U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Anseeuw heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Collega’s, met dit voorstel van decreet maken we het mogelijk dat voortaan ook op sociale woningen zonnepanelen kunnen worden geplaatst. We bieden sociale huisvestingsmaatschappijen de kans om zonnepanelen op hun woonpatrimonium te plaatsen en zorgen er tegelijk voor dat wonen voor sociale huurders flink goedkoper wordt. Vandaag laat de regelgeving enkel toe om kosten aan sociale huurders aan te rekenen die overeenstemmen met reële uitgaven. Een energiebesparing is geen reële uitgave. Met dit voorstel kunnen we voortaan een stuk van die energiebesparing als gevolg van zonnepanelen, wel aanwenden om die zonnepanelen op sociale woningen te financieren.

Een deel van de energiebesparing komt toe aan de huurder, wat zorgt voor een lagere loonkost. De huisvestingsmaatschappij krijgt de mogelijkheid een periodieke vergoeding aan te rekenen aan de huurder voor de zonnepanelen, die evenwel gespreid is over de vermoedelijke levensduur van de zonnepanelen, een levensduur die beduidend langer is dan de terugverdientijd ervan. Net dat maakt het mogelijk om een flink stuk van de energiebesparing te laten toekomen aan de huurder zelf, waardoor wonen voor die huurder binnenkort goedkoper wordt dan vandaag.

Ik wil nog eens benadrukken na de bespreking in de commissie, dat de vergoeding nooit meer kan bedragen dan het werkelijke voordeel dat de huurder in diezelfde periode heeft genoten. Het werkelijke voordeel is de uitgespaarde energie, die wordt berekend op basis van de geproduceerde energie van de installatie. Dat werkelijke voordeel zal worden berekend op een normaal verbruik in functie van het type woning waarop de installatie gelegd wordt.

Bovendien is in het voorstel ook opgenomen dat de periodieke vergoeding nooit meer mag bedragen dan de som van de jaarlijkse lineaire afschrijving van de investering over de verwachte levensduur van de installatie, die gemakkelijk 20 tot 25 jaar kan bedragen, en de jaarlijkse financierings-, beheers-, onderhouds- en herstellingskosten. Tegelijk is de verwachte terugverdientijd minder dan tien jaar. Dan spreekt het voor zich dat er een substantieel voordeel zal zijn voor de huurder in de totale woonkost en dat er geen sprake zal zijn van een stijging van de huur, wel integendeel, er zal een betekenisvolle daling van de woonkost zijn voor de sociale huurder.

Dit voorstel van decreet is geheel in lijn met de resolutie betreffende de implementatie van een constante woonkostenbenadering voor sociale huurwoningen, die kamerbreed werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 8 maart 2017. Het is daarom, collega's, dat ik u allen durf op te roepen om dit voorstel te steunen en mee goed te keuren. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, collega's, vanuit onze fractie zijn we overtuigd dat dit voorstel van decreet ervoor zal zorgen dat investeringen in hernieuwbare energie een win-winsituatie zal creëren voor sociale huurders en ook voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. Sociale huurders zullen een lagere energiefactuur krijgen, terwijl de sociale verhuurders hun patrimonium kunnen uitrusten met hernieuwbare energie.

Collega's, deze week ontving ik van Vlaams minister van Wonen Homans de cijfers over de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds die aangewend worden voor sociale huisvesting. In 2017 hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen zeer intensief gebruik gemaakt van die financiële middelen uit het Klimaatfonds. Vorig jaar werden 8850 sociale woningen energetisch opgewaardeerd, en dit voor een budget van 39,5 miljoen euro. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van de middelen uit het Klimaatfonds, de premies rationeel energiegebruik en dit voorstel van decreet ervoor zal zorgen dat sociale woningen energie-efficiënte woningen zullen worden.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Voorzitter, de vorige sprekers hebben het eigenlijk al heel goed verwoord. Het is een heel belangrijk voorstel van decreet omdat het een win-winsituatie is voor de sociale huurder zelf en voor de maatschappij die zal investeren. Het is belangrijk dat op grote gebouwen efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt om hernieuwbare energie te lanceren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1458/4)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.