U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  94 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Voorzitter, ik heb niet ‘neen’ gestemd, omdat ik zeventien jaar geleden die wet heb goedgekeurd in de Kamer. Ik probeer consequent te zijn. Ik heb niet ‘ja’ gestemd, omdat ik toch een paar bemerkingen heb die ik wil zien acteren.

Wat wil men hier in feite doen? Het Vlaams Parlement, alleen voor Vlaanderen, keurt een decreet goed waarbij het diegenen die om geneeskundige redenen een paard zouden blokstaarten, verdacht maakt. Ik vind het heel belangrijk dat men dierenartsen – het zijn gewoonlijk dierenartsen, die dat mogen beslissen als medische ingreep – in zekere mate verdacht maakt. Ik zou dat misschien niet luidop mogen zeggen, maar de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), die toch een van onze belangrijkste raadgevende organen is, deelt die mening.

Ten tweede werd de inwerkingtreding van het decreet met retroactiviteit door de Raad van State als niet aanvaardbaar geacht. Deze assemblee heeft daar ook geen rekening mee gehouden.

Het zijn die twee van de vele argumenten, voorzitter, die mij in gewetensvolle overtuiging hebben gebracht tot een onthouding bij de stemming over dit ontwerp van decreet.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Ik vind het jammer dat de heer De Croo zich niet in het debat gemengd heeft, eerlijk gezegd.

De voorzitter

Mijnheer Engelbosch, als u nog één keer zo’n verklaring aflegt, laat ik u niet meer meestemmen. (Gelach)

Alleen als u zich onthoudt, mag u het woord nemen naar aanleiding van de stemming.

Herman De Croo (Open Vld)

Voorzitter, indien de regel zou zijn dat we alleen maar het woord mogen nemen over zaken die in de commissie behandeld zijn, dan moet je het aantal commissies vermenigvuldigen, vergroten en andere. (Opmerkingen)

De voorzitter

Is iedereen zijn ding kwijt? Het is de heer De Croo zijn goed recht om zich te onthouden en daarover het woord te nemen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.