U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 januari 2018, 14.05u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Partyka heeft het woord.

Minister, net zoals u en iedereen hier, heb ik met afschuw gekeken naar de beelden van de ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen, waar onder het puin zwaargewonden, maar jammer genoeg ook dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Dat zoiets gebeurt in je eigen stad of gemeente is de ergste nachtmerrie, niet alleen voor de burgers, maar ook voor de bestuurders, voor de burgemeester en de lokale hulpdiensten. Want de controle op brand- en ontploffingsgevaar is dan wel een samenspel van federale en Vlaamse regels, in de praktijk zijn het toch de lokale veiligheidsdiensten en de lokale bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de toepassing en de handhaving ervan.

Net zoals veel lokale bestuurders in de zaal heb ik me op het moment van de beelden dadelijk afgevraagd: was er een conformiteitsattest, was de brandweer langs geweest, was er een woningonderzoek door Wonen-Vlaanderen, waren er klachten binnengekomen bij de gemeentelijke administratie?

Dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de lokale besturen.

Minister, de vraag is of dit had kunnen worden vermeden. Dat is meteen ook een vraag aan u. Kan de Vlaamse overheid maatregelen nemen om dergelijke rampen in de toekomst te vermijden?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Partyka, uw actuele vraag is veel algemener dan de papieren versie. Dat maakt niet uit. Mijn antwoord zal kort zijn.

Ik ben het met u eens dat het zeer jammer en tragisch is wat op de Paardenmarkt in Antwerpen is gebeurd. U weet dat het puin momenteel nog wordt geruimd. Ik hoop van niet, maar misschien zullen nog stoffelijke resten van onder het puin worden gehaald.

Ik kan eigenlijk niet op uw vraag ingaan. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog en moet nog uitwijzen wat de echte en werkelijke oorzaak van het gebeuren is.

Minister, dat vraag ik absoluut niet. Ik vraag u niet wat de oorzaak van de ramp is. Ik heb enkel vermeld dat er veel aanwijzingen zijn.

Als minister van Wonen bent u verantwoordelijk. Het zou om veilige woningen moeten gaan. In de praktijk hebben de lokale besturen te maken met malafide huisjesmelkerij of met slechte woningen. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Uw diensten van het Agentschap Wonen-Vlaanderen hebben verklaard dat bij controles een vijfde van de woningen niet in orde blijkt te zijn. Slechts een fractie van de woningen wordt gecontroleerd. In de dagelijkse gang van zaken vormen vele duizenden woningen dan ook een pertinent gevaar voor de openbare veiligheid. De lokale besturen zijn, samen met de veiligheidsdiensten, hiervoor verantwoordelijk. Ook vanuit het werkveld klinkt al lang de roep om meer regels.

Concreet vraagt de Vlaamse overheid dat alle stookinstallaties om de twee jaar worden gekeurd. Dat hebt u in de nieuwe huurregelgeving overgenomen. Om de twee jaar moet voor een stookinstallatie verplicht een attest worden afgeleverd. Uw eigen diensten hebben opgemerkt dat dit misschien ook voor gasinstallaties aangewezen is. Waarom vragen we niet dat om de vijf jaar wordt aangetoond dat een installatie in orde is? De veiligheidsdiensten zullen u vertellen dat misbruik een pertinent gevaar is. Meer gasinstallaties zijn niet dan wel in orde. Dat is een gevaar. Wat kunnen we daar als Vlaamse overheid aan doen? (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Voorzitter, ik zou waakzaam zijn om niet het zoveelste regeltje of de zoveelste verplichting te maken. Er moet natuurlijk wel een zekere veiligheid zijn. Dat gas is levensgevaarlijk, niet enkel voor de mensen die er wonen, maar voor de hele omgeving.

Minister, het zou al een goede zaak zijn indien u, als minister van Wonen, een sensibiliseringscampagne zou voeren. De vraag is wat iemand moet doen als hij gas ruikt. Ik heb de artikels gelezen. Mensen ruiken gas, maar in plaats van de juiste instanties te bellen, bellen ze de huisbaas die dan onbereikbaar blijkt te zijn. Volgens mij moeten de mensen onmiddellijk naar de brandweer, Eandis of Infrax bellen om het probleem direct op te lossen. Er kan worden gecommuniceerd over wat iemand moet doen indien hij een gaslek ruikt. U kunt sensibiliseren met betrekking tot een en ander. Volgens mij is veilig wonen voor veel mensen een prioriteit.

