U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, daarnet heeft mevrouw Tine Soens een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Tine Soens, Katia Segers, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Jean-Jacques De Gucht en Wouter Vanbesien betreffende professor Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is.

De tekst wordt nu rondgedeeld. Door het feit dat dit voorstel van resolutie is ingediend door vijf van de zes partijen, veronderstel ik dat we meteen overgaan tot de spoedbehandeling.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Tine Soens, Katia Segers, Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Jean-Jacques De Gucht en Wouter Vanbesien betreffende professor Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, ik ben blij dat we met de meerderheid tot een akkoord zijn kunnen komen over dit voorstel van resolutie. We hebben deze namiddag al de actuele vragen gehad waarin de hoogdringendheid van dit voorstel van resolutie al een beetje werd toegelicht.

Professor Ahmadreza Djalali, die verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel, zit sinds april 2016 opgesloten in Teheran. In oktober werd hij ter dood veroordeeld zonder eerlijk of openbaar proces. De advocaat die hem werd toegewezen, heeft geen beroep aangetekend terwijl de professor daar wel uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Dat werd afgelopen weekend bekend. De uitvoering van de doodstraf lijkt daarmee onafwendbaar en kan eigenlijk elk moment worden uitgevoerd. Dit motiveert de hoogdringendheid om dit voorstel van resolutie nu te behandelen.

Ik wil ook de rector van de VUB, Caroline Pauwels, citeren die in een opiniestuk maandag zei: “Het laatste dat we nu mogen doen, is ons moedeloos neerleggen bij dit gruwelijke verdict.” Er is ook de oproep van de Vlaamse universiteiten aan ons, volksvertegenwoordigers, om in onze contacten met Iran te wijzen op de internationale wetten en standaarden, de rechten van verdediging en de onaanvaardbaarheid van terdoodveroordeling van een Iraans-Europees staatsburger. Wegens die nieuwe feiten leek het ons aangewezen om een nieuw voorstel van resolutie in te dienen waarbij we ook willen verwijzen naar de actuele vragen van deze namiddag en waarin wordt gesteld dat we alles op alles willen zetten om gratie te verlenen aan de professor die verbonden is aan de VUB.

Nogmaals, ik ben blij dat we met de meerderheid tot een akkoord zijn kunnen komen en dat we ons niet moedeloos neerleggen bij dit gruwelijke verdict.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Voorzitter, ik wil uiteraard alle collega’s bedanken voor het opstellen van dit voorstel van resolutie. Bij deze wil ik ook een warme oproep doen om morgen mee te gaan betogen, samen met Amnesty International en heel wat studenten en personeelsleden van de VUB, voor de Iraanse ambassade op de Franklin Rooseveltlaan om 18 uur. Jullie steun is meer dan welkom.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik wil verwijzen naar mijn actuele vraag van deze namiddag waarin ik in het beknopte tijdsbestek van de vraag zoals reglementair bepaald, heb gezegd wat de collega’s nu allicht zullen herhalen. Ik denk de weerslag daarvan terug te vinden in de toelichting bij het voorstel van resolutie. Ik heb gelijkaardige acties gevraagd aan de Vlaamse Regering die intussen grosso modo werden toegezegd door de minister-president. Zoals dat dan gaat, zullen we niet bij de ondertekenaars van dit voorstel van resolutie behoren maar zullen we het toch goedkeuren.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, het is absoluut nodig dat wij tot dit voorstel van resolutie zijn gekomen. Ik ben dan ook blij dat wij een tekst hebben gevonden die er niet op uit is om een signaal van wraak uit te sturen, maar dat wij een signaal geven ten aanzien van de islamitische republiek Iran. We dringen aan om zo spoedig mogelijk gratie te verlenen.

Blijkbaar zijn, volgens het Iraanse recht dan toch, de rechtsmiddelen uitgeput. Dan is er, zoals de minister-president heeft gezegd, eigenlijk nog maar een mogelijkheid, namelijk een beroep doen op de mogelijkheid om gratie te vragen. Het is van belang dat die gratie wordt verleend, dat we professor Djalali vrij krijgen en dat hij kan ontsnappen aan de doodstraf.

De diplomatieke contacten zijn er op alle mogelijke manieren gebeurd. We weten dat de minister-president zeer recent nog de Iraanse ambassadeur voor de zoveelste keer heeft uitgenodigd.

Hij heeft aangedrongen om toelichting te krijgen over wat precies ten laste wordt gelegd. We stellen toch vast dat er bepaalde onduidelijkheden zijn waarbij blijkbaar de aangewezen advocaat zelfs geen beroep heeft aangetekend tegen de doodstraf. Wij blijven aandringen op die diplomatieke contacten.

Wat Vlaanderen doet, is belangrijk, maar wat Europa doet, is nog belangrijker. Hiermee willen we dan ook een signaal geven aan de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, mevrouw Mogherini, om vanuit Europa aan Iran dit signaal te geven dat er zo spoedig mogelijk gratie zou worden verleend. Daarom hebben wij dan ook, samen met de oppositie, dit voorstel van resolutie mee ondertekend. Wij rekenen er dan ook op dat er een brede, zo mogelijk unanieme, steun is voor dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord. 

Ward Kennes (CD&V)

Voorzitter, de feiten zijn bekend. Ik wil enkel de collega's bedanken omdat daarnet bij het opmaken van dit gezamenlijke voorstel van resolutie, iedereen toch beseft heeft dat het doel belangrijker is dan de eigen gevoeligheden en de eigen profilering. Dat is een belangrijk signaal dat we hebben kunnen geven.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.