U bent hier

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Merci, monsieur le président.

Beste collega's, voorzitter, minister, het vliegtuiglawaai boven Brussel is figuurlijk weer verhoogd. En inderdaad, minister Fremault heeft een studie, waarvan men zegt dat ze daarmee naar minister Bellot en later naar de rechter zal trekken.

Ik denk echter dat het niet zozeer over de kanaalroute gaat of over de ringroute, maar eerder over de cdH-route. En u hebt natuurlijk meer een idee over hoe stevig de spierballen zijn van minister Fremault. Maar het grote nadeel van dergelijke evenementen is telkens weer dat met die politieke, kunstmatige opfokmethodes het dossier in een slecht daglicht en zonder oplossingsperspectief wordt gesteld. Bovendien worden bedrijven – en dat zal weer het effect zijn – afgeschrikt door het gevaar dat op wat nu gebeurt bepaalde boetes zouden volgen.

We kunnen dat spektakel natuurlijk ondergaan, maar we kunnen zelf ook actief naar oplossingen zoeken. Minister, wat zult u doen? Zult u kijken of zult u bijten?

De voorzitter

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Voorzitter, minister, collega's, minister Fremault van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft inderdaad een effectenstudie besteld. Die effectenstudie is onpartijdig, neutraal. Daarom heeft zij die zelf besteld bij de ULB. Die studie moet aantonen dat 75 procent van de vliegtuigen boven de kanaalzone tussen 6 uur en 7 uur eigenlijk beter in Vlaanderen zou vliegen. Ik zoek de beweegredenen van minister Fremault, behalve het feit dat er natuurlijk een afleidingsmanoeuvre is voor de Brusselse schandalen die er zijn. Of misschien is het omdat de werkloosheid in Brussel niet kan worden aangepakt en omdat men vindt dat de tweede grootste economische werkpool van Vlaanderen geen oplossing kan bieden voor dat werkloosheidsprobleem. Of misschien vindt zij dat de gemiddelde Vlaming tussen 6 uur en 7 uur toch al bezig is met het smeren van zijn boterhammen om naar het werk te vertrekken, zijn kinderen af te zetten, en dat zij best wel een vlieger kunnen verdragen boven hun hoofd, terwijl ze zich in de Kanaalzone nog eens rustig omdraaien en zeggen: ‘Het is het best dat we de vliegtuigen in Vlaanderen laten vliegen, want wij vinden dat toch hinderlijk.’

Minister, u merkt wat cynisme in mijn toespraak. (Opmerkingen. Gelach)

En het wordt ook cynisch, want minister Fremault wil in dezen geen olie op het vuur gooien, maar kerosine. Het is een moeilijk dossier, waarin we zoeken naar een oplossing om de lusten en de lasten van de luchthaven billijk te spreiden over Vlaanderen.

Minister, wat zult u of kunt u er nog aan doen om ervoor te zorgen dat de lusten en lasten inderdaad billijk worden verspreid en dat Vlaanderen, de Vlaamse Rand en de Vlaming, niet het kind van de rekening worden en dat het luchtruim boven Brussel niet wordt gesloten voor de luchthaven van Zaventem?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik begrijp dat sommigen in het Brusselse wel wat nood hebben aan een aandachtsafleider en dat een en ander daarin past. Ik heb dus ook in alle rust en kalmte geantwoord met de gevleugelde woorden van generaal McAuliffe, toen hij op 22 december 1944 gevat werd in Bastogne. In het kader van het Ardennenoffensief kreeg hij van generaal Heinrich von Lüttwitz het ultimatum om Bastogne over te geven, omdat het anders zou worden platgebombardeerd door de Luftwaffe en door het leger, door de divisie van Lüttwitz. Het gevleugelde antwoord van McAuliffe luidde eenvoudigweg: “Nuts.”

Ik denk dat we vanuit Vlaanderen hetzelfde antwoord moeten geven, als Vlaamse partijen. Want als je kijkt naar de studie van de ULB die wordt gebruikt als verantwoording voor de eisen van Fremault en naar hetgeen ze voorstelt met betrekking tot enerzijds het verlaten van de kanaalroute en alles dan verschuiven naar de ringroute, omdat er zou een einde zou worden gesteld aan de geluidsnormen, dan klopt dat zelfs niet.

