U bent hier

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, bij elk groot werk moet er vaak niet alleen een schop in de grond worden gestoken, maar ook een schop tegen de schenen worden gegeven. Vanuit Jette is dit weekend gedemonstreerd over de positie van het Laarbeekbos. Er zijn ook drie informatieavonden georganiseerd in Vilvoorde, in Wemmel en in Zaventem. We ervaren het elke dag dat duizenden hardwerkende en geduldig wachtende Vlamingen, zelfs wanneer er geen langzaamaanacties zijn, urenlang moeten aanschuiven op de Brusselse ring.

Is er al enige weerklank van de gevoerde gesprekken? Hoe kijkt u aan tegen de reactie vanuit Brussel? Zijn er in de plannen die nu voorliggen en uit wat tijdens de infomomenten naar voren is gekomen, nog eventuele fileknopen?

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik weet dat u goed bestand bent tegen een schop tegen de schenen, maar u wilt vooral ook de schop in de grond. Pendelaar of Brusselaar, iedereen weet hier wat het probleem is: de ring rond Brussel is de meest filegevoelige autosnelweg van ons land. Hij wordt bereden van west naar oost en van noord naar zuid, maar ook de Brusselaars gebruiken die ring dagelijks of wekelijks. Deze regering wil die ring optimaliseren in het belang van iedereen. Het is in het belang van de Brusselaar dat het sluipverkeer door Brussel, via de Keizer Karellaan en door de tunnels van west naar oost wordt vermeden en dat er vlot verkeer mogelijk is rond Brussel op de ring. Daarvoor moeten we kunnen samenwerken met de lokale besturen, want hier en daar ligt de ring op hun grondgebied of is er een raakvlak. Er moet ook worden samengewerkt met het Brusselse Gewest.

Het verbaasde ons dat we deze week in de media, maar ook in het Brussels Parlement, hoorden dat de minister-president, die dat dossier naar zich toe getrokken heeft en weggetrokken heeft van minister Smet, zich negatief heeft uitgelaten over die optimalisering. Soms spreekt men over een verbreding, goed wetende dat het over een verbetering of optimalisering gaat. Mij lijkt dat te wijzen op immobilisme. Het lijkt erop dat de Brusselse Regering ook hierover intern verdeeld is. We kennen het debacle in verband met de tunnels en nog andere schandalen in Brussel, en nu probeert men dat te koppelen aan een hele reeks andere dossiers zoals de lage-emissiezone, het fijn stof, de samenwerking tussen De Lijn en de MIVB. Het lijkt op een vertragingsmaneuver en we willen die stilstand en dat immobilisme wegwerken. Men probeert zelfs dat dossier te communautariseren.

Minister, wat is uw reactie op die toch wel negatieve houding van de Brusselse minister-president? Waarom profileert men zich ten koste van de Brusselaar, terwijl iedereen voordeel zou hebben bij de optimalisering van de ring?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dit project op en rond de ring gaat over mobiliteit en leefbaarheid. Alle bezorgdheden die worden geuit zijn eigenlijk onze doelstellingen. Als ik dit in een notendop moet uitleggen, zeg ik altijd dat het gaat over de aanpak van 20 kilometer weginfrastructuur, 40 kilometer extra fietspaden en 60 kilometer extra tramsporen.

Mobiliteit gaat over de aanpak van de weginfrastructuur. Wat willen we daar doen? Het grote probleem van de ring rond Brussel is het grote aantal incidenten en accidenten, ongeveer 1100 per jaar. Die worden veroorzaakt door het grote aantal weefbewegingen, waarbij doorgaand en lokaal verkeer letterlijk met elkaar in conflict komen. Er zijn nergens zoveel op- en afritten zo dicht bij elkaar als op de ring rond Brussel. Dat veroorzaakt veel incidenten en accidenten. Een klein incident, meestal met blikschade, leidt onmiddellijk tot grote files op de ring rond Brussel.

Wat pakken we aan? We maken een scheiding tussen doorgaand verkeer en lokaal verkeer wat de weginfrastructuur betreft. Daarnaast heeft dat ook onmiddellijk een effect op de verkeersveiligheid en vooral op het sluipverkeer. Sommigen zijn bezorgd over een aanzuigeffect. Ik mag verdomme hopen dat er een aanzuigeffect is als we investeren in de ring rond Brussel: een aanzuigeffect in de zin dat sluipverkeer zich opnieuw naar de ring beweegt in plaats van die te vermijden. In Brussel kennen we dat op de Romeinsesteenweg, op de Van Praetlaan, op de Vilvoordselaan. We hopen dus op een aanzuigeffect zodat het sluipverkeer zich terug op de ring begeeft in plaats van op het onderliggende wegennet.

Meteen investeren we ook in openbaar vervoer. Er komt 60 kilometer traminvesteringen en 40 kilometer fietsinfrastructuur. Dit jaar starten we al met de aanleg van vier fietssnelwegen.

