U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent.

De algemene bespreking is geopend.

Wie vraagt het woord? De voorwaarde is dat u van Gent bent.

De heer De Clercq heeft het woord.

Mathias De Clercq (Open Vld)

Voorzitter, het is helemaal niet nodig dat enkel een Gentenaar hier het woord neemt, want dit overstijgt ruim het Gentse belang en het is fantastisch dat dit vandaag voorligt.

Wat we hier zouden goedkeuren – en ik hoop dat we dat unaniem, over de partijgrenzen heen, kunnen doen –, is technisch de mogelijkheid creëren om een toch wel prachtig verhaal, namelijk de fusie tussen de haven van Gent, van groot belang voor Vlaanderen en daarbuiten, met de Nederlandse vrienden van Zeeland Seaports tot North Sea Port, te schrijven.

Het is eigenlijk een huzarenstukje geweest om grenzen te doorbreken, muren te slopen en grensoverschrijdend te gaan samenwerken en om, met de steun van de minister en de minister-president, van vele maatschappelijke actoren evenals van de Gentse gemeenteraad, van alle aandeelhouders,  met bijna unanimiteit te fuseren in het belang van de toekomstige welvaart en welzijn van de regio.

Ik geef een cijfer, collega's. Er is 15 procent meer tewerkstelling dan de autonome groei die we elk apart zouden doen. Samen zijn we dus sterker dan elk apart. Het is een huzarenstukje geweest.

Voorzitter, er was exact een jaar, een maand en een dag tussen de ambitieformulering en de nieuwe naamgeving die we wereldkundig hebben gemaakt, in combinatie met de bijna grootste sluis ter wereld, die met ondersteuning van de Vlaamse overheid op het grondgebied van Terneuzen wordt gerealiseerd als voor- en achterdeur van de Gentse haven als poort van welvaart. Het is een uniek duo, een win-win die het havengebied, samen met de Nederlandse collega's, op de wereldkaart kan zetten. Want, voorzitter, op 600 havens in Europa worden we een top 10-haven en zelfs een top 3 wat betreft toegevoegde waarde. En dat is waar we thuishoren, met name in de Champions League.

Collega's, ik roep op om samen, over de partijgrenzen heen, dit ontwerp van decreet, in het belang van onze haven, unaniem goed te keuren.

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik kan mij aansluiten bij collega De Clercq. Het is een belangrijk gegeven dat de fusie is gebeurd en dat ze met dit ontwerp van decreet ook mogelijk is gemaakt. Het is niet alleen voor de Gentse regio maar voor heel Vlaanderen een belangrijk gegeven omwille van de sterkte van de economische kracht die ervan uitgaat. Nog maar twee dagen geleden was er de nieuwe aandeelhoudersvergadering die al aantoont dat het een nieuwe economische kracht is.

Het is niet alleen als initiatief maar ook als grensoverschrijdend initiatief voor de regio en voor Zeeuws-Vlaanderen belangrijk en het zal andere initiatieven in andere gebieden dan het economische, bijvoorbeeld geneeskunde, de kracht geven om grensoverschrijdend te werken om zo voor Vlaanderen een sterke sociaal-economische rol te spelen. Ik dank iedereen die daartoe heeft bijgedragen. (Applaus bij de NV-A)

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik denk dat we op een heel korte tijd ongelooflijke stappen vooruit hebben gezet. Tien jaar geleden waren we nog heel schuchter bezig over de mogelijke samenwerking tussen de Vlaamse havens. Uiteindelijk hebben we de twee sporen kunnen bewandelen en dat is de grote verdienste van mijn voorganger. Voor alle duidelijkheid: ik kies voor Hilde, als ik moet kiezen tussen Hilde of Kris als mijn voorganger.

Ze heeft als mijn voorganger de eerste stapstenen gelegd, waardoor we erin geslaagd zijn om zowel op het vlak van samenwerking tussen de Vlaamse havens als op het vlak van internationale samenwerking ongelofelijke stappen vooruit te zetten. Had men dat vijf jaar geleden gevraagd aan eenieder hier in deze zaal, dan zou die ‘no way’ hebben gezegd en gezegd hebben dat er eerst geprobeerd moest worden om samen te werken tussen de Vlaamse havens. We zijn vooruit geraakt op beide fronten, en dat is een grote stap voorwaarts.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1481/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.