U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Willem-Frederik Schiltz bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, ik leg hier een klein voorstel van decreet voor, dat ik kan toelichten. Het betreft de opsporing van energiefraude in het decreet.

De voorzitter

Mijnheer Schiltz, u moet toelichten waarom u de spoedbehandeling vraagt. Wat is de haast en spoed?

Voorzitter, daar ben ik volop mee bezig. (Opmerkingen van de voorzitter)

Wat de vaststelling, detectie en bestraffing van energiefraude betreft, is het decreet niet werkbaar omdat in het oorspronkelijk decreet foute terminologie is opgenomen met betrekking tot de identificatiegegevens. Deze problematiek moet zo snel mogelijk worden rechtgezet om de Vlaamse Regering en de distributienetbeheerders toe te laten een efficiënt opsporingsbeleid inzake deze diefstal te kunnen voeren.

De voorzitter

Dat lijkt me een goede motivering.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, geheel in de lijn van mijn vorige toespraak is het de bedoeling van dit voorstel van decreet om in artikel 5.1.4. van het Energiedecreet de woorden rijksregister en kruispuntbank sociale zekerheid in te voeren. Nu staat er bevolkingsregister en vreemdelingenregister. De eerstgenoemde twee databanken en niet het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister zijn de enige authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen. Met dit voorstel van decreet wordt dit rechtgezet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1475/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.