U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, ik houd het heel kort, want iedereen heeft uiteraard het verslag kunnen lezen.

Ik wil nog eens de nadruk leggen op de voordelen van zo’n ecocombi, want dat vergeten we af en toe.

Uit verschillende proefprojecten is gebleken dat die ecocombi’s twee voordelen hebben.

Aangezien ze langer zijn, vervoeren ze per rit een grotere lading. Dit heeft een daling van het aantal vrachtwagens op de weg tot gevolg. In de praktijk kunnen twee ecocombi’s drie gewone vrachtwagens vervangen.

Het tweede voordeel is dat de ecocombi’s bijdragen tot een beter leefmilieu. Het brandstofverbruik en de emissies van CO2, van fijn stof en van NOx van langere vrachtwagens liggen beduidend lager dan bij het gebruik van twee afzonderlijke gewone vrachtwagens. Uiteraard heb ik het hier over een vervoer over dezelfde afstand.

In navolging van het eerste proefproject, dat in 2014 is gestart, hebben we dan ook een voorstel van decreet opgesteld om het toepassingsgebied te verruimen of verder uit te breiden. Dit voorstel van decreet maakt werk van een basisnetwerk in plaats van vergunningen per aangevraagde reisweg. Het maakt werk van aantakkingstrajecten die kunnen worden aangevraagd en toegestaan.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat we enorm veel aandacht besteden aan de verkeersveiligheid. Ook voor ons is dit natuurlijk een belangrijk aspect. Op basis van een puntensysteem, dat in een besluit van de Vlaamse Regering zal worden geregeld, zullen de trajecten worden vastgelegd. Dit is een goede zaak. Op die manier kunnen we ook aandacht schenken aan de verkeersveiligheid.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, in de commissie hebben we hierover een debat gevoerd. We hebben het eerste decreet betreffende de proefprojecten niet gesteund. We zullen dit ook niet steunen. We zijn het niet helemaal eens met de analyse waaruit zou blijken dat de ecocombi’s veel minder brandstof verbruiken en hierdoor minder CO2 uitstoten. Dat blijkt ook niet uit de documenten die wij hebben opgevraagd over de evaluatie van het eerste proefproject. Die evaluatie is niet van aard om ons van mening te doen veranderen.

De ecocombi’s, die ik liever monstertrucks noem, zijn absoluut geen ecologische oplossing. We vinden zelfs dat dit haaks staat op het beleid van minister Weyts, dat we wel steunen. Als alternatief voor het wegvervoer wil hij vooral heel wat vracht langs binnenwateren vervoeren. We blijven bij ons standpunt en we zullen dit voorstel van decreet straks niet goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1189/1)

– De artikelen 1 tot en met 8 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.