Naast mobiliteit is er de leefbaarheid. Dit zorgt ook voor extra groen. We gaan het Laarbeekbos aanpakken, dat we goed kennen en waar we dikwijls passeren en waar men motorcrosst. Daardoor is het vooral bekend. Dat gaan we aanpakken, we gaan ervoor zorgen dat dat opnieuw een mooie, groene ruimte wordt. We gaan een ecoduct maken van maar liefst 80 meter breed, waardoor er een connectie tussen twee stukken groen ontstaat. Dat is deels op het grondgebied van Jette en dat is een goed verhaal. Evengoed pakken we het Tangebeekbos en de Woluwevallei aan. Door deze investeringen komt er extra groen. Er komen ook geluidsmaatregelen, allemaal in het kader van de leefbaarheid.

Ik vind dit een sterk verhaal en ik wil het zo breed mogelijk dragen, vandaar de informatiesessies die we nu al hebben georganiseerd op vijf locaties. We spreken met de stad Brussel. Schepen Els Ampe heeft per brief laten weten dat ze akkoord gaat met die werken. We spreken met de gemeente Jette. We informeren zoveel mogelijk mensen hierover. Gisteren heb ik gehoord dat Bruno De Lille van Groen in het Brusselse Parlement zei dat minister Weyts dat in het Brusselse Parlement maar eens moet komen uitleggen. Wel, ik zal gaan. Ik zal op elke uitnodiging daarvoor ingaan. Als men informatie wil, wel, I’m your man, je suis votre homme. Ik sta ter beschikking – want ik denk dat dit een sterk verhaal is – voor de mobiliteit en de leefbaarheid van de Vlamingen en de Brusselaars.

Michel Doomst (CD&V)

Als er 40 kilometer fietspaden bijkomen en 60 kilometer tramlijn, kan men niet zeggen dat er niet genoeg aan alternatieven wordt gedacht. Ik had de indruk dat het voorbije weekend de knoop nog was: verder overkappen. Mijn bijkomende vraag is dan ook: kan men nog klappen over verder overkappen?

Minister, ik hoor u terecht zeggen dat dit een win-winsituatie is. Het is een win-win voor de Brusselaar, een win-win voor de vele pendelaars, voor de vele Vlamingen die dagelijks naar Brussel komen. Volgens mij is het ook een win-win voor mobiliteit en leefbaarheid. Aan het Laarbeekbos – ik woon er vlakbij, ik ken het heel goed – wordt er niet geraakt. Het zou mooi zijn als dat ecoduct er komt en het Laarbeekbos met de velden en Asse-Relegem zou kunnen verbinden.

Misschien is er op dit moment een probleem met desinformatie. Minister, ik bedoel niet van uw kant, maar een desinformatie die leeft op het lokale niveau in bepaalde gemeenten, waarbij men niet echt wil communiceren met de Vlaamse overheid om de win-winsituatie duidelijk te maken aan de inwoners van onder andere mijn gemeente Ganshoren en Jette.

Ik ben ervan overtuigd dat van die optimalisering met die bijkomende aanleg van tramlijnen naar Brussel, met die fietssnelwegen, met die optimalisering van de ring, iedereen gewoon beter wordt.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Collega Vanlouwe geeft duidelijk aan dat dit inhoudelijk een win-winsituatie is. Minister, ik denk dat u inderdaad de toer van de betrokken Brusselse gemeenten moet doen. De geplande werken zijn niet alleen een goede zaak voor alles wat te maken heeft met mobiliteit, maar vooral ook voor de leefbaarheid van de Brusselse gemeenten zelf. We hebben het daarnet gehoord, uw Frans is verstaanbaar, dus houd u niet in en laat niet anderen uw rekening maken, maar breng uw eigen verhaal.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Ik denk dat we elkaar niet moeten overtuigen van het feit dat er ingrepen nodig zijn in en rond de Brusselse ring. Minister, hebt u al wat meer informatie over de volgorde waarin u een en ander wenst aan te pakken wanneer het gaat over het versterken van het openbaar vervoer en over het aanleggen van bijkomende fietsinfrastructuur? Daar zijn we natuurlijk voor. Ook de weg zelf moet worden aangepakt. Maar in welke volgorde worden die verschillende onderdelen aangepakt, en wanneer, want ook dat is een vraag die leeft bij de mensen die daarnaartoe moeten, die daar passeren en die daar wonen.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, de Brusselaars en de mensen in de Rand zijn bezorgd om de mobiliteit. Die willen zich vlot kunnen bewegen. Die willen dat niet alleen met de auto kunnen doen maar ook met de trein, de tram, de bus en de fiets. Die zijn ook bezorgd om de luchtkwaliteit want de lucht die mensen in Brussel en in de Rand inademen, is ongelooflijk slecht. Er zijn protesten tegen, oorverdovende protesten. Die moet u horen.

