U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over incentives aan gemeenten voor de realisatie van woonzorgzones die voldoen aan een ouderentoets.

Mevrouw Coppé, verslaggever, heeft het woord.

Griet Coppé (CD&V)

De verzoekers vragen om de ontwikkeling van woonzorgzones te stimuleren door incentives te geven aan gemeenten die hiervan werk maken. Het verzoekschrift werd behandeld in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 23 mei 2017. We vroegen daarop een standpunt van de regering. Dit punt werd opnieuw behandeld op 3 oktober 2017.

Het antwoord van de regering luidde als volgt. Minister Vandeurzen is coördinerend minister voor het ouderenbeleid en bevoegd voor de opmaak van een vijfjaarlijks ouderenbeleidsplan, onder andere initiatieven beschrijvend die een bijdrage leveren aan de inclusie van ouderen in de samenleving. Wonen en de woonomgeving ondersteunen deze inclusie: het samenspel tussen welzijn, wonen en zorg zijn bepalend voor de levenskwaliteit van ouderen. Binnen de conceptnota Vlaams Welzijns- en Zorgbeleid voor Ouderen wordt in perspectief 3 omschreven hoe een woonomgeving stimulerend kan werken: rust- en zitplaatsen, veilige stoepen, bereikbaar openbaar vervoer … Ook andere perspectieven spreken over veiligheid in en rond de woning, aangepast wonen, wonen met zorg.

Leeftijdsvriendelijke steden en gemeenten zijn een uiting van het feit dat een kwaliteitsvolle infrastructuur en ruimte samengaan om ook ouderen en personen met een lichte of zware beperking aan de samenleving te laten participeren. Integrale toegankelijkheid en universeel design zijn uitgangspunten.

Ontwikkelde inspiratiemodellen zijn onder andere dementievriendelijke gemeenten en leeftijdsvriendelijke gemeenten. De VVSG en de Vlaamse Ouderenraad blijven de relevante partnerorganisaties om deze modellen verder lokaal te implementeren. Als structurele partner Gelijke Kansen heeft de vzw Enter een belangrijke beleidsondersteunende rol. Bij toenemende vraag naar zorg en de vermaatschappelijking ervan is toegankelijkheid een cruciaal gegeven.

Woonzorgzones zijn bij uitstek een lokale aangelegenheid, en daarom wordt een belangrijke regierol toebedeeld aan de lokale overheid, een regiefunctie op voorwaardenscheppend niveau. Een woonzorgzone is als het ware een soort planningsinstrument waarmee lokale overheden het woon-, zorg- en welzijnsaanbod op elkaar kunnen afstemmen.

De rol van de Vlaamse overheid situeert zich in een transversaal beleid en kan de lokale overheden kapstokken geven om de regierol in te vullen. De commissie kon zich vinden in het uitgebreid antwoord van de Vlaamse Regering en beslist een verkorte versie van dit antwoord te bezorgen aan de verzoeker.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.