U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Lies Jans houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Dit is een heel kort voorstel van decreet, dat het decreet van 8 juli 2016 wijzigt houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid. In het oorspronkelijke decreet stond dat de looptijd beperkt is tot 31 maart 2018, maar de proefprojecten zijn nog lopende en niet ver genoeg gevorderd om definitieve conclusies te trekken en tot de uitrol van basisbereikbaarheid in andere vervoersregio's over te gaan. Dit korte voorstel van decreet dient om de periode voor het regelluw kader met een jaar te verlengen, tot 31 maart 2019. Dit wordt dus met maximaal een jaar verlengd.

De voorzitter

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Hierover is in de commissie voldoende gedebatteerd, maar ik wil aankondigen dat mijn fractie zich zal onthouden bij de stemming over dit voorstel van decreet.

We hebben principieel geen probleem met het uittesten van nieuwe vervoersconcepten, maar wel met het feit dat het voorstel van decreet extreem kort is, terwijl het toch over een belangrijke aangelegenheid gaat. Ik heb het verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken in die proefregio's nagelezen en heb er onvoldoende argumentatie in gevonden om hier meteen een jaar verlenging te vragen. Dat is een verlenging die loopt tot vlak voor de verkiezingen, wat ons bezorgd maakt over de timing van de evaluatie, een goede evaluatie die moet gebeuren. De nieuwe regelgeving moet dan nog worden omgezet in de praktijk. Het is geen vertrouwenwekkende manier van handelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1493/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.