U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Ronse heeft het woord.

We hebben een uitgebreide bespreking gehad over deze maatregel in de commissie. Vanuit onze fractie was die uiteraard zeer positief. We hebben een kleine bemerking, namelijk dat het belangrijk zal zijn om de screening van de ondernemersplannen goed te doen en dit goed uit te werken opdat wie in aanmerking komt voor een dergelijke premie, echte ondernemers zijn en geen mensen die de beschikbaarheid waaraan ze moeten voldoen, zouden ontlopen. We twijfelen daar niet aan. De minister heeft ons voldoende overtuigd dat dit zal slagen.

Ik breng in herinnering waar het budget dat voor deze maatregel dient, vandaan komt. Dat komt voor een deel over als gevolg van de zesde staatshervorming. Met die middelen gaf men vroeger op federaal vlak aan mensen die geen werk hadden maar werk aannamen, een bonus. Hoe pervers kan een systeem zijn? Mensen die een bonus krijgen omdat ze ingaan op een jobaanbod! Dat toont aan dat het systeem dat we hadden over gekregen, kaduuk was. De minister heeft daar een mooie zwaan van gemaakt. Het decreet zorgt ervoor dat een lelijk kuiken een mooie zwaan wordt. Minister, ik hoop dat we nog lang mogen genieten van die prachtige zwaan die u hebt gecreëerd. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

De hervorming van de werkhervattingstoeslag past in het bevorderen van het ondernemerschap bij werkzoekenden. Daar is onze fractie uiteraard heel enthousiast over. Ik reken er ook op dat de VDAB-consulenten die toeleiding van geïnteresseerde werkzoekenden naar het opstarten van een zelfstandige activiteit een volwaardige plaats zullen geven in het activeringsbeleid.

Het zal inderdaad zaak zijn om de praktische implementatie en de randvoorwaarden doordacht uit te werken. We denken aan het concrete bedrag, de invulling van de degressiviteit en de fiscale behandeling. Heel belangrijk is ook een goede afstemming met het bestaande Vlaamse en federale instrumentarium.

Er is ook het prestarterstraject. Dat is belangrijk omdat dit het welslagen van de zelfstandige activiteit verhoogt. Het zal ook ‘avonturiers’ ontraden om zich met publieke middelen te wagen aan een professionele sprong in het duister. Iedereen die weet hoe een zelfstandige activiteit in elkaar zit, weet dat het nooit de gemakkelijkste weg is, en al zeker geen kortetermijnstrategie.

Minister, we rekenen op een snelle implementatie van de maatregel, de enthousiaste medewerking vanuit VDAB en duidelijkheid voor de werkzoekenden, zodat het transitieproject een gebruiksvriendelijk instrument is dat mensen over hun drempelvrees kan tillen om hun droom voor het opstarten van een eigen zaak te realiseren. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik bedank de sprekers, maar ook wie in de commissie daarover een aantal zaken heeft gezegd. De heer Annouri heeft daarnet nog dit voorstel ondersteund.

In het ministerieel besluit voor het prestarterstraject leggen we de focus op de opmaak van een businessplan. Wie start met een zaak, moet een goed businessplan hebben, dat kans op slagen heeft. Dat is een eerste focus die we zullen leggen.

Een tweede focus leggen we op de versterking van de algemene ondernemerschapscompetenties. We gaan ervan uit dat een prestarterstraject minimum zes weken in beslag moet nemen, zodat deze mensen voorbereid zijn om de stap te zetten en met kennis van zaken kunnen starten met hun eigen onderneming. Ik ben heel tevreden dat we deze stappen zetten en hoop dat we in de loop van het eerste trimester van 2018 effectief van start kunnen gaan met deze premie. Ik hoop ook dat we veel ondernemers zullen hebben, die dan mettertijd zelf nog extra medewerkers kunnen aanwerven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1318/2)

– De artikelen 1 tot en met 14 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.