U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van de Wauwer, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, op donderdag 14 december 2017 behandelde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Tot hiertoe maakte het KMSKA nog deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en was het dus een dienst met afzonderlijk beheer (DAB).

In de commissie heeft minister Gatz zijn ontwerp van decreet toegelicht en een aantal voordelen van de nieuwe structuur benadrukt. Hij wees erop dat de werking van een museum grondig verschilt van die van een overheid. Als extern verzelfstandigd agentschap zou het KMSKA enkele voordelen hebben: meer autonomie, wat het museum meer slagkracht geeft voor concurrentie met de brede vrijetijdssector; het kan zich duidelijker profileren en het wordt makkelijker om met externe stakeholders samen te werken; het brengt stimulansen op het vlak van aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap; het museum kan een meer specifiek personeelsbeleid voeren, afgestemd op zijn specifieke noden.

De zelfstandige rechtsvorm verandert niets aan de erkenning van het KMSKA als Vlaamse wetenschappelijke instelling. Dat blijft zo.

De beleidsuitvoerende taken van het museum zijn conform het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017. De Vlaamse Regering kan echter ook in de toekomst nog bijkomende taken opleggen, via een samenwerkingsovereenkomst of meer ad hoc, al benadrukte minister Gatz dat er nog geen plannen zijn in die richting.

Voor de periode 2019-2023 is in een jaarlijkse werkingssubsidie voorzien. Vanaf 2024 zal het KMSKA in principe een beroep doen op subsidies op basis van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

De Vlaamse Regering zal ook nog enkele kleine aanpassingen doen aan uitvoeringsbesluiten en de samenwerkingsovereenkomst voorbereiden.

Op 1 januari 2019 zal de vzw volledig operationeel zijn. Dat heeft invloed op de personeelsleden. Contractuele personeelsleden in dienst van het Departement Cultuur, Jeugd en Media die opdrachten vervullen voor het KMSKA, gaan over naar de vzw. Statutaire personeelsleden van het departement met dergelijke opdrachten, worden ter beschikking van de vzw gesteld.

Het ontwerp van decreet heeft geen rechtstreekse impact op het eigen vermogen van het KMSKA.

Verschillende commissieleden namen het woord: collega Coudyser, collega Segers en ikzelf. In grote lijnen stonden wij allemaal achter dit ontwerp van decreet. Het is dan ook eenparig goedgekeurd.

Voorzitter, ik rond af, en ik hoop dat dit nieuwe statuut het KMSKA alle kansen kan geven om te schitteren als het nieuwe museum in de nieuwe gebouwen en met dit nieuwe statuut.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Collega's, namens mijn fractie wil ik toch heel kort zeggen dat we de verzelfstandiging van het KMSKA toejuichen. Ik wens hun ook alle succes met het oog op de heropening in 2019, om alle kansen te benutten en door te groeien tot hét Vlaamse museum in schone kunsten. Het is voor de identiteit van Vlaanderen, zowel in Vlaanderen als internationaal, heel belangrijk.

Die verzelfstandiging biedt tal van voordelen. Het geeft het museum, als wetenschappelijke instelling, maar ook als publieksinstelling, meer slagkracht om net die ambities nationaal en internationaal waar te maken. Het geeft veel meer mogelijkheden om de principes van deugdelijk bestuur en ‘cultural governance’, transparantie en snelle beslissingsprocedures concreet gestalte te geven en de concurrentie met andere vrijetijdsspelers aan te gaan. Het geeft ook meer mogelijkheden om het als toonaangevend museum in Vlaanderen te laten excelleren, maar ook het te laten spelen als voorbeeldfunctie voor andere musea, specifiek in het kader van het cultureel ondernemerschap en de aanpak van de zoektocht naar en het inzetten van aanvullende financieringsinstrumenten.

Bovendien is verzelfstandiging een trend in Europa. Het is een trend om musea meer zelfstandig te laten werken.

Nogmaals, we hebben er alle vertrouwen dat er een mooie toekomst is weggelegd voor het KMSKA. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1373/1)

– De artikelen 1 tot en met 18 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.