U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het verzoekschrift over besparingen in de sociaal-culturele sector en de gevolgen voor personen met een beperking

Mevrouw Coudyser, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, collega's, op 3 december 2015 is een verzoekschrift ingediend over besparingen in de sociaal-culturele sector en vooral over de gevolgen voor personen met een beperking.

2861 personen hadden dit verzoekschrift op papier ondertekend, maar 15.257 hadden dit gedaan via een online petitie. Officieel moest het verzoekschrift decretaal niet verder behandeld worden, maar we konden niet naast de 15.257 online handtekeningen kijken, en we hebben dit verzoekschrift dan ook verder behandeld. We hebben dat ook gedaan in het kader van het ontwerp van decreet dat net is behandeld. We hebben een hoorzitting gehouden over het decreet, waarop ook de indiener van het verzoekschrift aanwezig was en haar mening heeft kunnen uiten.

Het verzoekschrift is daarna verder behandeld in samenhang met enerzijds de conceptnota’s en anderzijds het ontwerp van decreet, en na de stemming over het ontwerp van decreet kan het verzoek als afgehandeld worden beschouwd.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.