U bent hier

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF)

Collega’s, minister, vrijdag las ik in de berichtgeving dat u hebt gezegd de beslissingen van de faciliteitengemeenten uit de Rand om taalregisters aan te leggen, te zullen vernietigen. Ondertussen heb ik vernomen dat de beslissing tot vernietiging gisteren al is aangekomen in Sint-Genesius-Rode. Collega’s, waarover gaat dat allemaal? Om het verhaal kort te maken: alles is een beetje een uitloper van het arrest van 20 juni 2014, waarmee mevrouw Caprasse in Kraainem werd benoemd en de heer Thiéry in Linkebeek niet werd benoemd. Een van de beschouwingen in dat arrest van de verenigde kamers van de Raad van State betrof de interpretatie van de taalwetgeving door die burgemeesters dat, als iemand er eenmaal voor heeft gekozen om zijn documenten in het Frans te krijgen, hij die voor eens en voor altijd in het Frans krijgt. De Raad van State zegt anderzijds dat die omzendbrief-Peeters, die stelt dat men dat elke keer moet vragen, ook niet gaat. Men heeft dus een compromis gevonden: mensen mogen dit in het Frans krijgen als ze de aanvraag doen, maar die aanvraag moeten ze om de vier jaar hernieuwen.

Oké. Daarmee zijn een aantal gemeentebesturen vertrokken. In andere gemeenten dan Sint-Genesius-Rode zijn die beslissingen al voordien gebeurd. Dat zijn collegebeslissingen geweest, in Linkebeek in 2016, in Kraainem, Wezembeek-Oppem enzovoort. Minister, hoe denkt u dat de gemeentebesturen moeten omgaan met al die inwoners die vragen dat ze nu voor de komende vier jaar hun documenten in het Frans zouden verkrijgen?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Van Eyken, mijn antwoord zal zeer eenvoudig zijn. U hebt zelf verwezen naar het arrest van de Raad van State. U hebt zelf vermeld dat een arrest van de Raad van State bestaat uit een overweging en een beschikking.

In het beschikkend gedeelte van het arrest staat niets over het punt dat u hier aanhaalt. Dat staat in de overwegingen, wat een heel ander gedeelte is. Ik ben geen juriste, maar we moeten ons allemaal houden aan de rechten en de wetten die in dit land gelden.

In vijf van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand zijn beslissingen genomen om taalregisters op te richten. Ik kan zeer duidelijk stellen dat die beslissingen niet enkel strijdig zijn met de Grondwet, maar ook met de omzendbrieven en met de taalwetgeving. Dat is duidelijk.

U kunt me vragen hoe ik ervoor wil zorgen dat de Franstaligen in de faciliteitengemeenten hun documenten toch nog in het Frans kunnen krijgen. Mijn antwoord is heel simpel. Dat kan op de manier waarop het tot op de dag van vandaag is geregeld. Elke keer als ze een document in het Frans willen ontvangen, moeten ze daar opnieuw om verzoeken. Ik wijk daar niet van af.

Ik sluit af met een boodschap die u kent – u zetelt tenslotte in het Vlaams Parlement. De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied en de Vlaamse wetten moeten daar worden nageleefd. (Applaus bij de N-VA)

Christian Van Eyken (UF)

Minister, u hebt net verklaard dat er enerzijds een beschikkend gedeelte is en anderzijds consideraties zijn. Hoe komt het dan dat de Raad van State plots heeft geschreven dat het niet elke keer moet worden gevraagd? Dat staat erin. U hebt dat ook gelezen. In de consideraties bij het arrest staat effectief dat de inwoners van de faciliteitengemeenten dit niet automatisch krijgen en het gemeentebestuur een brief moeten sturen. Dat moeten ze om de vier jaar herhalen. Volgens u staat dat er niet in en steunt dit op niets. Ergens in het arrest staat dat ze die documenten kunnen ontvangen. Dat moet om de vier jaar worden gedaan. Dat is een manier om de Franstalige interpretatie niet te volgen, maar een gulden middenweg te vinden.

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Mijnheer Van Eyken, u moet opletten, want u krijgt meer en meer een oud-strijdersallure. De taalvoorkeur vloekt gewoon met de Grondwet. U weet dat de Grondwet geen vodje papier is. Artikel 4 stelt dat de voorrangsstatus in de faciliteitengemeenten naar het Nederlands gaat. Verder is er nog een koninklijk besluit van juli 1992 waarvan artikel 1 limieten oplegt aan de informatie in de bevolkingsregisters. De taalaanhorigheid hoort daar niet bij.