Dat is geen oplossing, want ook op de ringroute zijn er twee geluidmeters van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, namelijk in Neder-over-Heembeek en in Laken. Nu al worden daar per jaar tweeduizend overtredingen van de Brusselse geluidsnormen vastgesteld. Vanuit de ratio van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van minister Fremault zelf is het geen oplossing, want dan zou ze in plaats van de Brusselaars onder de kanaalroute, de Brusselaars onder de ringroute treffen, die volgens haar dan blijkbaar tweederangs-Brusselaars zijn in vergelijking met bewoners van de kanaalroute. Dat is toch vreemd.

Soms hebben we vreemde medestanders om de studie van de ULB aan te vechten. Vandaag lees ik in L’Echo dat de cdH-schepen van Wezembeek-Oppem dezelfde studie van de ULB aanvecht. Hij zegt dat de studie een groter gebruik van de landingspiste 19 suggereert, waardoor de oostrand meer getroffen zou zijn. Die schepen schiet die studie en dus het voorstel van minister Fremault af. Uit bepaalde hoeken heb je verbazende medestanders.

Ten aanzien van de Federale Regering en minister Bellot blijven wij zitten met onze vraag en onze dringende claim om met een vliegwet te komen. Tot dat moment hebben we, samen met de cdH van Wezembeek-Oppem, hetzelfde antwoord ten aanzien van de demarches van minister Fremault en anderen, en dat zal ook zo blijven: nuts. (Applaus bij de N-VA)

Michel Doomst (CD&V)

Minister, welke initiatieven denkt u nog te nemen vanuit de Vlaamse Regering? Dat is toch een beetje de les van de voorjaarsklassiekers: als de toppers naar elkaar kijken, gaat er een Deen of een Hollander met de winst lopen. Hoe gaat u wat vuur onder de sandalen van minister Bellot leggen?

Bart Nevens (N-VA)

Minister, we gaan dit dossier natuurlijk met argusogen volgen, en u ook, hoop ik, in het belang van al de Vlamingen in de Vlaamse Rand. Zou het kunnen dat er nog een andere reden is, want ze dreigt ook met een juridisch gerechtelijk feit door 100.000 euro te vragen als dwangsom, als die vluchtroutes niet worden aangepast?

Collega's, met 100.000 euro kun je in Brussel honderd dagen lang een directeur van een vzw uitbetalen. Misschien is het gewoon uit financieel oogpunt dat die dwangsom wordt gesteld. Minister, ik vermoed dat u hierop geen antwoord hebt, maar we bekijken dit dossier met argusogen en we zullen de belangen van de Vlaming in de Vlaamse Rand blijven verdedigen. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, anderhalve week geleden stapten elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie naar de rechter om de Vliegwet er zo snel mogelijk door te krijgen. Nu hebben we de communicatie van Brussel, waar we het zonet uitgebreid over hadden. We moeten inderdaad komen tot een evenwichtige spreiding. Het is een moeilijk dossier. We moeten altijd een evenwicht vinden tussen de leefbaarheid, respect voor de omwonenden en de economie, maar de noodzaak van de Vliegwet is er meer dan ooit aan beide kanten. Het is een moeilijk juridisch dossier, en we moeten er alles aan doen om niet verzeild te geraken in communautaire spelletjes. Het verschuiven van de lasten van Brussel naar Vlaanderen, dat kan niet. We moeten naar de evenwichtige spreiding. Wat gaat u nog meer doen om dat te verkrijgen?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen en daarna de parlementaire verkiezingen naderen, zullen we deze discussie nog wel vaker hebben. In het Vlaams Parlement zijn we allemaal eensgezind en heel duidelijk: er moet een correcte en evenwichtige verdeling van de last zijn, en die is er vandaag niet. Ik kan met plezier een studie van de KU Leuven laten maken die zwart op wit zal aantonen dat Leuven disproportioneel zwaar wordt getroffen, en dat zou nog kloppen ook. De waarheid is natuurlijk dat alleen maar een federale vliegwet ervoor zal zorgen dat die discussie kan worden gesloten.

Zolang die wet er niet is, zullen die spelletjes gespeeld blijven, of het nu door mevrouw Fremault, door collega’s hier, door burgemeesters van gemeenten of door God-weet-wie allemaal zal zijn. De enige oplossing is dat die wet er komt. Ik wil er even op wijzen dat iedereen die tot nu toe het woord heeft genomen, van de minister tot de heer Nevens tot de heer Doomst tot mevrouw De Vroe, deel uitmaakt van partijen die ook deel uitmaken van de Federale Regering en die iets te zeggen hebben aan de heer Bellot. Dus alstublieft, collega’s, ik waardeer uw betoog en steun zelfs wat u vandaag gezegd hebt, maar stop het circus en doe er iets aan in de Federale Regering. U maakt daar verdorie deel van uit. En stop met van die burgers een spelletje te maken, want u maakt het leven van de mensen des te onzekerder op deze manier. (Applaus bij sp.a en Groen. Opmerkingen)

De voorzitter

Mevrouw Moerenhout heeft het woord.

