U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het verzoekschrift over vrijstelling of vermindering van verkeersbelasting voor auto's die een periode niet op de openbare weg rijden.

De heer Vandenbroucke, verslaggever, heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, wij kregen op 23 augustus 2017 een verzoekschrift waarin de verzoeker vraagt om de invoering van een vrijstelling of vermindering van de verkeersbelasting voor auto's die een periode niet op de openbare weg rijden. De verzoeker zegt dat de logica moet worden gevolgd dat wie niet rijdt, de wegen niet gebruikt en dus ook geen verkeersbelasting hoeft te betalen, of alleszins minder.

De commissie heeft advies gevraagd aan minister Tommelein. Minister Tommelein heeft advies gegeven en dat hebben we besproken op 5 december 2017 In het advies komen drie elementen naar voren: ten eerste zegt minister Tommelein dat de wegbelasting verschuldigd is vanaf het ogenblik dat een voertuig is ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV), dat het Hof van Cassatie in verschillende arresten al heeft aangegeven dat het feitelijk gebruik geen enkele rol speelt in de hoogte van de te betalen verkeersbelastingen en dat het tijdelijk niet gebruiken van een wagen onmogelijk te controleren valt.

Verder gaf minister Tommelein mee dat de Vlaamse Regering momenteel de haalbaarheid van de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens onderzoekt, en dat, indien het zover zou komen, er uiteraard wel een belasting komt in functie van het gebruik.

Tot slot benadrukt de minister nog dat de opbrengst van de verkeersbelastingen niet louter een bijdrage is aan de kosten van het wegennet, maar dat die opbrengsten terechtkomen in de algemene middelen van de begroting, en dus ook worden gebruikt voor andere doeleinden.

De commissie stemde in met het advies van de minister.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.