U bent hier

In de kijker

Voortzetting plenair debat begroting 2018

Download hier de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie 3 d.d. 20/12/17)

Decreet lokaal bestuur

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de bestaande decreten te vervangen die de organisatie en de werking van de Vlaamse lokale besturen regelen. Concreet vervangt dit ontwerp van decreet onderdelen van het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en een deel van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur en houdt de eindstemming.

Aanpassing Vlaamse energieheffing

In juni 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof het decreet dat de Vlaamse energieheffing invoerde. De bijdragen voor 2016 en 2017 moeten wel nog betaald worden en kunnen niet teruggevorderd worden. De Vlaamse Regering diende een nieuw ontwerp van decreet in met daarin een oplossing voor het probleem van het overschot aan groenestroomcertificaten: een aanpassing van de groenestroom- en wkk-quota (warmte-krachtkoppeling) enerzijds en een aanpassing van de Vlaamse energieheffing anderzijds. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Vlabzorginvest

Verschillenden leden van de meerderheidsfracties zijn van oordeel dat Vlaams-Brabant in het algemeen en de Vlaamse Rand in het bijzonder met een historische achterstand kampen van het welzijns- en gezondheidsaanbod. Daarom hebben ze een voorstel van decreet ingediend om een specifiek investeringsbeleid te voeren voor de welzijns- en gezondheidsinfrastructuur in Vlaams-Brabant. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet dat het provinciaal agentschap Vlabinvest wil uitbreiden met Vlabzorginvest en houdt de eindstemming.

Resolutie versterkt geestelijke-gezondheidsbeleid

Door maatschappelijke ontwikkelingen en het overhevelen van een aantal bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming staat de geestelijke gezondheidzorg voor een grote hervorming. Het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019 moet tegen het einde van de regeerperiode uitmonden in een nieuw decreet. In een voorstel van resolutie doen leden van de meerderheidsfracties een aantal aanbevelingen aan de Vlaamse Regering voor een versterkt beleid inzake geestelijke gezondheid.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van Rob Beenders, Yasmine Kherbache, Bart Van Malderen, Imade Annouri, Renaat Landuyt en Joris Vandenbroucke
1425 (2017-2018) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1353 (2017-2018) nr. 1
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1316 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1318 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Grete Remen en Rob Beenders
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1353 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1378 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Tinne Rombouts en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1319 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Danielle Godderis-T'Jonck en Freya Saeys
Bespreking
van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2017-2018) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Ombudsdienst
45 (2017-2018) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Kinderrechtencommissariaat
46 (2017-2018) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Vlaams Vredesinstituut
48 (2017-2018) nr. 1
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
14 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Rik Daems en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Rik Daems, Jan Bertels, Peter Wouters, Vera Jans, Lorin Parys, Elke Van den Brandt, Joris Poschet, Sabine Vermeulen, Björn Anseeuw, An Christiaens, Bart Van Malderen, Herman Wynants, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Emmily Talpe, Yasmine Kherbache, Bart Nevens, Rob Beenders, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde, Karl Vanlouwe, Johan Danen, Paul Cordy, Ann Brusseel, Imade Annouri, Paul Van Miert, Renaat Landuyt, Steve Vandenberghe, Lieve Maes, Piet De Bruyn, Els Robeyns, Cindy Franssen, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Peter Wouters, Cathy Coudyser, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bart Nevens, Rob Beenders, Johan Danen, Paul Cordy, Ann Brusseel, Paul Van Miert, Renaat Landuyt, Jan Bertels, Rik Daems, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Lorin Parys, Gwenny De Vroe en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1316 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1318 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Grete Remen en Rob Beenders
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1353 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1378 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Tinne Rombouts en Tine Soens
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1319 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Danielle Godderis-T'Jonck en Freya Saeys
Hoofdelijke stemming
van Bart Van Malderen en An Moerenhout
1322 (2017-2018) nr. 3
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.