U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Freya Saeys, Lies Jans, Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders, waarvan het opschrift door de commissie werd gewijzigd als volgt: “voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders”.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Saeys heeft het woord.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag stelde minister Vandeurzen dat een tienermoeder die minderjarig of niet ontvoogd is, geen contract kan afsluiten met een kinderopvanglocatie. De grootouders kunnen dit wel, wat er natuurlijk toe leidt dat het inkomen van de ouders wordt genomen voor de bepaling van het inkomenstarief. Deze regeling maakt dat de ouderbijdrage voor dit kind toch nog een belangrijke belasting kan vormen voor dat gezin.

We weten dat tienerzwangerschappen vaak ongepland zijn. Het brengt de tienermoeder in een kwetsbare situatie. Maar het brengt de ouders van de tienermoeder ook financieel onder druk, want zij staan in voor de opvoeding van hun tienerdochter én voor de kosten van hun kleinkind.

Vanuit de meerderheid denken we dat de toekenning van het laagst mogelijke tarief tot aan de meerderjarigheid de financiële druk op dit gezin kan verlichten. Op die manier vrijwaren we de kansen van de baby doordat we de kinderopvang betaalbaarder maken en laten we de tienermoeder toe om verder school te lopen, een diploma middelbaar onderwijs te halen en zo haar kansen in het verdere leven te verbeteren.

We hebben in de commissie een debat gehad over de grens van de meerderjarigheid. Dat is een scherpe grens. Wij zijn ons daarvan bewust. Maar dit is een belangrijke eerste stap. Wij kennen automatisch het laagst mogelijke tarief voor kinderopvang toe aan tienermoeders jonger dan 18 jaar. We zullen de komende jaren evalueren hoe een en ander loopt.

Bij de groep van 18-plussers is de situatie heel verschillend. Er kan samenwoonst zijn met een oudere partner, men kan zelfstandig gaan wonen en een leefloon aanvragen. De variaties van situatie tot situatie zijn te groot om in de huidige situatie over te gaan tot automatische toekenning van het laagst mogelijke tarief.

Vanaf 18 jaar wordt een tienermoeder trouwens ook niet aan haar lot overgelaten. Vanaf 18 jaar kan de betrokkene zelf een overeenkomst sluiten en kan bij het OCMW een verlaagd tarief worden aangevraagd. Op dat moment zal het OCMW zijn rol spelen en de persoonlijke situatie van elke tienermoeder in overweging nemen bij het toekennen van een verlaagd tarief.

Ik dank alvast de collega's voor het steunen van dit voorstel van decreet. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans (N-VA)

Voorzitter, collega's, we hebben dit voorstel van decreet mee ondersteund omdat we het belangrijk vinden dat er een extra bescherming wordt ingebouwd voor een doorgaans erg kwetsbare groep. Een zwangerschap op jonge leeftijd kan maar moet geen hypotheek leggen op de rest van het leven, niet van het kind maar ook niet van de moeder. Daarom is het ook goed dat wij door kinderopvang aan te bieden aan het laagste tarief, alvast een belemmering voor de tienermoeders ontmijnen. Ze krijgen namelijk de mogelijkheid om hun opleiding verder af te werken of op te starten. De financiële belasting wordt zo tot een minimum herleid wat de kansen voor een tienermoeder om zich verder te ontwikkelen en een goede positie in te nemen in onze samenleving, alleen maar kan verhogen.

Daarom zullen wij dit voorstel van decreet dan ook met plezier mee ondersteunen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

De collega's hebben het al gezegd: minderjarige tienermoeders vormen vaak een zeer kwetsbare groep, een beperkte maar kwetsbare groep. Ze zijn ook nog leerplichtig en het is heel belangrijk dat we hen ondersteunen in het verder afmaken van hun schoolloopbaan.

Vandaag wordt het tarief kinderopvang berekend op het inkomen van de grootouders die vaak al mee instaan voor de opvang en de opvoeding van die kleinkinderen. We denken dat het inderdaad zeer billijk is dat deze categorie zeer kwetsbare tienermoeders het laagste tarief kinderopvang betaalt. We voeren hiermee een groep toe aan de pleegouders die we destijds met het decreet Pleegzorg al hebben ingeschreven voor het laagste tarief.

Wij onderschrijven dit voorstel van decreet met veel overtuiging.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

We hebben hier inderdaad in de commissie over gesproken. Er waren een aantal zaken onduidelijk en er zijn een aantal amendementen ingediend. We hebben kunnen discussiëren over de grens van 18 jaar en of het niet beter was om meisjes die ook nog naar school gaan na hun 18 jaar en een kindje hebben, ook onder die doelgroep te laten vallen zonder de omweg van het OCMW. Het sluit ook een beetje aan bij de kritiek die we vanuit de oppositie hadden dat de omweg via het OCMW om een verlaagd tarief te krijgen, voor alle groepen eigenlijk jammer is. Wij willen de invoering van het laagste tarief zonder de omweg via het OCMW.

Ik denk wel dat er vandaag een belangrijk voorstel van decreet op tafel ligt. Het is de verdienste van mevrouw Saeys om deze doelgroep in de kijker te zetten en om ervoor te zorgen dat jonge tienermoeders zo min mogelijk drempels hebben. Ze zullen altijd wel drempels ervaren, maar deze drempel is alvast weggewerkt.

Groen zal dus dit voorstel van decreet ook steunen. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Het is belangrijk dat de collega's van de meerderheid hebben gezegd, naar aanleiding van de discussie in de commissie over onder meer de grens van de minderjarigheid – er zijn ook moeders boven 18 die problemen kunnen hebben en naar het OCMW moeten gaan – dat het over een eerste stap gaat en dat we nog verdere stappen moeten zetten.

Omdat het een goede eerste stap is om voor minderjarige tienermoeders kinderopvang aan het laagste tarief te geven, hebben wij in de commissie ook onze steun verleend, wetende dat het een eerste stap is en dat er nog verdere stappen moeten volgen ter verbetering van het stelsel.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1442/3)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.