De voorzitter

De heer Engelbosch heeft het woord.

Jelle Engelbosch (N-VA)

Mevrouw Partyka, in dit verband slaat u de bal volgens mij volledig mis. We hebben in Vlaanderen het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Dat valt onder de bevoegdheid van de minister van Leefmilieu en absoluut niet onder de bevoegdheid van de minister van Wonen.

Ik heb op de sociale media gelezen dat u dit voor de huurmarkt in de regelgeving wilt inschrijven. Er moet een vijfjaarlijkse controle komen. Dan zouden we weer naar af gaan. Nu moet dat immers voor alle woningen en om de twee jaar gebeuren. Ik begrijp niet goed waarom u een stap achteruit wilt zetten. Nu is er een verplichting. Die verplichting komt uit de bevoegdheid van de minister van Leefmilieu. Ik stel voor dat u er bij haar op aandringt dat de controles om de twee jaar gebeuren.

Ik val overigens bijna van mijn stoel. Vorige maand hebt u tijdens een plenaire vergadering een pleidooi gehouden om de huursubsidies onafhankelijk te maken van het kwaliteitsonderzoek van de woningen en geen conformiteitsattesten voor woningen meer te eisen. Nu zegt u net het omgekeerde, namelijk dat we moeten controleren en bijkomende attesten moeten afleveren. Wilt u af van meer controles en conformiteit of wilt u meer controles en conformiteit? De ene dag zegt u het ene en de andere dag zegt u het totaal tegenovergestelde. (Applaus bij de N-VA)

Mevrouw Van Volcem, ik ben het eens met u. We moeten inderdaad waken over de woonkwaliteit. Maar ik ben het natuurlijk ook eens met collega Engelbosch. Je kunt hier vandaag moeilijk komen pleiten – ik zal seffens nog wat verder ingaan op de bijkomende regels waarover we het dan kunnen hebben – voor meer controle en een maand geleden zeggen bij het toekennen van een huursubsidie…. (Opmerkingen van Katrien Partyka)

… bij het toekennen van een huursubsidie waar de woonkwaliteit heel belangrijk is voor mij… Ik heb toen gezegd dat ik de woonkwaliteit niet loslaat. Toen was u vragende partij om dat wel te doen. Maar bon, het is uw volste recht, mevrouw Partyka, om af en toe van idee te veranderen. (Opmerkingen van Katrien Partyka)

Wat mij wel een klein beetje stoort in dit debat, en dat ligt niet aan u, mevrouw Partyka, is dat blijkbaar heel veel mensen er al van uitgaan dat het hier per definitie met een gaslek te maken heeft. Het gerechtelijk onderzoek loopt. Dat moet nog uitgewezen worden. Als bekend wordt wat de oorzaak is geweest, en dat geldt niet alleen voor wat er in Antwerpen is gebeurd maar ook wat er eventueel in het verleden is gebeurd… U weet dat we in het verleden wel maatregelen hebben genomen naar aanleiding van de studentenhuisvesting. Maar als u pleit voor meer regels, waar ik niet per definitie neen op zeg, dan moeten we natuurlijk wel weten over welke regels en welke regelgeving we spreken. Uw oorspronkelijke vraag luidde of ik van plan ben om een verplichting op te leggen waarbij eigenaars van woningen met een bepaalde frequentie hun gasinstallatie moeten laten controleren met het oog op het vermijden van ontploffings- en brandgevaar. Ik zeg niet per definitie neen, maar u gaat er gewoon van uit dat dit de oorzaak is. Ik wens over deze concrete zaak, voorzitter, collega's, hier geen verdere uitspraken te doen, want er loopt een gerechtelijk onderzoek dat alles nog zal moeten uitwijzen.

Ik heb het eerst en vooral niet over de concrete zaken. Ik vind het ook bijzonder jammer dat er wordt verwezen naar het onderzoek woningkwaliteit. Dat gaat uiteraard maar over een zeer beperkt segment. Dat is een andere discussie over woningkwaliteit.

Mijn vraag aan de minister van Binnenlands Bestuur is – ik vind het jammer dat daar zo op wordt gereageerd – hoe we kunnen zorgen voor meer veiligheid vanuit de bevoegdheid Wonen waar er overduidelijk een probleem is. Er is een probleem van veiligheid in vele duizenden Vlaamse woningen. Er is een probleem voor de lokale besturen om die veiligheid te garanderen. De enige vraag aan u als verantwoordelijke minister is: wat gaat u doen? We verwachten van u een initiatief. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.