U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen over het verzoekschrift tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De heer Anseeuw, verslaggever, heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Op 3 mei 2017 werd een verzoekschrift ingediend tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de VMSW. Op 18 juli 2017 bezorgde minister Liesbeth Homans haar standpunt aan de commissievoorzitter. Op 28 september 2017 besprak de commissie het verzoekschrift.

De verzoeker heeft een lening afgesloten bij de VMSW voor de aankoop van haar woning. In 2015 werd zij ontslagen op haar werk en ontving zij een opzeggingsvergoeding die als afzonderlijk belastbaar inkomen wordt vermeld op haar belastingaanslag voor het inkomen van 2015. Na haar ontslag vond zij snel een nieuwe job, waar zij echter minder verdient dan voorheen. Doordat zij in 2015 een hoger belastbaar inkomen had dan in voorgaande jaren, heeft de VMSW bij toepassing van het Leningenbesluit de rentevoet van haar lening verhoogd. Voor de bepaling van de rentevoet worden namelijk alle aan de personenbelasting onderworpen inkomsten in rekening genomen, hetzij het gezamenlijk én het afzonderlijk belastbaar inkomen.

De verzoeker vroeg evenwel om, gezien haar lagere inkomen uit arbeid, alleen het gezamenlijk belastbaar inkomen in aanmerking te nemen, ofschoon het afzonderlijk belastbaar inkomen terecht werd meegeteld.

In haar standpunt stelde minister Homans dat het systeem waarbij men rekening houdt met een inkomen uit het verleden, altijd inhoudt dat men geen rekening houdt met de huidige en toekomstige financiële situatie. Bovendien kunnen ook mensen wier inkomen daalt zonder dat ze ontslagen worden, een hogere rentevoet krijgen net in het jaar waarin hun inkomen begint te dalen. Het alternatief voor het huidige systeem is om te werken met de huidige inkomsten, zoals men die gebruikt voor de bepaling van de solvabiliteit. Alleen hebben de actuele inkomsten een minder objectief karakter en zijn ze ook moeilijker vast te stellen. Net daarom heeft men gekozen voor de belastbare inkomsten zoals die blijken uit een officieel aanslagbiljet, aldus de minister.

De commissie Wonen besliste unaniem om zich aan te sluiten bij het standpunt van de minister.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.