgroep aangemaakt, weliswaar vanuit een ander beleidsdomein. Maar dat kost telkens opnieuw veel geld: voor het aanmaken van een nieuwe website, en voor nieuwe campagnes om de website te lanceren bij de desbetreffende doelgroep. Ik spreek me zeker niet uit over de duidelijkheid en de kwaliteit van deze websites. Maar we zijn er wel zeker van dat de oplossing er niet in ligt om telkens nieuwe dingen op poten te zetten, maar wel om één goede basis te creëren waarop telkens kan worden voortgebouwd.

De minister van Jeugd gaf al opdracht aan De Ambrassade om zo’n communicatieplatform op poten te zetten. We kijken dan ook uit naar de lancering ervan. Met het oog op hoe dat platform eruit zal zien, willen wij zeker nog suggesties meegeven.

Het voordeel van zo’n communicatieplatform, ondersteund door de overheid, is dat het ook kansen geeft aan organisaties die samenwerken met jongeren of die werken voor jongeren, opdat ook zij op een gestructureerde manier hierin hun plaats kunnen vinden. Bovendien hebben we ook nood aan een herkenbare indicatie om aan te geven dat de informatie betrouwbaar is. Ook daarvoor heeft de Vlaamse overheid in het verleden al investeringen gedaan, samen met De Ambrassade, namelijk in het Trusty-label. Dat is een goed vertrekpunt om kwaliteitsvolle jeugdinformatie te markeren. Maar ook daar merken we dat de overheid zelf niet consequent dat label toepast.

Met andere woorden, we moeten onze websitereflex meer ombuigen naar een jeugdinformatiereflex. En die moet doordringen naar alle beleidsdomeinen en inspirerend zijn voor iedereen die werkt met of voor kinderen en jongeren.

Daarom vragen we heel concreet aan de Vlaamse Regering: één, het goede voorbeeld te geven en Trusty-lid te worden en twee, een neutrale toegangspoort of een neutraal communicatieplatform te maken dat jongeren naar betrouwbare jeugdinformatie leidt. We vragen eveneens om te blijven investeren in vertrouwenspersonen, want Google alleen is echt niet het antwoord.

De voorzitter

Mevrouw Van Eetvelde heeft het woord.

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

Voorzitter, collega's, in navolging van collega Rombouts wil ik er nog aan toevoegen dat een goed en geregisseerd jeugdinformatiebeleid een stroomlijning genereert en zorgt voor een efficiëntere inzet van de overheidsmiddelen.

Om daartoe te komen, werd in het verleden het Trusty-label opgericht. De collega heeft daarnet zeven Trusty-labels opgesomd. Met dat kwaliteitsmerk kan de Vlaamse overheid informatie naar kinderen en jongeren veilig en efficiënt overbrengen.

Het Trusty-label heeft zeker nog onbenut potentieel. En daarom willen we met dit voorstel van resolutie de Vlaamse overheid aanmoedigen om nieuwe informatieproducten voor kinderen en jongeren af te toetsen aan die zeven kwaliteitsprincipes van Trusty.

Jongeren maximaal en effectief bereiken, vergt een specialistische benadering. We moeten hen, naast de voordelen van een groot pakket informatie, toch ook wijzen op de gevaren hiervan.

Met die zeven principes van het Trusty-label kunnen we er beter over waken dat de correcte informatie hen zal bereiken. Die zeven principes zorgen er tevens voor dat we daarmee vooral maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen kunnen bereiken.

Daarbij moeten we een teveel van hetzelfde op hetzelfde moment, dubbelop websites, maximaal vermijden. Hierdoor krijgen we een veel efficiëntere inzet van die overheidsmiddelen: overlappingen worden vermeden, inspanningen worden gebundeld. Daarom onderschrijft onze fractie dit voorstel van resolutie. We zijn dan ook tevreden dat dit breed kan worden ondersteund. (Applaus bij de N-VA en CD&V)

De voorzitter

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, ik ben blij met het initiatief van mevrouw Rombouts. Het is ook goed dat het over partijgrenzen heen kan.

We hebben gevraagd om ook specifiek aandacht te hebben voor kwetsbare kinderen en jongeren. We zien namelijk dat er vandaag nog altijd kinderen en jongeren zijn die geen toegang hebben tot internet of andere digitale communicatiekanalen. Daarom is het wel goed dat dit wordt meegenomen in dit voorstel van resolutie, om daar bijzonder aandachtig voor te zijn. 

De voorzitter

De heer Annouri heeft het woord.

Voorzitter, inhoudelijk is alles al gezegd. Maar ik sta erop om namens onze fractie mevrouw Rombouts te danken voor het initiatief dat ze heeft genomen. Het is goed dat dit kamerbreed wordt ingediend, omdat dit uiteraard een zeer belangrijk initiatief is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.