Minister, of het nu aandachtafleiders zijn of niet, collega Doomst heeft gelijk: elke keer als dat dossier in de media komt, wordt het in een slecht daglicht gesteld en neemt de onzekerheid toe, net wat we allemaal niet willen. Zoals collega Tobback zegt, is het mede uw verantwoordelijkheid om voor die zekerheid te zorgen en om er in de eerste plaats voor te zorgen dat die Vliegwet er komt.

U zegt hier zelf dat we met de dringende claim blijven zitten dat die Vliegwet er moet komen, maar het is zoals collega Tobback zegt: u bent de grootste Vlaamse partij, u bent de grootste Vlaamse partij in de Federale Regering, dus zorg ervoor dat die wet er komt. Neem uw verantwoordelijkheid. Gebruik uw macht. Gebruik uw grootte. En zorg heel snel voor een goede, duurzame vliegwet. (Applaus bij sp.a en Groen)

Minister Ben Weyts

Ik wil natuurlijk zo geen partijpolitieke spelletjes spelen, dat is tegen mijn aard. (Gelach. Opmerkingen)

Vanuit de hoek van sp.a en Groen zegt men: ‘Het is toch eenvoudig, minister, u moet dat gewoon op federaal niveau oplossen’, maar ik denk dat de passage van groene en rode ministers op dat beleidsdomein – mevrouw Huytebroeck en de heer Anciaux – de zaken er niet op gefaciliteerd heeft, integendeel. (Applaus bij de N-VA. Opmerkingen)

Het is waar, het is niet Huytebroeck. Help, een hulplijn. Ik zal een vriend bellen. Mijnheer Rzoska, wie was het nu weer? (Opmerkingen)

Durant, dat was het, excuus. Ik dacht een hulplijn te gebruiken. Ik bel een vriend, maar hij heeft niet opgenomen. (Opmerkingen)

De passages van mevrouw Durant en de heer Anciaux hebben dus ook niet geholpen. Ik wil nog zien of er uiteindelijk een juridische procedure wordt gestart, gelet op zelfs de interne dissidentie en kritiek op die ULB-studie binnen cdH zelve, namelijk vanuit de oostrand, vanuit Wezembeek-Oppem. Sowieso, als die procedure zal worden opgestart, zal ik natuurlijk aan de Vlaamse Regering vragen om daarin tussen te komen als belanghebbende partij. Maar tot het zover is, blijven wij vanzelfsprekend kamerbreed aandringen op een federale vliegwet. (Applaus bij de N-VA)

Michel Doomst (CD&V)

Het is zoals iedereen hier zegt: we moeten natuurlijk federaal kijken. Maar ik zou toch willen aandringen om nog wat aan te jagen. Het moet evenwichtig zijn wat betreft de lasten en de lusten, zoals in elk huwelijk. Maar ik denk dat er ook factoren zijn, technologisch en qua omkadering, die wij kunnen inbrengen. In die zin zou ik blijven aandringen op een Weyts-route, om een duwtje te geven in de goede richting. Want als we wachten op Bellot, denk ik dat dat Godot-trekjes zou kunnen krijgen.

Bart Nevens (N-VA)

Pleiten voor een vliegwet is eerbaar, collega’s. Maar in Brussel hebben ze alle deuren op slot gedraaid en is er geen marge om een billijke vliegwet, die de lusten en de lasten verdeelt over Brussel en Vlaanderen, te maken. En ik snap de heer Bellot.

Maar, collega’s, wat mij het meeste stoort, is het volgende. In Vlaanderen zijn we het er kamerbreed over eens dat die lusten en die lasten moeten worden verdeeld, maar in Brussel merk ik dan het totaal tegenovergestelde. Daar is het tegen dat wat de Vlamingen willen, een billijke verdeling van de lusten en lasten van de vlieghaven. Ik stel met u vast, collega’s, dat er in Brussel geluidsnormen zijn, maar dat er in Vlaanderen hypocrisienormen zijn die serieus in het rood gaan. Ik zou dus zeggen: stop de hypocrisie en help mee om vanuit Brussel en vanuit Vlaanderen dit dossier te deblokkeren. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.