U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 juni 2017, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Tinne Rombouts bij motie van orde een voorstel tot aanvulling van de agenda gedaan met het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, we hebben vorige week een discussie gehad in de plenaire vergadering van dit parlement toen bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie over glyfosaat werd aangekondigd, met de vraag om meer verfijning te kunnen aanbrengen in het hele verhaal inzake pesticiden. We hebben toen ook verwezen naar het feit dat er een decretale basis nodig was. We voorzien in die decretale basis met dit verzameldecreet. We hebben dit ontwerp ondertussen in de commissie behandeld en vanuit de commissie is deze week ook de terechte vraag gesteld om dat zo spoedig mogelijk ook in de plenaire vergadering te kunnen bespreken. Daarom vraag ik om dat vandaag ook meteen op te nemen, zodat de regering ook verder kan met de praktische uitwerking van deze regelgeving.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is aangenomen. Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Het goedkeuren van verzameldecreten is een aloude traditie, dat weten we. Vandaag gaan we met dit verzameldecreet inzake leefmilieu 26 decreten wijzigen. De meeste wijzigingen zijn van technische aard, dus daar zullen we met zijn allen geen problemen mee hebben, denk ik. Een paar keer is er wel iets met terugwerkende kracht. We hebben in de commissie gezegd dat we niet vinden dat dat iets is om aan te moedigen, maar het is nu eenmaal zo. Nu, we hopen wel dat we in deze legislatuur nog een aantal grondigere hervormingen kunnen doorvoeren dan vandaag met dit verzameldecreet het geval is. Dan denken we aan het Waterwetboek, in verband waarmee ook al stappen zijn gezet. We denken aan het Instrumentendecreet dat op ons afkomt, en ook aan de harmonisatie van vergoedingssystemen, en aan de integratie – hopelijk – van de regelgeving Natuur en Bos.

Collega Rombouts zei het al: dat dit punt vandaag bij hoogdringendheid wordt geagendeerd, heeft onder meer te maken met het verbod op glyfosaat. We willen natuurlijk de minister helpen om daar snel werk van te maken. Die regeling inzake glyfosaat is voor ons een eerste stap. Er wordt nu vooral gekeken naar de gevaren voor mensen die het product gebruiken, niet zozeer naar de gevolgen voor het milieu. Professionele gebruikers, mensen met een fytolicentie, zullen het nog altijd kunnen gebruiken, ook op privéterreinen. Als we dit echter samen lezen, en laten we hopen dat dit lukt, dat dit gebruiksverbod dat we in Vlaanderen nu opleggen, spoort met het federale verkoopverbod, dan denken we dat we in dezen een stap in de goede richting zetten. De N-VA zal dit verzameldecreet in elk geval goedkeuren.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, ik kijk even naar de heer Sanctorum. Ik denk dat we hoogdringendheid om dezelfde reden steunen. Het gaat erom het verbod op glyfosaat door niet-professionele gebruikers snel te kunnen invoeren. Dat is ook de teneur van het voorstel van resolutie waarvan de heer Sanctorum de hoofdindiener en ik een mede-ondertekenaar was. Indien dit vrijdag op de agenda van de Vlaamse ministerraad kan staan, kunnen de uitvoeringsbesluiten en het advies van de Raad van State snel volgen en kan het verbod in juli 2017 worden ingevoerd. Indien we de normale procedure zouden volgen, zou dat nog tot oktober of misschien november van dit jaar duren. Als politici zijn we voor het verantwoord gebruik of helemaal geen gebruik van pesticiden door particulieren. We willen dit niet bemoeilijken, maar afbouwen. We kunnen niet anders dan nu de hoogdringendheid te steunen.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Voorzitter, ook ik heb heel wat kritische bemerkingen bij dit ontwerp van decreet en bij de amendementen. Ik denk dan in het bijzonder aan het feit dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de wijze waarop we onze zonevreemde bossen zullen beschermen. Ik betreur nog steeds dat hierover geen duidelijkheid bestaat.

Een bijzonder belangrijk onderdeel van dit ontwerp van decreet is de toevoeging van een amendement waarin een verbod op het particulier gebruik van glyfosaat mogelijk wordt. Indien dit vandaag wordt goedgekeurd, wordt voorzien in een decretale basis.

Ondertussen heeft minister Schauvliege in de commissie verklaard dat ze, als de decretale basis vandaag wordt goedgekeurd, overmorgen met een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering naar de Vlaamse Regering zal stappen en dat ze de Raad van State bij hoogdringendheid om advies zal vragen.