Minister, kunt u affirmatief overleg plegen met minister Jambon om bepaalde natte dromen van de heer Van Eyken droog te leggen? (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister, wie in een communautaire vrede in de Rand geloofde, is alweer een illusie armer. De carrousel draait en blijft draaien. Uw beslissing om het aanleggen van taalregisters te vernietigen, is vanzelfsprekend terecht. U houdt al even terecht vast aan de omzendbrief-Peeters. Wanneer Franstaligen in een Vlaamse gemeente overheidsdocumentatie in het Frans willen ontvangen, moeten ze dat telkens opnieuw aanvragen. Dat is volgens mij de logica zelve. Ik heb begrepen dat dit ook de houding van de Vlaamse Regering is.

Mijnheer Van Eyken, zolang er faciliteiten zijn, zal er nooit een pacificatie in de Rand zijn. Dat is mijn vaststelling. Misschien bent u, als lid van het Vlaams Parlement, goed geplaatst om uw Franstalige vrienden in de Rand te zeggen dat wie in Vlaanderen woont, maar Nederlands moet leren. Dat is een evidentie. Doet u die oproep maar eens ten aanzien van de Franstaligen.

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Uiteraard betreurt ook de N-VA de aanleg van die taalregisters door een aantal faciliteitenbesturen. We vinden de manier waarop minister Homans hiermee omgaat, de logica zelve.

Mijnheer Van Eyken, ik wil u er ook hier nog graag eens aan herinneren dat faciliteiten voor Franstaligen bedoeld waren als integratiebevorderend en uitdovend instrument. Het aanleggen van taalregisters gaat daar lijnrecht tegenin. Het is duidelijk dat een aantal besturen en partijen in de Vlaamse Rand die communautaire vrede eigenlijk niet wensen en daarbij overtredingen van taalwet, Grondwet en omzendbrieven niet schuwen.

Minister, onze fractie staat pal achter uw aanpak in deze dossiers, een aanpak die u altijd hebt aangehouden, waarvoor dank. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Van Eyken, ik heb geprobeerd u duidelijk te maken wat een arrest van de Raad van State eigenlijk juist is. Er is een overwegend gedeelte en er is een beschikkend gedeelte. Inderdaad, in het overwegende gedeelte formuleert de Raad van State een aantal bedenkingen: je zou het zo of zo kunnen doen. Maar dat behoort niet tot de uitspraak. U weet zeer goed waarover het beruchte arrest-Caprasse ging. Dat ging over de niet-benoeming van een burgemeester. Punt. Over al de andere zaken staat er in het beschikkende gedeelte van het arrest van de Raad van State niets.

Mijnheer Doomst, ik ken het desbetreffende KB natuurlijk ook. Ik kan u geruststellen – maar ik denk niet dat u die vrees had –: minister Jan Jambon zit volledig op onze lijn. Daar moet u dus niets ergs van verwachten, als dat u kan geruststellen.

Mijnheer Janssens, u zei dat u hoopte op een pacificatie. Ik neem aan dat u dat met enige ironie zei. Ik heb die hoop al heel lang geleden opgegeven. Sinds ik ben aangetreden als minister bevoegd voor – onder andere – het binnenlands bestuur, heb ik al heel wat meegemaakt met de faciliteitengemeenten. Wij hebben gestreefd, onder andere met de voordracht van de heer Ghequiere in Linkebeek, naar pacificatie. Maar elke keer opnieuw stoten we op een njet en wordt er meer olie op het vuur gegooid. Dat neemt natuurlijk niet weg, mijnheer Van Eyken, dat ik er altijd streng op zal blijven toezien dat de wetten, de Grondwet, de taalwetgeving en de omzendbrieven ook in de Vlaamse Rand en de faciliteitengemeenten zullen worden nageleefd. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken (UF)

Minister, u maakt opeens een hetze over die taalregisters, terwijl de beslissing om ze aan te leggen – in Drogenbos, waarvan men niet kan zeggen dat het een hooglopende communautaire gemeente is, in Linkebeek en in Wezembeek – al maanden geleden is genomen en dat u toen niet bent tussengekomen. Ze zijn daar niet over één nacht ijs gegaan. De secretarissen werden daarover geraadpleegd en hebben beslist hoe ze dat zouden doen. Men kan weten dat het Rijksregister werd geraadpleegd, en dat de Privacycommissie werd geraadpleegd over het aanleggen van die registers – en niemand heeft er opmerkingen over gemaakt. U hebt sindsdien nooit iets gedaan.

Mijnheer Janssens, in de aanloop naar de 11 juliviering is er bij minister Homans een communautaire koorts ontstaan.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.