U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen over het verzoekschrift over de problematiek van de studentenkamers in Vlaanderen.

Mevrouw Moerenhout, verslaggever, heeft het woord.

Dank u, voorzitter.

Het verzoekschrift werd ingediend op 17 maart 2017 en betreft de problematiek van de studentenkamers in Vlaanderen. Vervolgens werd er op 6 juni 2017 een advies bezorgd door de bevoegde minister, en op 8 juni 2017 hebben we dat in de commissie besproken en het advies gevolgd.

In het verzoekschrift vraagt de indiener meer aandacht voor de betaalbaarheid, veiligheid en comfort van studentenkamers, en uit hij kritiek op het feit dat er weinig gegevens voorhanden zijn over studentenkamers en ook op de versnippering van de regelgeving. De verzoeker vraagt werk te maken van een volwaardig kamerbeleid, zowel voor huurder als verhuurder.

Het antwoord dat hierop door de commissie en de minister werd geformuleerd, bestaat uit drie onderdelen. Over de kwaliteit van de studentenkamers, samen met de versnippering van de regelgeving en de bevoegdheden, hebben wij geformuleerd dat het Vlaamse Gewest een normenkader heeft van veiligheid, gezondheid en minimale woningkwaliteit, evenals een instrumentarium, zijnde een technisch verslag en het conformiteitsattest. Binnen die contouren krijgen de lokale besturen ruimte en vertrouwen om eigen accenten te leggen, maar er zijn ook mechanismen ingebouwd vanuit Vlaanderen om dat minimale gewestelijke kader te garanderen, bijvoorbeeld verplicht advies te vragen aan Wonen-Vlaanderen in elke procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaring.

Een tweede onderdeel gaat over de betaalbaarheid van de studentenkamers. Wat betreft de contractuele relatie tussen de studenten en de verhuurder geldt vandaag het federale huurrecht. Daar is er een bepaling uitgevaardigd, zijnde de verplichting dat een overeenkomst met een student schriftelijk wordt opgemaakt. Op Vlaams niveau wordt dit onderdeel opgenomen in het ontwerp van Vlaams Huurdecreet, maar dat is vandaag in opmaak en dat debat zal binnen een paar weken volgen in het Vlaams Parlement.

Tot slot gaan we akkoord over het ontbreken van gegevens: wat betreft de studentenkamers ontbreken inderdaad gegevens, er is geen zicht op het totale aantal kamers, de gemiddelde huurprijs, … De oorzaken zijn divers, maar ook de studentensteden zijn vragende partij om meer zicht te krijgen op die gegevens.

Tot slot wordt dan besloten in de commissie dat deze problematiek geagendeerd zal worden op de eerstvolgende vergadering van het Vlaams Overleg Studentenhuisvesting, en er zal worden onderzocht hoe er een betere informatieverzameling kan worden georganiseerd.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.