Ik vind dat een belangrijk engagement. Ik hoop dat een verbod op het gebruik van glyfosaat door particulieren, net als in ons voorstel van resolutie staat, voor het einde van juli 2017 ingang zal vinden.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, de Open Vld-fractie is heel tevreden met dit verzameldecreet. Het vereenvoudigt heel wat zaken en als liberalen kunnen we dat enkel toejuichen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de digitalisering en dergelijke. We zouden de minister graag op dit elan zien voortgaan.

Het zal niemand verbazen dat onze fractie tijdens de besprekingen enkele kritische bemerkingen heeft geuit met betrekking tot het Bosdecreet. Mevrouw Peeters heeft betreurd dat nog geen amendement op artikel 90ter is ingediend. Ik hoop namens mijn fractie dat een aanpassing snel zal volgen.

Waar al de vorige sprekers naar hebben verwezen, is het onderdeel over glyfosaat. Uiteraard is mijn fractie zeer tevreden dat het verbod op het particulier gebruik snel zal worden ingevoerd. Uiteraard hebben we aangedrongen op de hoogdringendheid. Het amendement is al goedgekeurd in de commissie en we zijn dan ook zeer tevreden dat we er vandaag opnieuw over kunnen stemmen.

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Voorzitter, mijn fractie heeft zich tijdens de commissiebespreking, onder meer na de discussie over het verbod op het gebruik van glyfosaat en de vaststelling dat dit volgens de minister voor het najaar zou zijn, tegen dit verzameldecreet uitgesproken. Tot onze grote verwondering heeft dit er niet toe geleid dat het ontwerp van decreet in zijn geheel is verworpen.

In elk geval gaan we akkoord met de spoedbehandeling. We zijn blij dat dit gebeurt. We zijn relatief positief over de aankondiging die de Vlaamse Regering ondertussen heeft gedaan. De Vlaamse Regering is van plan dit in de mate van het mogelijke in de loop van de zomer op te lossen. Het tegendeel zou nogal absurd zijn. Het heeft niet veel nut een product te verbieden op het ogenblik dat niemand het nog gebruikt, zoals onkruidbestrijders in oktober. Ik kan dit enkel toejuichen. Ik hoop dat de engagementen zullen worden nageleefd.

Dit verandert uiteraard niet ons standpunt over de rest van het ontwerp van decreet en over de zaken die erin ontbreken of er beter niet zouden instaan. In elk geval zullen we ons bij de stemming onthouden.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, in dit ontwerp van decreet, dat heel wat bepalingen omvat, zijn veel vereenvoudigingen opgenomen. De meeste opmerkingen hebben echter betrekking op het belangrijk amendement dat is ingediend om te voorzien in een rechtsgrond voor een verbod op het gebruik van glyfosaat door particulieren.

Ik wil hier heel uitdrukkelijk aangeven dat dit geënt is op het verbod dat al bestaat voor lokale besturen. Die mogen al een hele tijd geen onkruidverdelger gebruiken. Het is eigenlijk daar waar wij een extra decretale basis toevoegen, om ook het gebruik van glyfosaat bij particulieren te kunnen verbieden. Onze diensten zeiden oorspronkelijk dat wij een uitvoeringsbesluit konden nemen en glyfosaat verbieden. Daarna kwam van de diensten van de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) het advies dat er wel degelijk een decretale basis nodig was. Toen heb ik meteen het parlement uitgenodigd om dat via een amendement te doen.

Wij kunnen geen uitvoeringsbesluit naar de regering brengen. Wij sturen dit, wanneer die decretale basis er niet is, meteen naar de Raad van State. De Raad van State zou dat ook meteen opmerken, denk ik. Daarom is het heel belangrijk dat we de decretale basis hebben. Het besluit staat vrijdag op de agenda van de ministerraad. Als dit ontwerp van decreet vandaag wordt goedgekeurd, kunnen wij meteen advies vragen aan de Raad van State.

Mijnheer Sanctorum, wij zullen aan de regering voorstellen om dat bij hoogdringendheid te doen. We moeten natuurlijk afwachten wat de houding van de Raad van State zal zijn. Ik vind het heel belangrijk dat we een goed advies krijgen, want we weten nu al dat tal van procedures zullen worden aangevochten, zoals ook in Wallonië de beslissing werd aangevochten. Wij moeten er dus voor zorgen dat dit op een goede manier kan gebeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1041/3)

– De artikelen 1 tot en met 127 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.