U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, minister, voor wie de materie iets minder kent: dit ontwerp van decreet met zijn geheimzinnige titel dat een wet wijzigt, gaat over het blokstaarten van trekpaarden, en dat wordt hiermee verboden. Als het blokstaarten wordt gebruikt, zullen deze trekpaarden niet meer mogen deelnemen aan wedstrijden. Gelet op het feit dat het geen nutsdieren meer zijn maar een soort van huisdieren die vaak aan wedstrijden deelnemen, is dit de sleutel, minister, die u gevonden hebt om hieromtrent een regeling te treffen.

Mijn fractie zal dit ontwerp van decreet goedkeuren. Het is opnieuw een stapje vooruit op de lange weg die we met ons allen afleggen inzake dierenwelzijn.

Het blokstaarten van trekpaarden is niet even het haar bijknippen, dat is de amputatie van een lichaamsdeel. Dit is dan ook een belangrijke stap, minister. We willen het ontwerp graag steunen. We zouden graag willen dat u deze voorzichtige weg richting landbouw in de toekomst verder volgt, door een aantal belangrijke maatregelen te nemen inzake landbouwdieren, een punt waarover we ook deze middag al gediscussieerd hebben en ook in de voorbije weken en maanden.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Dit ontwerp van decreet maakt een einde aan het amputeren van lichaamsdelen van dieren om een of andere folkloristische reden. Het gaat verder dan het blokstaarten alleen, mijnheer Caron, het betreft ook het couperen van de oren of de staart van honden. Het is breder dan dat, maar het is wel een feit dat het blokstaarten een groot probleem vormde. Er was namelijk een uitzondering in de wetgeving, de staart van de paarden mocht enkel nog om medische redenen worden gecoupeerd.

In de praktijk bleek dan dat 99 procent van die dieren blijkbaar een probleem had. Het probleem was dat achteraf niet kon worden gecontroleerd of daar redenen toe waren. Nu is er een simpele oplossing. De dieren mogen gewoon niet meer deelnemen aan wedstrijden. Volgens mij is dit een zeer slimme manier om dit tot een einde te brengen en de achterpoort te sluiten.

Er is voorzien in een overgangsperiode. De paarden die vandaag al leven, mogen nog wel aan de wedstrijden deelnemen. Dat lijkt me een zeer goede beslissing. Anders zouden die paarden nutteloos worden voor die tentoonstellingen en bestaat het risico dat ze zouden worden geëuthanaseerd. Ook daar is in dit ontwerp van decreet gedacht.

Ik ben blij dat hier aandacht voor is. We bewijzen nogmaals dat we in Vlaanderen inzake dierenwelzijn een voortrekkersrol spelen. Dierenwelzijn staat boven tradities, gebruik, geloof of folklore en geldt voor iedereen. Ik ben blij dat we in Vlaanderen het voortouw nemen.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Voorzitter, normaal gezien zou mevrouw De Vroe nu het woord nemen, maar ze heeft mij om gezondheidsredenen gevraagd om hier te spreken.

Als we decreten maken, is het natuurlijk de bedoeling dat de bepalingen correct worden uitgevoerd en nageleefd. Dit blijkt nu niet het geval te zijn, en dat is de reden waarom we vandaag over het voorliggend ontwerp van decreet zullen goedkeuren. Het blokstaarten is al sinds het begin van deze eeuw verboden. Daar hebben we geen probleem mee. We hebben al evenmin een probleem met de uitzondering om dit wel toe te staan indien er medische redenen zijn. We hebben echter wel een probleem met het misbruik van die uitzondering. We hebben dan ook begrip voor de maatregelen die de minister nu voorstelt om geblokstaarte paarden uit te sluiten van deelname aan wedstrijden, keuringen en tentoonstellingen.

