U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, het hangt van de definitie af hoe ruim u Antwerpen ziet. (Opmerkingen)

Alle collega's mogen zich aansluiten bij zo'n belangrijk voorstel van decreet. In de commissie heb ik dit uitgebreid toegelicht, daarom zal ik het hier wat beknopter houden. De Raad van State heeft een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen - Havenontwikkeling Linkeroever deels vernietigd. Daardoor vervalt de afbakeningslijn van het havengebied van Antwerpen op de linker-Scheldeoever, een afbakening die noodzakelijk is om de dagelijkse uitoefening van een aantal havenbestuurlijke bevoegdheden door het Havenbedrijf Antwerpen op de linker-Scheldeoever mogelijk te maken. Dat geldt trouwens ook voor de Maatschappij Linkerscheldeoever en haar bevoegdheden.

Die afbakening is er nu niet meer, waardoor er een soort van juridisch vacuüm is gekomen. Dat leidt mogelijk tot rechtsonzekerheid. We stellen met dit voorstel van decreet voor dat men een specifieke rechtsgrond in de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied zou kunnen opnemen. Dat is dan een aanpassing van de wet die in de volksmond welbekend is als de wet-Chabert. Daardoor kan een objectief gemotiveerde bestuurlijke afbakeningslijn in het Scheldeoevergebied worden vastgelegd.

Ik wil wel nog benadrukken dat daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke bestemmingen die daar vandaag van toepassing zijn.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Belangrijk is dat dit voorstel van decreet geen afbreuk doet aan de ruimtelijke bestemmingen die momenteel van toepassing zijn volgens de ruimtelijke ordening op het linker-Scheldeoevergebied. Dit is een essentieel punt.

Het voorstel van decreet geldt voor een tussentijdse periode. Bovendien is het een herbevestiging van de taken van de Maatschappij Linkerscheldeoever, die vastgelegd zijn in het kader van de wet-Chabert. Niet onbelangrijk is ook dat zowel de maatschappij als het Havenbedrijf een advies geeft over de afbakening van de grenzen tussen de maritieme en de industriële gebieden.

Ten slotte, dit heeft niet onmiddellijk te maken met dit voorstel van decreet, maar naar aanleiding hiervan wil ik toch even heel duidelijk stellen dat men in het Waasland op dit ogenblik niet in de eerste plaats uitkijkt naar de havenuitbreiding, want een voorafgaande voorwaarde is hoe dan ook dat de grote zorgen rond de mobiliteit dringend worden opgelost en aangepakt, voor er verdere uitbreidingen gebeuren.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Collega's, we hebben hierover inderdaad gedebatteerd in de commissie. Ik wil gewoon meegeven waarom we ons nog altijd zullen onthouden, wat we ook in de commissie hebben gedaan. De eenvoudige reden is dat dit natuurlijk een historiek heeft waarbij het door de Vlaamse Regering vastgestelde GRUP door de Raad van State is vernietigd, of toch deels vernietigd.

Een voorstel vanuit het parlement kan wat mij betreft, maar dan had ik toch ten minste verwacht dat er opnieuw een toetsing zou worden gevraagd aan de Raad van State. Je zit natuurlijk met een juridisch probleem en je kunt niet zomaar de ogen sluiten voor de historiek van het mislukte vaststellen van het GRUP.

Het zou mij en mijn fractie meer vertrouwen geven mocht meteen ook het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de begrenzing op tafel hebben gelegen. Dat vind ik dus jammer omdat er sowieso een besluit van de Vlaamse Regering zal moeten komen. Ik denk dat er heel wat, misschien onterecht, wantrouwen zou zijn weggenomen mochten het parlement en de commissie hebben beschikt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering om te kijken hoe men daar die grenslijn zou hebben gelegd. Voorzitter, collega's, daarom gaat mijn fractie zich toch onthouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1483/1)

– De artikelen 1 tot en met 6 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.