U zegt dat u hoopt dat de ring een aanzuigeffect zal hebben, want u denkt dat er daardoor geen sluipverkeer zal zijn. Het aanzuigeffect zou betekenen dat er nog meer verkeer naar Brussel en in Brussel komt en dat de luchtkwaliteit nog meer achteruitgaat. Collega's, u mag van optimalisatie spreken, maar het gaat hier om een verbreding. Als er meerdere rijvakken komen, dan verbreed je de ring. Wat Brussel nu nodig heeft, zijn meer alternatieven, meer bossen en minder verbreding van de ring. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF)

Voorzitter, minister, collega's, we hebben het vanmorgen nog kunnen zien. Door gewoon een ongeval in Groot-Bijgaarden met een bestelwagen was er een uur file meer om gewoonweg van Zaventem tot Groot-Bijgaarden te geraken.

Dat er een probleem is van mobiliteit op de ring en in Brussel, daar is iedereen het over eens. Dat er overleg moet zijn met uw Brusselse collega's, lijkt me evident aangezien een deel op het grondgebied van Brussel ligt. Als je de mobiliteit wilt aanpakken, dan moet dat gebeuren in samenwerking tussen de twee gewesten om elkaar niet tegen te werken maar om samen te werken. Daarom mijn vraag: welke zijn vandaag de knelpunten tussen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Regering enerzijds en de Brusselse Regering anderzijds omtrent de optimalisering van de ring?

Minister Ben Weyts

Ik zal beginnen met het verhaal van mevrouw Van den Brandt en de applaudisserende fractie voor haar betoog. Wel, ik heb net trachten uit te leggen dat de investering die wij plannen, zorgt voor 40 kilometer extra fietsinfrastructuur, 60 kilometer extra tramsporen, extra openbaar vervoer, extra groen. Dat komt er allemaal bij. Bent u tegen? Waarvan akte.

U bent bezorgd over de luchtkwaliteit. Niets is zo slecht voor de luchtkwaliteit als de files die daar vandaag staan te stinken en die u wilt behouden! (Applaus bij de meerderheid)

Niets is zo slecht! Die files willen wij aanpakken met een plan waarbij we oog hebben én voor de mobiliteit én voor de leefbaarheid, en waarbij we eerlijk gezegd willen vermijden dat we de fouten die we gemaakt hebben in Antwerpen, zouden herhalen. Dat willen we vooral vermijden. Dit is een plan dat ik breed wil uitdragen, overal wil verdedigen en dat gelukkig bijvoorbeeld door de stad Brussel wel op zijn merites is beoordeeld en waarvan men zegt dat het goed is. Dit kan ervoor zorgen dat het sluipverkeer, dat u wilt behouden, wordt weggenomen van het onderliggende wegennet van de Romeinsesteenweg en andere lokale wegen, en wordt verplaatst.

Ik wil het overal gaan uitleggen. En dat doen wij ook. We zijn al met vijf infosessies gestart. We hebben ook gevraagd om dat in Jette te mogen gaan uitleggen, want ik had begrepen van de Ecolo- of Groenschepen daar dat ze meer betrokkenheid wensen. Wel, wij wilden betrokkenheid organiseren in de officiële gebouwen, maar dat werd ons geweigerd. We zijn het niet mogen gaan uitleggen. Dat zal ons echter niet tegenhouden: we zullen zoveel mogelijk trachten ook de Jettenaren te overtuigen dat het een goede zaak is, ook voor het Laarbeekbos. Wij zorgen voor de redding en een opwaardering van het Laarbeekbos. Dat zou door onze investeringen zijn, collega’s van Groen, niet door uw stilzitten.

Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben wij een memorandum of understanding, een ontwerptekst, bereikt. Hij moet nog een goedkeuring krijgen in de schoot van de Brusselse Gewestregering. Ik hoop dat dat snel kan gaan en dat men dit dossier beoordeelt op zijn merites, op de vooruitgang op het vlak van mobiliteit en leefbaarheid.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, dank u voor uw antwoord. We kunnen echt niet blijven stilstaan. We moeten doorgaan met die plannen, of we hebben er naast een Oosterweel nog een Zuiderweel bij waar de zaken zouden blijven stroppen. Luister dus naar de mensen. Ik heb gehoord dat ze zich hebben getooid als de Lord of the Rings. Die zegt: ‘I want to be a healer, but I love things that grow.’ Laat toch maar de zaken vooruitgaan. We moeten in eerste instantie Brussel op hetzelfde rijvak proberen te krijgen.

De gemeente Jette weigert inderdaad overleg en inspraak met de burgers. Dat is toch wel bijzonder merkwaardig. Ze jut de bevolking op tegen een goed project, een win-win die de leefbaarheid gaat verbeteren, die het sluipverkeer op de Keizer Karellaan en de Wereldtentoonstellingslaan zou kunnen weghouden. En dan gaan jullie van Groen nu zeggen dat er toch wel meer leefbaarheid en minder fijn stof moet zijn, en dergelijke meer?

We zijn allemaal bezorgd om een beter en vlotter verkeer, maar luister ook naar wat er op infosessies wordt gezegd. Ga in op die uitnodiging. Bekijk de website en de brochures. Dan zal iedereen zien dat dit in het voordeel is van de Brusselaar: minder sluipverkeer door onze steden, meer openbaar vervoer naar Brussel en meer fietssnelwegen naar onze hoofdstad. Dan zal er voor iedereen beter en vlotter verkeer zijn. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.