Het enige wat we jammer vinden, is dat sluitende bewijzen ontbreken over de schaal waarop dit misbruik zou gebeuren. Het mag immers niet de bedoeling zijn een beroepsgroep in een verdacht of negatief daglicht te plaatsen of paardenhouders te brandmerken als mensen die niets om het welzijn van hun dieren geven. Wij stellen ons de vraag hoe groot het misbruik is en om hoeveel dierenartsen het gaat. Om die reden blijven we met betrekking tot dit ontwerp van decreet met een onvoldaan gevoel zitten, niet vanwege het objectief, maar vooral vanwege de argumentatie en het gebrek aan een sluitende bewijsvoering.

In die optiek hebben we ook begrip voor het standpunt van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), die zich kritisch toont ten aanzien van de maatregelen die in dit ontwerp van decreet worden voorgesteld. In de plaats daarvan pleiten we voor een aanpak van het handhavingsprobleem, aangevuld met een sensibiliseringscampagne. Zelfs na de goedkeuring van dit ontwerp van decreet wordt het beleid niet ontslagen van de handhaving van het blokstaartverbod.

Minister, zult u er in de toekomst sterker op laten toezien dat de uitzonderingsbepaling niet wordt misbruikt? Zult u gevolg geven aan de vraag van de SALV om een sensibiliseringscampagne op poten te zetten? Wat zal gebeuren met de paarden die werkelijk om medische redenen worden geblokstaart? Zij worden door dit ontwerp van decreet de facto mee gestraft. De Raad van State heeft zich niet akkoord verklaard met de retroactiviteit waarmee dit ontwerp van decreet zou ingaan. Waarom hebt u ervoor geopteerd daar geen gevolg aan te geven?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, ik zal met die laatste opmerking beginnen. Wat de inwerkingtreding betreft, is wel degelijk gevolg gegeven aan de opmerking van de Raad van State.

Mijnheer Vanderjeugd, u hebt verklaard dat de enige onvolkomenheid erin bestaat dat we niet exact kunnen bepalen hoe groot het probleem is en hoeveel overtredingen plaatsvinden. Ik nodig u uit om u vandaag gewoon eens te vergewissen van de toestand van de dieren tijdens een tentoonstelling of een wedstrijd. Er is nu al een wettelijk verbod op het blokstaarten. De enige uitzondering is om medische gronden. De wetenschap stelt zeer duidelijk dat eigenlijk slechts 3 procent van de trekpaarden voor een dergelijke medische uitzondering in aanmerking komt. Tijdens de wedstrijden en de tentoonstellingen zelf stellen we echter vast dat bijna 100 procent van de dieren is geblokstaart. Dat lijkt me afdoende als bewijsmateriaal.

We kunnen inderdaad niet exact becijferen hoeveel misbruiken er zijn. Maar er zijn wel verdomd veel misbruiken gewoon empirisch vast te stellen. Dat is voor ons genoeg om op te treden en om de mazen in het net te sluiten. Dat maakt dat, na de goedkeuring en de publicatie van dit ontwerp van decreet in het Staatsblad, de dieren die nadien nog worden geblokstaart, niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden en tentoonstellingen. Dat is het doel.

Het gaat trouwens niet alleen over trekpaarden. Ook bij honden gebeurt dat regelmatig. Ook bij honden zijn er blijkbaar mensen die zeggen dat ze die dieren graag zien, maar enkel als er bepaalde lichaamsdelen worden geamputeerd. Daar willen wij echt komaf mee maken. Wij zien dieren altijd graag, in welke omstandigheden dan ook.

Ik prijs mij gelukkig dat wij in dezen opnieuw een steentje hebben verlegd op onze mars naar meer dierenwelzijn. We geven hier trouwens ook een antwoord op het verwijt dat ons werd gemaakt in de discussie over het onverdoofd slachten. Men zei toen dat dat enkel was gericht op bepaalde religieuze gemeenschappen, dat wij enkel wilden ageren tegen bepaalde religieuze tradities. Wel, hier pakken we een Vlaamse traditie aan. En ik kan ervan meespreken, want het gaat om een Vlaamse traditie in mijn eigen achtertuin, in de Zennevallei, in het Pajottenland. Daar stel je nog veel te veel in de weides vast dat trekpaarden geblokstaart zijn. Wel, wij nemen afscheid van die Vlaamse traditie. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1482/2)

– De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.